kasraa

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
90
رشته تحصیلی
Critical Care Nursing
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
؟

امضا

معتقدم پرستاری یک اتفاق نیست

و پرستاران هرچند بگویند اتفاقی وارد این حرفه شده اند این گونه نیست

حتی آنها که از ابتدا علاقه ای نداشتند هم برگزیده شدند

و من یک پرستارم
بالا