معرفی رشته بیولوژی تولید مثل

n4zl1

New member
برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته بيولوژي توليد مثل

1. نام و تعريف رشته :

دوره دكتري تخصصي (PhD ) بيولوژي توليد مثل Reproductive Biology (PhD )

دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته بيولوژي توليد مثل برنامه آموزشي است كه دانشجويان در طي آن با علوم پايه مرتبط با طب توليد مثل و تلفيق آن با درمان ناباوري و يافتن راهكارهاي جديد طراحي شده در اين زمينه ، آشنا مي گردند ، اين افرد توانايي تدريس ، نظارت برفعاليت آزمايشگاه art و تحقيق در اين رشته را در سطح ملي و بين المللي خواهند داشت.

2. تاريخچه رشته :

با پيدايش به كارگيري تكنيكهاي جديد لقاح آزمايشگاهي تحت عنوان (ART ) Assisted Reproductive Technique امكان درمان ناباروري فراهم گرديده است . عليرغم استفاده از روشهاي مذكور و ايجاد اميدهاي تازه براي زوجهاي نابارور ، هنوز آمار موفقيت در زمينه لقاح آزمايشگاهي محدود مي باشد و اين نقش علم بيولوژي را در اين زمينه بيش از پيش آشكار مي سازد. امروز با استفاده از روشهاي جديد نظير هيستوشيمي ، تشخيص پيش از تولد و به كارگيري سلولهاي بنيادي زمينه مطالعه و رشد و تكامل در اين زمينه به وجود آمده و دامنه علم بيولوژي به كلينيك گسترش يافته است لازم به ذكر است در ايران 40 مركز در اين زمينه مشغول فعاليت هستند.

اين رشته در كشورهاي انگليسي زبان انگلستان ، استراليا ، كاناداو آمريكا و در ساير كشورهاي اروپايي تدريس مي شود به نظر مي رسد با توجه به گسترش دوره هاي فوق ليسانس و PhD در اين زمينه تجربيات كشورهاي مختلف در مورد تاسيس اين رشته موفقيت آميز بوده است.

3. ارزشها و باورها (values ):

نظا فكري و عقيدتي حاكم بر اين برنامه ، ارزشهاي اسلامي است تلاش در جهت سلامت باروري علاوه بر داشتن ارزشهاي معنوي جزو مقدس ترين حرفه ها است. با توجه به شرايط ويژه ي اين رشته كه با تخمك اسپرم ، جنين و سلولهاي انساني سرو كار دارد ، با توجه به كرامت انساني ، احترام ه سلول واجد يا فاقد حيات و رازداري از ارزشهايي است كه به آنها تاكيد مي شود.

دانش آموختگان اين رشته ، با توجه به اهميت يادگيري مادام العمر (lifelong learning ) ، پژوهشهاي بنيادي – كاربردي كيفي و مد نظر قرار دادن دين و انسان مداري خود را پيوسته با اطلاعات و فناوري روز نگهداري وبا تعامل سازنده با ساير رشته هاي علوم پزشكي و شاخه هاي دانش ، در تحقق اعتلاي اين رشته تلاش مي كنند.

4. رسالت (Mission ):

رسالت دوره دكتري در رشته بيولوژي توليد مثل ، تربيت متخصصين در زمينه بيولوژي توليد مثل و دستيابي به راهكارهاي جديد در زمينه علم ناباوري است.

باتوجه به وجود حدود يك ميليون زوج نازا در كشور ، از اركان مهم تيمي درماني مشترك مراكز ناباروري (زنان و زايمان ، ارولوژي ، اندوكرينولوژي ، آندرولوژي ، جنين شناسي ، ژنتيك و علوم سلولي و مولكولي )، وجود آزمايشگاههاي مختل مانند آندرولوژي ، جنين شناسي ، ivf ژنتيك و. مي باشد كه نيازمند افراد متخصص با دانش كافي در زيمنه آندرولوژي ، جنين شناسي ، فريز نمودن نمونه ها و داشتن آگاهي علمي از چگونگي روند باروري در مراحل مختلف است. بالا بودن آگاهي علمي و توانايي علمي فارغ التحصيلان اين رشته باعث مي شود تا با درصد لقاح بيشتر ، جنين با كيفيت بالتر ، درصد ترانسفر بيشتر ، فريز با شرايط و برگشت مناسب تر از تكرار درصد قابل توجهي از سيكلهاي درماني جلوگيري شود. همچنين ، اين افراد در تكنيك هاي درماني ، پژوهشي سلولهاي بنيادي نقش موثر ايفا مي كنند ضمنا با ايجاد امكانات تحصيل اين رشته در داخل كشور از خارج شدن مقادير زيادي ارز جلوگيري مي شود.

