آموزش حرکت استم دره در اسکی

mersada0

New member
hi387850dqe5y7fbz3n1.jpg


در این پیچ انتهای اسکی کوه با سرانده شدن به بالا باز می شود ولی فاصله سر اسکیها از یکدیگر ثابت باقی می ماند.
● محل تمرین
شیب متوسط . اگر محل تمرین خیلی مسطح باشد سرخوردن مشکل خواهد بود.
● سطح مطلوب اجرای حرکت
شاگرد باید بتواند استفاده از شاس نژ را به حداقل و موازی کردن اسکیها را به حداکثر برساند. بدین ترتیب زدن پیچهای موازی روی شیبهای ملایم ممکن است هر آن خود به خود ممکن شود.
● هدف از تمرینات
بدست آوردن توانایی چرخاندن پاها و ساق ها و خم و راست کردن کلیه مفاصل برای تنطیم فشار

بقیه در ادامه مطلب

در این پیچ انتهای اسکی کوه با سرانده شدن به بالا باز می شود ولی فاصله سر اسکیها از یکدیگر ثابت باقی می ماند.
● محل تمرین
شیب متوسط . اگر محل تمرین خیلی مسطح باشد سرخوردن مشکل خواهد بود.
● سطح مطلوب اجرای حرکت
شاگرد باید بتواند استفاده از شاس نژ را به حداقل و موازی کردن اسکیها را به حداکثر برساند. بدین ترتیب زدن پیچهای موازی روی شیبهای ملایم ممکن است هر آن خود به خود ممکن شود.
● هدف از تمرینات
بدست آوردن توانایی چرخاندن پاها و ساق ها و خم و راست کردن کلیه مفاصل برای تنطیم فشار
● تکنیک
۱ – در حال شوس کج انتهای اسکی کوه را باز کنید و یا انتهای هر دو اسکی را با صاف کردن زانوها و قراردادن هر دو اسکی روی کف باز کنید. سعی کنید انتهای اسکیها خیلی باز نشوند.
۲ – به سمت خط شیب بچرخید و با هر دو پا اسکیها را هدایت کنید.
۳ – وزن را تدریجاً به روی اسکی بیرونی انتقال دهید و همراه با آن اسکی داخلی را روی کف آورده و انتهای آن را به سمت اسکی بیرونی بسرانید.
۴ – اسکی داخلی موازی اسکی بیرونی شده و حرکت اسکی بیرونی را کامل می کند.
۵ – با تنظیم فشار روی دو اسکی بگذارید که اسکیها پیچ را تمام کنند.
● تمرینات
۱. تمرینات درجا : حرکت را توضیح و نشان دهید.
۲. در حال شوش کج :
الف ) انتهای اسکی کوه را باز کنید و سپس موازی اسکی دره نمایید.
ب) زانوها را صاف کنید و انتهای هر دو اسکی را باز کنید و روی کف قرار گیرید. سپس اسکی کوه را موازی اسکی دره نمایید.
۳ – دالبر با استم کوهی سرنده : تمرین الف و ب بالا را انجام دهید. شاس نژ را به تدریج به سمت خط شیب هدایت کنید و سپس اسکیها را با هم موازی کرده و پیچ را هدایت کنید.
۴ – روش بادبزنی : در شروع این روش از پیچ به سمت کوه و دراپاژ به سمت جلو استفاده کنید.
روش بادبزنی یک روش آموزش برای آموزش یک پیچ به شاگرد است. بدین ترتیب که در ابتدا حرکت روی یک مسیر تراورسه اجرا می شود. سپس اجرای حرکت به تدریج روی مسیری نزدیک تر و نزدیک تر به خط شیب صورت می گیرد تا اینکه حرکت با اسکی کردن روی خط شیب آغاز شود (فاز ۱) در فاز ۲ شاگرد حرکت را با دور شدن از خط شیب (ولی از سمت دیگر) آغاز می کند و بتدریج آنقدر از خط شیب دور می شود تا در نهایت یک پیچ کامل بزند. اگر این مسیرها را در کنار هم رسم کنیم به شکلی شبیه بادبزن می رسیم.
۵ – تک پیچ بزنید.
۶ – پیچهای متصل بهم بزنید.
۷ – بگذارید شاگرد پشت سر شما اسکی کند.
۸ – زمین، شیب ، شعاع پیچ و سرعت را تغییر دهید. با افزایش سرعت و روی زمین صاف ممکن است شاگرد یکباره موفق به زدن پیچ موازی شود.
۹ – برای شروع پیچ حرکت به بالا را به طور مبالغه آمیز انجام دهید و سپس حرکت به پایین را برای تمام کردن پیچ به طور تدریجی اجرا کنید.
