226

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
زیست شناسی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بیوتکنولوژی پزشکی

امضا

** دشمنان خود را دوست بدارید چرا که آنها موارد ناتوانی تان را به شما می گویند**
بالا