pariiisa

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1386
رشته تحصیلی
مامایی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
مامایی

امضا

در بدترین روزها امیدوار باش،
که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد . . .

بالا