سنبل

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1386
رشته تحصیلی
اقتصاد
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
اقتصاذبهداشت

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا