noorolhoda

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
سم شناسی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
سم شناسی

امضا

از مرگ نترسید ! از این بترسید که وقتی زنده‌اید چیزی در درون شما بمیرد به نام 'انسانیت'
بالا