فاطیما94

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1394
رشته تحصیلی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
علوم و صنایع غذایی
بالا