sepidh gh

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
میکروبیولوژی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
.....

امضا

مگذار روز شتابان بگذرد
بی آن که از آن رازی خرد یا بزرگ بر تو آشکار شود
زندگیت باید هوشیار باشد
هر روز با ک.ش.ف.ی تازه !!!
برای هر تکه نان خشک و کوچک که خدا می دهد
زیباترین الماس روحت را به او بده
بالا