mahnam

تاریخ تولد
ژانویه 16
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
.
رشته تحصیلی
Genetics
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
D:

امضادر هیاهوی زندگی دریافتم...
چه بسیار دویدن ها
که فقط پاهایم را از من گرفت...
در حالی که گویی ایستاده بودم!
چه بسیار غصه ها
که فقط باعث سپیدی موهایم شد...
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود!
دریافتم
کسی هست که اگر بخواهد "می شود"...
و اگر نخواهد "نمی شود"...
به همین سادگی ...

کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردم
فقط او را می خواندم و بس ...

آینده ای خواهم ساخت، که گذشته ام جلویش زانو بزند ...

بالا