5. چشم انداز (Vision ):

انتظار ميرود دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي (PhD ) در رشته بيولوژي توليد مثل ، نيازهاي آموزشي دانشگاههاي و مراكز باروري و ناروري كشور را در اين زمينه تامين نمايند و همچنين با انجام پژوهش هاي پايه و باليني ، بباعث ارتقاي سطح دانش ناباروري و توليد مثل شده و تبديل به يكي از شاخص ترين بخش هاي دانشگاهي در سطح منطقه و جهان شوند.

6. اهداف كلي (Aims ):

برنامه دكتر ي تخصصي بيولوژي توليد مثل با اهداف كلي زير طراحي شده است:

با بهره گيري از متون علمي جديد ، بتوانند به اخرين اطلاعات در زيمنه بيولوژي توليد مثل دست يابند.

روشها و فنون جديد تدريس ، درمان و تحقيق در رشته بيولوژي توليد مثل را فرا گيرند.

با بهره گيري از فنون پزوهشهاي بنيادي و كاربردي ، همچينين تهيه متون علمي و مواد امزشي در گسترش مرزهاي علم بيولوژي سهيم باشند.

نتايج حاصل از پژوهشهاي بنيادي را با جنبه هاي كلينيكي تلفيق كنند و آن ا در ارتقاي كيفيت art و سلولهاي بنيادي به كارگيرند.

7. نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشي (Role Definition ):

دانش آموختگان اين رشته داراي نقش هاي پژوهشي ، آموزشي ، مديريتي و مشاوره اي خواهند بود.

8. وظايف حرفه اي دانش آموختگان (Task Analysis ):

الف- در زمينه پژوهشي :

طراحي ، تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در حوزه بيولوژي توليد مثل.

پژوهش در زيمنه هاي كاربردي با هدف يا فتن راهكارهاي جديد در زيمنه طب توليد مثل .

تهيه مقالات پژوهشي و مواد اموزشي استخراج شده از تحقيقات در زمينه هاي گواناگون بيولوژي توليد مثل .

ارائه يافته هاي پزوهشي در مجامع داخلي و بين المللي.

هدايت تحقيقات دانشجويي در زيمنه بيولوژي توليد مثل.

ب- در زمينه آموزشي :

طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط با بيولوژي تولدي مثل.

تدريس يك يا چند درس نظري و عملي در زمينه هاي مرتبط با بيولوژي توليد مثل در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي

طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

ج- در زمينه مديريتي :

هماهنگي و نظارت لازم جهت حفظ كنترل كيفي و كمي آزمايشگاههاي art در راستاي افزايش موفقيت روشهاي لقاح آزمايشگاهي در درمان زوجهاي نازا.

هماهنگي و نظارت در جهت پياده سازي پروتكل هاي جديد آزمايشگاهي جهت افزايش سلامت باروري در كليه مراحل رشد و تكامل جنين.

هماهنگي و نظارت بر تهيه اطلاعات مربوط به سيكل هاي ART و ذخيره سازي در بانك هاي اطلاعاتي

طراحي ، اجرا و مديرت مراكز مرتبط با توليد مثل

د- مشاوره اي:

ارائه مشاوره به زوجهاي نابارور.

ارائه مشاوره به مراكز و بيمارستانها در زمينه هاي مرتبط با توليد مثل

ارائه مشاوره به شركت هاي داروئي و صنايع مرتبط با توليد مثل

9. استراتژيهاي اجرايي برنامه آموزشي :

بهره گيري از استراتزي تلفيقي آموزشي بحسب شرايط و نياز ، استفاده از استراتژي استاد محوري (Teacher Centered )و يا شاگرد محوري (Audient Centered ).

استفاده از استراتژيهاي تلفيقي بين واحدهاي اجباري و مبناي كلي طراحي برنامه مدنظر قرار دادن نيازهاي ملي و محلي ، وظايف حرفه اي آينده فارغ التحصيلان با تاكيد بر ارتباطات بين المللي ، بهره گيري از فن آوريهاي جديد ، يادگيري مادام العمر و چند پيشگي .

طراحي برنامه آموزشي مبتني بر وظايف حرفه اي آينده فارغ التحصيلان.

جهت يابي اجتماعي (Community Orientation )

استفاده از شيوه هاي مبتني بر مشكل( Problem Oriented ) برحسب مورد بهره گيري از يكپارچگي (Integration ) در عرصه هاي كاري

آينده نگر بودن برنامه آموزشي و توانايي هماهنگي با تغييرات الگوهاي اموزشي و پزوهشي و به دنبال ان تغيير در و ظايف فارغ التحصيلان.

توجه ويژه به جنبه هاي پژوهشي برنامه و جهت دادن پايان نامه ها به ارائه حل مشكلات در زمينه توليد مثل.

10. شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:

براساس آيين نامه و ضوابط مصوب شوراي عالي برناه ريزي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مي باشد.

دارا بودن دانشنامه در يكي از رشته هاي دكتري عمومي پزشكي ، دكتري عمومي دامپزشكي ، دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي پرستاري ، مامائي ، فيزيولوژي ، بيوشيمي باليني ، ژنتيكي انساني ، ويروس شناسي پزشكي ، ميكروب شناسي پزشكي ، ايمني شناسي پزشكي ، خون شناسي آزمايشاهي و بانك خون ، علوم تشريحي و بيولوژي توليد مثل و بيولوژي جانوري با گرايش تكويني باشند.

مواد امتحاني و ضرايب شامل موارد زير مي باشد.نام درس

ضريب


جنين شناسي

2


فيزيولوژي غدد

1


بيولوژي سلولي و ملكولي

3


بافت شناسي غدد

2


آناتومي لگن وپرينه

2


جمع

10

جهت كسب اطلاعات از آخرين تغييرات در مدارك تحصيلي مورد پذيرش و مواد امتحاني و ضرائب آزمون ورودي هر سال تحصيلي ، به دفترچه آزمون دكتري تخصصي (PhD ) رشته هاي علوم پزشكي مربوط به ان سال تحصيلي مراجعه شود.

11.رشته هاي مشابه در داخل كشور:

رشته مشابه در داخل كشور در اين زمينه وجود ندارد.

12. رشته هاي مشابه د خارج از كشور:

اين رشته در كشورهاي انگليسي زبان انگلستان ، استراليا ، كانادا و آمريكا و در ساير كشورهاي اروپايي تدريس مي شود . مهمترين دانشگاههايي كه در زيمنه توليد مثل در مقطع دكتري دانشجو مي پذيرند عبارتند از :

§ University Of Sydney , Australia : دكتري در رشته طب توليد مثل از سال 1995

§ Tufts University , Massachusetts U. S. A. : دكتري در رشته Developmental Biology و بيولوژي سلولي مولكولي

§ University Of Hawaii, U.S.A دكتري در رشته بيولوژي توليد مثل

§ Imperial College Faculty Of Medicine London Tuck.: دكتري در رشته بيولوژي تكويني

§ Johns Hopkins University U.S.A.: دكتري در رشته مولكولاربيولوژي

13. شرايط مورد نياز براي راه اندازي رشته :

براساس شرايط و ضوابط شوراي گسترش و ارزيابي وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي مي باشد.

