Fast Dictionary

biosta

Well-known member

دیکشنری آنلاین Fast Dictionary

دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
ذخیره و مدیریت کلمه های جستجو شده
داشتن فونوتیک به آمریکایی و انگلیسی
وهمچنین قرائت تلفظ از امکانات این دیکشنری آنلاین هست .جهت استفاده از جدیدترین نسخه ی Fastdic برای اندروید
به یکی از دو لینک زیر مراجعه کنید


Fastdic - Persian Dictionary 2.4.2 دیکشنری فارسی و انگلیسی

FastDic 2.4.2 , مترجم, دیکشنری اندروید


fastdic-0.jpg
 
بالا