ميكروب بيچاره

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1391
رشته تحصیلی
ميكروبيولوژي
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ميكروب شناسي

امضا

نه گذشته را معنایی هست
نه از آینده چگونه زیستن را
فقط هست هر آنچه که باید باشد]

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا