آموزش نحوه توپ گیری با ساعد در والیبال

arjenakm

New member
trhdw5i572aeplw5dfmr.gif

توپگیری با ساعد(bump یا underhand یا forearm )یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است. چرا که اولین اقدام برای شروع حمله می باشد. اگر توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و امتیاز از دست می رود.

در متن زیر سعی شده نحوه صحیح و بنا به تعریفی آموزشی ساعد آورده شود:
یک توپ گیری با ساعد خوب شامل ۴ مرحله است:

۱- رفتن به طرف توپ : برای یک توپ گیری سالم باید در سریعترین اقدام با سمت توپ رفته و حتی الامکان مقایل توپ قرار گرفت.

به ادامه مطالب بروید

توپگیری با ساعد(bump یا underhand یا forearm )یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است. چرا که اولین اقدام برای شروع حمله می باشد. اگر توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و امتیاز از دست می رود.

آموزش نحوه توپ گیری با ساعد

در متن زیر سعی شده نحوه صحیح و بنا به تعریفی آموزشی ساعد آورده شود:
یک توپ گیری با ساعد خوب شامل ۴ مرحله است:

۱- رفتن به طرف توپ : برای یک توپ گیری سالم باید در سریعترین اقدام با سمت توپ رفته و حتی الامکان مقایل توپ قرار گرفت.

۲- حالت گرفتن: ۱-۲) پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و یکی از پاها را (راست پاها پای راست و یا هر کدام که راحتر بودیم)جلوتر قرار میدهیم.
۲-۲) دست ها را بطور کامل به طرف جلو کشیده و از قسمت شستها بطور موازی به هم می چسپانیم.
۳-۲) زانوها را خم کرده و دستها را موازی پاها قرار می دهیم.
۴-۲) کمر راست و بدن در حالت راحتی قرار میگیرد.
۵-۲) چشمها همواره بدنبال توپ

۳- تماس با توپ : ۱-۳) توپ را با قسمتی از دستها که بهم چسپیده نیست می زنیم.همیشه مرکز ثقل بدن و دستها و توپ باید در یک خط باشند.
۲-۳) بعد از تماس با توپ زانوها را به آرامی صاف کرده و ساعد را متناسب با حرکت زانو به سمت بالا میبریم و توپ را به سمت هدف هدایت هدایت میکنیم.

۴- دنبال کردن ضربه: ۱-۴) بعد از زدن ضربه حرکت دست و بدن توپ را به سمت هدف دنبال می کند.
۲-۴) حرکت آونگی دست نباید از شانه ها بالاتر برود.
۳-۴) برای تعادل و دقت در کار وزن بدن را به پای جلو منتقل میکنیم.
شرایط فوق در زمان تمرین باید تکرار شده تا حرکت ملکه ذهن شود.

y2nns6ml8m7su0gu59j.jpg


آموزش نحوه توپ گیری با ساعد

آموزش به شیوه ای دیگر

آموزش دوم تکنیک ساعد

ازاین تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که ازسرعت بسیاربالایی برخوردارند(مانند
توپهای اسپک وسرویس های سنگین ) ویا پاس دادن توپهایی که ازمحدوده شکم وکمر
پایین ترهستند استفاده میشود .دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه
اندکی کمتر است ولی باتمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالابرد.
آموزش مراحل اجرا همانطورکه قبلا گفتم من برای آموزش تکنیکهای والیبال گارد متوسط را انتخاب میکنم یاد
آوری این نکته ضروری است که تفاوت های عمده ای بین پاس ساعد وساعد دفاعی
است . آموزش زیر اجرای پاس ساعد میباشد.
برای گارد ساعد اگر ازقسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید
فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.
زانوهاخم به اندازه ایکه زاویه بین ران وساق پای جلو تقریبا 90 درجه میباشد

یکی ازپاها رابه دلخواه اندکی جلوترقرارمیگیرد .نکته
بسیارمهم :درحین آموزش فرقی ندارد نوآموزکدام پای خودراجلوترقرارمیدهد
اماپس ازکسب مهارت کافی بایستی عادت کند تاباتوجه به مناطق مختلف شش گانه
زمین پای درست راجلوترقرار دهد.
ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .
دستها مانندشکل داخل یکدیگر قرارمیگیرد.
مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تاعضلات تاکننده کف دست نماسن شود.
درناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.
تاجای ممکن شانه هابه سمت بالاوجلو آورده میشود تافاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.
درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .
نگاه به سمت جلوقرارمیگیرد.
حرکت دست ها ازنزدیک کمر شروع شده وبه سمت بالامی آید ودرناحیه جلوی کمر وشکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.
هنگام اجرای این تکنیک باتوجه به فاصله هدف تابازیکن میتوان مفاصل مناسب رابکارگرفت .عوامل مهم دراین نوع پاس:برای اجرای یک پاس ساعدموفق عوامل متعددی دخیل هستندکه میتوان به برخی اشاره نمود:
اجرای
صحیح وسریع گامهای جابجایی: برای رسیدن به پشت توپ (یادرمسیر آن
قرارگرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد.اغلب بازیکنان حتی درسطوح باشگاهی وملی
نیز ازاجرای درست این قسمت عاجزند به همین دلیل بازیکنان ودرنتیجه تیمهای
ما دردریافت های اول یا دفاع داخل میدان دچار آسیب میباشند . این نکته
برای افرادی که نقش لیبرودارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد

اتخاذ یک گاردمناسب برای دریافت توپ :برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت – ارتفاع – چرخش توپ دقت تمود
کنترل توپ :برای دریافت ساعد دومرحله وجودداردکه درادامه به آن خواهم پرداخت دراین قسمت منظور مرحله دریافت میباشد.
ارسال درست :
یک ارسال درست عبارت است ازرعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب – سرعت مناسب – جهت مناسب دقیقا به محل هدف برسد .
بکارگیری صحیح اهرمهای بدن وعضلات درگیر دراین تکنیک(باتوجه به فاصله هدف تابازیکن )
مراحل اجرای پاس ساعدمرحله دریافت :
آموزش والیبال دراین مرحله بایدبااستفاده ازگام مناسب خود رادرمسیر توپ قرارداد
باتوجه به ارتفاع توپ یکی ازگاردهای ساعد راانتخاب نمود
با دقت مسیر توپ راتارسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود
به توپ اجازه داده شود تابه بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد ( درناحیه جلوی شکم )
اهرم هاومفاصل رابرای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.
مرحله ارسال:
چرخش بدن ازناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشند )
بااستفاده از حرکت دست توپ رابه سمت هدف ارسال نمود
بازشدن اهرمهای بدن وحرکت به سمت جلو وانتقال وزن بدن برروی پای جلویی .
آمادگی برای ادامه بازینکته مهم : بهترین محل برای ضربه به توپ با ساعد درناحیه مچ دست وکمی بالاتر ازمحل نصب ساعت برروی دست میباشد.
 
بالا