آیشن

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
92
رشته تحصیلی
علوم سلولی و مولکولی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
......

امضا

لحظه های کودکی یادش به خیر سادگی، دلخستگی،یادش بخیر

آن همه شادی ،نشاط و بچگی لحظه های پر نشاط خستگی

آن همه گل بازی و پرواز عشق آن دویدن در میان آن بهشت

یاد بادش، یاد بادش ،یاد باد با همه زیبائیش، خوش یاد باد

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا