امین18

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1384
رشته تحصیلی
محیط
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
محیط
بالا