باران7123

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1390
رشته تحصیلی
رادیولوژی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
پزشکی
بالا