شوکا88

تاریخ تولد
اکتبر 13
مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
........
رشته تحصیلی
..........
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
.............

امضا

گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است...هزار کوه گرت سد ره شوند برو
بالا