suna

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1388
رشته تحصیلی
بیولوژی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بیوتک پزشکی

امضا

بالا را می نگرم تا فقط روشنایی را ببینم و هرگز برای دیدن سایه ام به پایین نگاه نمی کنم،حکمتی که انسان باید بیاموزد

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا