Ebro

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1384
رشته تحصیلی
زیست شناسی عمومی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
زیست فناوری پزشکی

امضا

کسی که در برابر خداوند زانو می زند؛

می تواند در برابر هر کسی ایستادگی کند ...

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا