مریم68

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1386
رشته تحصیلی
زیست
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ایمنی شناسی

امضا

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را از یادمان ببرد که لحظه لحظه

زندگی ،یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی !!!
بالا