نوتر

تاریخ تولد
دسامبر 11
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
هزارو سیصدو درشکه
رشته تحصیلی
...
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
...

امضا

[SIGPIC][/SIGPIC]​


نگاه خدا آرزوی من استغــــرض رفتــن است نه رســـیدن

زنــــدگی کلاف ســـردرگمـــی است ، به هــــیچ جا راه نمی برد ، اما نــــباید ایـــستاد

با ایــن که می دانیــــم نخواهیم رسید ، نـــباید ایـــستاد

وقتی هم که مردیـــم؛ مردیـــم ...!


مرحوم صمد بهرنگی​
بالا