ادامه Lower Back Pain and Stiffness in a Diabetic Man

nafare aval

New member
Laboratory tests include a hemoglobin level of 14 g/dL and an erythrocyte sedimentation rate (ESR) of 12 mm/hr. His fasting blood sugar level is 102 mg/dL and the postprandial level is 159 mg/dL. He has a glycated hemoglobin (A1c) level of 6.5%, urea level of 24 mg/dL, creatinine level of 0.8 mg/dL, and uric acid level of 4.1 mg/dL. His serum calcium and phosphate measurements are 9.2 mg/dL and 3.9 mg/dL, respectively. His alkaline phosphatase level is 44 IU/L, and his lipid profile shows a total cholesterol of 230 mg/dL, low-density lipoprotein (LDL) of 157 mg/dL, high-density lipoprotein (HDL) of 41 mg/dL, and a triglycerides finding of 154 mg/dL. The thyroid-stimulating hormone is measured as 1.75 IU/L.

Lateral x-rays of the lumbosacral and cervical spine are shown (Figures 1 and 2). An anteroposterior pelvis x-ray is obtained (Figure 3).
738289-thumb3.png

Hint: Closely examine the lumbar spine x-ray (Figure 1).
1.Degenerative disc disease
2.Ankylosing spondylitis
3.Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
4.Intervertebral osteochondrosis

حالا با توجه به اونچه تا حالا خوندین جواب سوالو بدین تا یه چیز مهم دیگه بهتون بگم...
 
بالا