آموزش مهارتهای پایه کشتی

mashzahra

New member
44591514914020233165206190241382424711988.jpg

در این فصل به ارائه فنون کشتی در یک قالب آموزشی و منطقی می‌پردازیم. هر مهارت با مجموعه ای از الگوی حرکتی که از نظر بیومکانیکی حائز اهمیّت هستند، نمایش داده می‌شود. هر الگوی حرکتی نسبت به الگوی حرکتی پیشین خود از تکامل بیشتری برخوردار است.

از آنجا که این فنون برای کشتی گیران نوجوان ارائه می‌شود توجه خاصی به وضعیتهای صحیح بدنی شده است. هر الگوی حرکت از یک وضعیت صحیح شروع و با یک وضعیت صحیح ادامه می‌یابد و بالاخره با یک وضعیت صحیح بدنی خاتمه می‌پذیرد. چنانچه این طرح در برنامه های آموزشی مدّنظر قرار گیرد، کشتی گیر همواره در یک وضعیت مطلوب کشتی قرار گرفته و در حملات روان‌تر عمل خواهد نمود.

مدعی نیستیم که اصول اساسی مطرح شده در این کتاب می‌تواند ورزشکار را از فراگیری مهارتهای کشتی در آینده بی نیاز کند. ورزشکار باید بتواند منابع اطلاعاتی خود را در زمینه کشتی بر شالوده ای صحیح بنا نماید و دائماً آن را گسترش دهد.
به ادامه مطالب بروید

فعالیت

کشتی مجموعه ای از وضعیتهای حرکتی به سمت داخل، خارج و یا نگه داشتن حریف است. ارتباط بین این وضعیتهای بدنی با حریف، تشک و وضعیت کشتی گیر در فضا در واقع تعیین کننده وضعیت بدنی مورد نیاز کشتی گیر است. بعضی از وضعیت‌ها در کشتی، نسبت به وضعیتهای دیگر از کارآیی بیشتری برخوردار هستند. حفظ یک وضعیت خوب در کشتی از ضروریات این رشته به شمار می‌رود.

وسایل مورد نیاز

برای شرکت در رشته‌ی کشتی لازم نیست طرز استفاده از وسایلی مثل توپ، راکت و یا چیزهای دیگر را بدانیم. بدن کشتی گیر در این رشته تنها وسیله مورد نیاز است. بنابراین، هر الگو و وضعیت حرکتی باید به عنوان یک کل از مجموعه وظایف بدن تلقی شود. این وضعیت‌ها باید طوری فراگرفته شوند تا وضعیت مناسب برای بدن کشتی گیر در ارتباط با حریف او، تشک و مرکز ثقل بدنش حفظ شود.

برای شرکت در رشته‌ی کشتی لازم نیست طرز استفاده از وسایلی مثل توپ، راکت و یا چیزهای دیگر را بدانیم. بدن کشتی گیر در این رشته تنها وسیله مورد نیاز است. بنابراین، هر الگو و وضعیت حرکتی باید به عنوان یک کل از مجموعه وظایف بدن تلقی شود

نحوه ایستادن (گارد گرفتن)

پاهای کشتی گیر باید طوری روی تشک قرار گیرند که وزن بدنش از طریق قوس پا به سمت سینه پای او پخش شود. تمامی مفاصل متحرک خمیده هستند. زانوی کشتی گیر و مفاصل ران در زیر شانه‌ها و در یک وضعیت متعادل روی مرکز ثقل بدن او قرار گرفته‌اند. محور بلند بدن او (تنه) متمایل به سمت جلو و به حالت صاف است. ستون مهره‌ها در وضعیت مستقیم قرار گرفته و به سمت راست یا چپ منحرف نشده اند. شانه های کشتی گیر در حالت گارد نسبت به تنها به حالت عمود نگه داشته شده‌اند. سرکشتی گیر به سمت بالا نگه داشته شده و به سمت تشک پایین نمی‌افتد. بازوی او نزدیک به بدن و موازی با ستون فقرات قرار گرفته‌اند. ساعدها طوری در مقابل بدن او قرار گرفته‌اند که با بازوها زاویه 90 درجه می‌سازند.

این وضعیت‌ها طوری طراحی شده تا گروههای عضلات اصلی را در وضعیتی عملی نسبت به مرکز ثقل بدن و حداکثر استفاده از عضلات قرار دهند.

مجموعه‌ی ذهن، عضلات، عصب و قلب باید در حالتی آرام باشند تا بتوانند حمله کنند و یا از خود عکس العمل نشان دهند.

کشتی گیر باید اوقات زیادی را صرف فراگیری ایستادن و گارد گرفتن صحیح بنماید تا بتواند کشتی بگیرد و از فشارهای عاطفی، روانی و جسمانی رها شود.


جفت گارد یا گارد ژاپنی

در این نوع گارد، پاها تقریباً به طور موازی و در یک خط قرار دارند، زانوها خمیده و پاها کمی بیشتر از عرض شانه‌ها از یکدیگر باز هستند. دست‌ها در حال محافظت از پاها در یک خط قرار دارند و ستون فقرات از ناحیه‌ی کمر کمی به طرف جلو خم شده و سر و گردن به گونه ای قرار دارند تا تمام بدن و حرکات حریف به راحتی قابل مشاهده باشد (تصاویر 1 الی 3).
کشتی

چپ گارد یا گارد چپ

در این نوع گارد پای چپ کشتی گیر جلو و پای راست او عقب قرار دارند و از ناحیه‌ی زانو خمیده و کمی بیشتر از عرض شانه‌ها از یکدیگر باز هستند، دست گارد (دست چپ) جلو و دست غیرگارد (دست راست) عقب و در حال محافظت از پاها قرار دارند و ستون فقرات ناحیه کمر کمی به طرف جلو خم شده و سرو گردن به گونه ای قرار دارند تا به طور کلی بدن و مانورهای حریف به راحتی قابل مشاهده باشد(تصویر4).
کشتی

گارد گرفتن در مقابل حریف

اگر کشتی گیر به حریف اجازه دهد که از سمت خارج بدن او حمله کند یا در زیر مرکز ثقل بدن قرار گیرد، و یا او را در وضعیتی نامتعادل قرار دهد، تأثیر گارد صحیح از بین خواهد رفت. اگر عضلات و بدن کشتی گیر باید تعادل خود را باز یابند یا وضعیتهای بدن برای انجام فنون تغییر یابند، کشتی گیر در حالی که در صدد اصلاح این وضعیت‌هاست، خود را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. او در این لحظه برای حمله کردن بسیار آسیب پذیر است.

کشتی گیر باید کنترل بدن خود را همواره حفظ کند. او باید طوری حرکات و فنون خود را تنظیم کند که عمداً و به طور ارادی دچار وضعیت نامطلوب مکانیکی نشود. اگر کشتی گیر در یک حمله توفیق نیابد باید طرحی بریزد که او را در وضعیت بدتر از مساوی نسبت به حریف قرار ندهد. او باید همیشه در صدد باشد تا حریف را از حالت تعادل خارج کند و یا او را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد. زمانی که کشتی گیر تعادل حریف را بهم می‌زند، باید پی در پی به حملات خود ادامه دهد. زمانی که حریف در وضعیت نامطلوب بدنی قرار دارد، کشتی گیر باید او را در همان حال نگه دارد.

گارد مخالف

هنگامی که یککشتی گیر راستگارد (کشتی گیر رو به تصویر) و حریف مقابلش (کشتی گیر پشت به تصویر) چپ گارد باشد در این حالت، گارد را مخالف می‌گویند (تصویر5)
کشتی

گارد مختلط

هنگامی که یک کشتی گیر جفت گارد (کشتی گیر پشت به تصویر) و حریف مقابلش (کشتی گیر رو به تصویر) راستگارد و یا چپ گارد باشد (در اینجا چپ گارد است) در این حالت گارد را مختلف می‌گویند(تصویر 6).
کشتی

گارد موافق

هنگامی که هر دو کشتی گیر راست گارد و یا چپ گارد باشند (در اینجا چپ گارد هستند) در این حالت گارد را موافق می‌گویند(تصویر 7).
کشتی

نحوه حرکت برای حفظ وضعیت صحیح

زمانی که یک نقطه‌ی اتکا حرکت می‌کند، نقطه‌ی دیگر نیز باید برای جبران تغییر تعادل و وضعیت حرکت کند. هنگامی که بدن کشتی گیر یا دستهای او حرکت می‌کند، نقطه های اتکای او باید طوری حرکت کند که بتواند کنترل و تعادل بدن او را حفظ نماید. تصاویر 8 و 9 این عمل را نشان می‌دهند.
کشتی

وقتی که حریف حرکت می‌کند، کشتی گیر باید مرکز ثقل بدن خود را یا بالا ببرد و یا پایین بیاورد و نقاط اتکا و بدن خود را حرکت دهد تا بتواند محکم‌ترین وضعیت بدنی از نظر عملکرد آناتومیکی را نسبت به مرکز ثقل حریف ایجاد نماید. آموزش کشتی تصاویر 10 الی 13 این عمل را نشان می‌دهند.
کشتی

کشتی گیر احتمالاً از دو گارد ژاپنی (جفت گارد یا پاها به طور موازی) و گارد متناوب (چپ گارد یا راست گارد) به داخل یا خارج استفاده خواهد کرد. او نباید غیر از این دو گارد با حریف رو به رو شود. تصاویر 14 و 15 نشان می‌دهد که کشتی گیر چگونه باید بدن خود را با استفاده از نشینمنگاه تنظیم کند و مرکز ثقل خود را در زمانی که حریف او را در وضعیت بدی قرار می‌دهد و یا کنترل دست‌ها یا پاهای او را به عهده دارد، حفظ نماید.
 
بالا