شفيع

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1390
رشته تحصیلی
psychology
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
روانشناسي باليني

امضا

خانه، بدلی برای بطن مادر؛ مسكنی كه زمانی برای انسان امن ترین و آسایش بخش ترین مكان بوده است و برای همیشه آرزوی آن را دارد. زیگموند فروید
بالا