شریفی

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1987
رشته تحصیلی
بهداشت حرفه ای
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بهداشت حرفه ای
بالا