۱۰ – انتهای اسکی ها را به تدریج بهم نزدیکتر کنید و سعی کنید که اسکی ها زودتر با هم موازی شوند.
● اشکالات متداول
الف – اسکیها موازی هم نمی شوند. ب – بالاتنه چرخش به سمت کوه دارد پ – پیچها بسیار ناگهانی و عجولانه هستند و شکل z به خود گرفته اند.
● رفع اشکالات
الف ۱) در حال شوس کج :‌اسکی کوه را استم کنید و سپس آنرا با اسکی دره موازی نماید. الف ۲) دراپاژ راست و دراپاژ مورب نمایید الف ۳ ) روی زمین آسان تر تمرین کنید ب) تمرینات شوس کج را انجام دهید ب ۱) دستها را به کمر بزنید یا هر دو دست را روی اسکی دره قرار دهید ب ۲) در حال شوس کج گام به بالا بردارید. پ ) روش بادبزنی : در موازی کردن اسکی ها عجله نکنید د رموقع باز کردن اسکیها عجله نکنید. ت ) روی زمین آسانتر بروید و استم هایی با اندازه مختلف را تمرین کنید. بطور کلی روی زمین های آسانتر کیلومترها اسکی کنید. سرعت را زیاد و کم کنید ریتم را تغییر دهید. زمین را تغییر دهید و حرکتهایتان پشت سر هم باشند.
● مرحله متوسطه – پیچ موازی پایه
پیچ موازی پیچی است که در کلیه مراحل پیچ اسکیها همواره موازی هم هستند.
● محل تمرین
▪ شیب متوسط
▪ سطح مطلوب اجرای حرکت
▪ شاگرد باید بتواند هر دو اسکی را همزمان با هم تغییر جهت دهد و بچرخاند. در ضمن از چوبدست نیز استفاده کند.
● هدف از اجرای تمرینات
بهبود حرکتهای طولی (عقب / جلو) و عرضی . هر دو ساق حرکات همزمان داشته باشند. انتقال وزن به اسکی بیرونی زودتر انجام گیرد. اسکی باز حرکت تدریجی خم کردن زانوها، صاف کردن زانوها و لبه گیری را اجرا کند.
● تکنیک :
۱ – پاهای باز
۲ – در حال شوس کج ( با حالت پایه) با صاف کردن زانو (حرکت به بالا) و روی کف بردن اسکی ها پیچ را شروع کنید.
۳ – پاها و ساق ها را به سمت خط شیب بچرخانید.
۴ – وزن را بتدریج به روی اسکی بیرونی منتقل کنید و در تمام طول پیچ اسکیها را بدون وقفه هدایت کنید.
۵ – در پایان پیچ ، زانوها خم شده اند حال زانوها را صاف کنید و آماده شوید که پیچ بعدی را بزنید.
● تمرینات
۱ – تمرینات درجا : حرکت را توضیح و نشان دهید.
۲ – حرکت به بالا را درجا انجام دهید.
۳ – دراپاژ کنید و بعد بروید روی لبه . این تمرین را پشت سر هم انجام دهید.
۴ – با جلو و عقب رفتن موزون و ساده (رقص برگ ) تعادل طولی را بهتر کنید.
۵ – یک پیچ به سمت کوه بزنید و در انتها به حالت پایه برگردید.
۶ – دالبر : شوس کج کنید . حرکت به بالا بکنید و سپس هر دو پا و هر دو ساق را کمی به سمت خط شیب بچرخانید. بیشتر وزن را روی اسکی خارجی بیندازید و هر دو پا و هر دو ساق را از خط شیب دور کنید و در حالت اولیه قرار دهید. دوابره به حالت شوس کج باز گردید و عمل بالا را تکرار کنید. در این تمرین چرخ پایین هتنه به سمت خط شیب بیشتر از چرخش بالاتنه است.
۷ – از روش بادبزنی استفاده کنید. لبه کمی به اسکیها بدهید (اسکیهای نسبتاً تخت) بعد می توانید لبه بیشتری به اسکیها بدهید.
۸ – دراپاژ کنید و ترمز هاکی کنید (دراپاژ / هاکی)،تمرین دیگر شوس راست / ترمز اضطراری (ترمز هاکی) است. برای هردو تمرین از حرکت به بالا و پایین استفاده کنید و در آخر حالت پایه را بگیرید.
۹ – در کمال صبر و حوصله تک پیچ بزنید. بعداً تک پیچ ها را به هم متصل نمایید.
۱۰ – برای کاهش سرعت پیچهای گرد بزنید به طوری که شکل پیچ مانند حرف انگلیسی C باشد.
۱۱ – کیلومترها اسکی کنید. زمین ، شیب، شعاع پیچ و سرعت را تغییر دهید. به اسکیهای کاروینگ خود عادت کنید و آنها را به عنوان وسیله ای موثر بکار گیرید.
● اشکالات متداول
الف) انتقال وزن شاگرد به درستی صورت نمی گیرد. آموزش اسکی هماهنگی وجود ندارد.
ب) شاگرد نمی تواند لبه هایش را آزاد کند.
پ ) بالاتنه به سمت کوه می چرخد.
ت) وزن عقب است.
● رفع اشکالات
الف)
▪ روی زمین آسان تک پیچیهایی به شکل C بزنید. هر دو دست را از روی زانوی بیرونی پیچ بلند کنید، در بالای پیچ دستها را بالا ببرید و سپس هر دو دست را برای تمام کردن پیچ روی زانوی دیگر بگذارید.
▪ به شاگرد ریتم بدهید. مثلاً با شمارش یا استفاده از کلمات مانند لبه، کف یا بالا، پایین.
▪ پشت سر شاگرد اسکی کنید و او را راهنمایی نمایید.
▪ شاگرد پشت سر مربی اسکی کند.
▪ شوس کج کنید سپس یک گام به بالا بردارید و سپس پای دره را در کنار پای کوه قرار دهید. سعی کنید درموقع وقوع ورود به خط شیب برای زدن دالبرهای کوچک، وزن روی هر دو اسکی تقریباً به یک اندازه باشد.
ب)
▪ دراپاژ کنید و سپس با حرکت عرضی زانوها و مچ پاها لبه بگیرید.
▪ آهسته شوس کج کنید و سپس اسکیها را تخت بکنید تا لبه ها آزاد شوند.
▪ شوس کج کنید دستها را روی زانوها بگذارید و به کمک آنها زانوها را بطرف کوه و سپس به طرف دره فشار دهید ( لبه بگیرید، اسکی ها را تخت کنید).
▪ دالبر بزنید حرکت به بالا را بصورت اغراق آمیزی انجام دهید و حرکت عرضی نیز بسیار زیاد باشد.
پ)
▪ تمرینات شوس کج را انجام دهید.
▪ دستها را به کمر بزنید.
▪ هر دو دست را روی زانوی بیرونی بگذارید.
▪ تمرین روی زمین آسان : تک پیچهای گرد به شکل C بزنید. هر دو دست را از روی زانوی بیرونی بلند کنید در بالای پیچ دستها را بالا ببرید و سپس هر دو دست را روی زانوی دیگر بگذارید ( مانند تمرین مربوط به انتقال وزن).
▪ چوبدستها را در جلوی خود بگیرید و به سمت یک هدف اسکی کنید. هماهنگی حرکات و جلوگیری از نوسانات غیر ضروری چوبدستها بالا تنه را ثابت نگه می دارد.
▪ در موقع ورود به پیچ ، اسکی بیرونی را تخت کنید تا لبه ها راحت تر آزاد شوند و بدن زودتر رو به دره شده و به سمت شیب سرازیر شود. بدین ترتیب به پاها کمک می شود که بقیه پیچ را هدایت کنند. بالاتنه تقریباً آرام باقی می ماند و به سمت پیچ جدید متمایل می شود.
▪ دالبر بزنید.
ت)
▪ تمرینات مربوط به شوس کج را برای بهبود تعادل جلو / عقب انجام دهید. ساق پا را به زبانه کفش بچسبانید و فشار پاشنه را انجام دهید.
▪ اندازه بودن کفش های شاگردتان را کنترل کنید.
▪ پیچ را با وزن به جلو آغاز کنید ( یعنی فشار به زبانه کفش بیاورید).
▪ زمین آسان تر را انتخاب کنید و روی تعادل، شکل حرکها و شکل پیچ کار کنید.
استم دره :

١- در حین یک تراورس در شیب تند برای شروع پیچ بسته بسمت چپ اسکی دره را بازکنید. در ابتدای حرکت وزن شما روی اسکی کوه است . در مرحله بعد اسکی دره را به اندازه نصف شاس نژ باز کنید .

٢- سپس وزن خود را به اسکی دره منتقل کنید . به همین اسکی لبه درونی دهید . ضمنا دست چپتان را به جلو ببرید و باتوم بزنید .


٣- اسکی دره را سبک کنید و سپس وزن را بطور مساوی روی دو اسکی منتقل کرده ،پیچ را شروع و اسکیها را با یکدیگر جفت کنید .

۴- پس از بستن اسکی باز شده پیچ را با اسکی های موازی بچکانید .

۵- برای متوقف کردن چرخش کمی نیمخیز شوید ، زانو هایتان را به سمت کوه متمایل کنید و بالا تنه را از کوه دور کنید . به این ترتیب به اسکیها لبه میدهید و از آنها مانند سکویی برای پیچ بعدی استفاده میکنید .
 
بالا