سحر68

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
مهندس نرم افزار
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
انفورماتیک پزشکی

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا