saharpsych

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
روان شناسی عمومی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
روان شناسی بالینی

امضا

من می دانم
از همین صبح زیبا …
از این گنجشکانی که رقصان آواز می خوانند …
از این صدای گذر آب در نهر کوچک زندگیمان می دانم
آری، امروز روز خوبیست …
بی شک معجزه ای در راه است!
بالا