shayeste

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
آمار زیستی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
؟؟؟؟

امضا

تو که در باور مهتابی عشق، رنگ دریا داری، فکر امروز باش. به کجا می نگری؟ زندگی ثانیه ایست، وسعت ثانیه را می فهمی؟ می شود مثل نسیم ، بال در بال پرستو، بوسه بر قلب شقایق بزنیم... هیچ کس تنها نیست ما خدا را داریم....
:riz304:
بالا