14. موارد ديگر ( مانند بورسيه ):

در صورت نياز مطابق قوانين و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

فصل دوم

مشخصات دوره برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته بيولوژي توليد مثل

مشخصات دوره

1- نام دوره :

دوره دكتري تخصصي (PhD ) بيولوژي توليد مثل Reproductive Biology (PhD )

2- طول دوره تحصيلي و شكل نظام آموزشي :

طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره دكتري (PhD) رشته بيولوژي توليد مثل مطابق آيين نامه آموزشي مربوطه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد.

3- نام دروس و تعداد واحدهاي درسي :

تعداد كل واحدهاي اين دوره 50 واحد شامل 25 واحد دروس اختصاصي اجباري (core ) ،5 واحد دروس اختصاصي اختياي (Non Core ) و 20 واحد پايان نامه مي باشد.

دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، تمامي يا تعدادي از دروس كمبود و جبراني (جدول ال ) را نيز بگذراند.

جدول دروس رو می تونین از سایت منبع دریافت کنید.

منبع:برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته بيولوژي توليد مثل
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: BBT

sss

New member
ممنون از اطلاعاتی که دادین . راسته که سه نفر دکترای بیولوژی تولید مثل با هم میتونند مجوز یک آزمایشگاه ناباروری رو بدون نظارت متخصص زنان بگیرند ؟
 

n4zl1

New member
ممنون از اطلاعاتی که دادین . راسته که سه نفر دکترای بیولوژی تولید مثل با هم میتونند مجوز یک آزمایشگاه ناباروری رو بدون نظارت متخصص زنان بگیرند ؟

من نشنیدم اینو ولی منطقی به نظر نمی رسه چون حضور متخصص زنان ضروری هستش
 

hamid123

New member
سلام آیا برای رشته زیست شناسی امکان تحصیل در این رشته وجود داره؟من اینو قبلا ازچند استاد شنیده بودم که میشه؟
 

Hamidvet

New member
بله برای این تخصص ، کلیه گرایش های بیولوژی میتونند شرکت کنند (طبق دفترچه دکترا)
 

n4zl1

New member
سلام آیا برای رشته زیست شناسی امکان تحصیل در این رشته وجود داره؟من اینو قبلا ازچند استاد شنیده بودم که میشه؟
بله میشه شرکت کرد ولی گرایش زیست گیاهی رو دستکاری می کنن. بعضی وقتا می تونن شرکت کنن ولی بعضی سالا نه
 

pashmak

New member
مامایی هم میتونه شرکت کنه از چه رشته هایی پذیرش داره
 

yassii

New member
من خیلیی علاقه مند شدم..چیکار کنم که این رشته رو بخونم؟؟
 

hirkania

New member
سلام دوست عزیز تو دفترچه اسم رشته بیوتک پزشکی نیومده که میتونه شرکت کنه
 

I am strange

New member
سلام من دانشجوی کارشناسی هستم اینطور که معلومه این رشته واسه دکتراست برای اینکه بتونم تو آزمون دکترای این رشته شرکت کنم ارشد باید چی بخونم؟
ژنتیک انسانی میتونه دکترای این رشته رو بخونه؟
 

n4zl1

New member
دوستان برای سال آینده احتمالا یه مورد امتحانی دیگر نیز اضافه خواهد شد!!!!
 

شانلی

New member
ای بابا ما از کجا باید خبردار شیم؟ وقت ثبت نام؟ایمنی و پاتو هر جفتشون خوندنشون زمان بره که؟ :(
 

n4zl1

New member
ای بابا ما از کجا باید خبردار شیم؟ وقت ثبت نام؟ایمنی و پاتو هر جفتشون خوندنشون زمان بره که؟ :(
اگه این درسا هم اضافه شن شرایط همه مثل همه فرقی نمیکنه

- - - Updated - - -

چرا دیگه کسی اینجا نمیاد :(

من همیشه سر میزنم سوالی نمیشه تا جوابی اضافه کنم. من در خدمتم
 

vampirebat

New member
سلام نازلی خانم
لطفا در مورد سر فصلها و دروسی که در این رشته تدریس میشه هم اطلاعاتی بدید؟ در مورد روش تدریس و سختگیری استادها؟ در مورد نمره قبولی در دروس؟ کلا راههنمایی هایی بعد از قبولی
 
بالا