۶ روش برای درست بازی کردن در پینگ پنگ

mersada0

New member
wjsdp864fwumv8z9luem.gif

درس شماره ۱

چگونه دقت را در پینگ پنگ بهبود بخشیم
همانند بسیاری از تکنیک ها ومهارت های تنیس روی میز، دقت نیز یک مهارت است که باید بهبود یابد و برای اینکارباید از هوش خود استفاده کنیم این خوب نیست که پشت میز رفته و امیدوار باشید که دربازی دقت و ثبات شما بهبود یابد شما نیازمند طرح و برنامه ای هستید که شرایطی رابرای این وضعیت و بهبود آن فراهم سازید.
بطور کلی دقت به ۲ چیز بستگی دارد:
*انتخاب ضربه ای درست در بازی، زاویه صحیح راکت و دادن مقدار پیچ و سرعت که شما باید با آن بتوانید نسبت به ارتفاع و مکان فرود توپ اقدام کنید.
*مهارت داشتن در تکنیک برای هر ضربه که آن قدر باید این تکرار داشته باشد تا جائی که اندکی متفاوت باشند. طوری نباشد که ۵۰% خوب و ۵۰% بد باشد این باعث بی ثباتی و عدم دقت می شود.
چگونه می توان بطور صحیح و هدفمند این دوچیز رابهبود بخشید.
راههای متفاوتی برای اینکار وجود دارد:
۱٫ استفاده صحیح از تکنیک موردنیاز برای مقابله با توپ حریف وتوجه داشتن به محدودیت ها.
۲٫ استفاده از یک تکنیک برای توپهای دریافت شده وتکرارآن و اینکه بعد از آن تکنیک چه حرکتی می توان انجام داد و انتخاب صحیح ترین حرکت لازم. سپس استفاده از تکنیک بعدی برای توپهایی که در ادامه حرکت اول به سمت شماخواهند آمد این حرکت می تواند تصمیمات بعدی شما را بسازد.
۳٫ تکنیک خود را در مقابل توپها و ضربات مختلف حریف محک بزنیم. مثلاً وقتی می خواهیم لوپ بزنیم در مقابل پیچ زیر کافی است زاویه راکت را کمی بازتر کنیم و مسیر حرکت را از پایین به بالا انتخاب نمائیم به گونه ای که اگر ارتفاع بیشتری داشت در انتهای میز حریف فرود آید و اگر در جلوی میز حریف فرود آمد با ارتفاع پایین صورت گیرد.. سعی نکنید سرعت چرخش یا مقدار پیچ را زیادکنید در مقابل وقتی لوپ روی توپهای تاپ اسپین می زنیم سرعت چرخش و مقدار پیچ رویی را حفظ کنیم ولی زاویه راکت باید بسته تر و مسیر حرکت باید کوتاه باشد.

درس شماره ۲
چرا بازیهای نزدیک را در مسابقات بازنده می شویم

تابه حال تقریباً برای همه بازیکنان اتفاق افتاده که مسابقاتی را که پایاپای با حریف خود تا مراحل پایانی پیش می روند را بازنده می شوند این حقیقت تلخ را یکبار هم که شده همه تجربه کرده اند مثلاً وقتی امتیازات ۹-۹ یا ۱۰-۱۰ است. آیا از خود متعجب نمی شوید که چرا همیشه باید بازیهای پایاپای را ببازید.
ما چگونه بتوانیم مسابقات رامحکم تر شروع کنیم تا به چنین مشکلی گرفتار نشویم برای اینکار راههای زیر پیشنهادمی شود:
۱- استراتژی و تاکتیک اصلی را تغییر ندهیم. چندپوین آخر مسابقه زمانی نیستند که با آن طرح و نقشه ای برای بازی جدید ارائه دهید.
بلکه در آن لحظات بهتر است جدی تر بازی را دنبال کنید نه اینکه بازی را رها کنید وحتی استثنایی وجود دارد که در آن لحظات برای پیروز شدن در مسابقه امیدواری خود راافزایش دهید.
۲- همیشه یک چشم خود را متوجه حریف کنید این را بدانید که حریف ممکن است درهر حالتی تاکتیک و استراتژی خود را تغییر دهد پس باید همانقدر که خود را ارزیابی می کنید همین کار را برای حریف نیز انجام دهید این کار زمانی اهمیت ویژه ای پیدامی کند که حریف تاکتیک خود را تغییر دهد در این حالت اگر هوشیار نباشید چند پوین آخر می تواند تعجب شما را فراهم آورد که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
۳- حریف خود را بشناسید. او چگونه در آن لحظات خود را حفظ کرده و برخود مسلط است. او در زیر فشار چگونه به بازی ادامه می دهد یاچه موقع عصبانی می شود. به او خیره نشوید و مستقیم به او نگاه نکنید. اینطوری ممکناست خشم شما را در برداشته باشد و بدتر بازی را از دست بدهید. وقتی در مقابل یک بازیکن قوی پیروز می شود خیلی خوشحالی نکنید و خود را گم نکنید خود را خونسرد جلوه دهید و واقعیات درونی خود را بروز ندهید. درون خود را آرام نمائید. اگر حریف رابشناسید واقعاً بهتر می توانید بازی کنید حتی در بعضی موارد می توانید برای کنترل کردن و آرام نمودن حریف او را تشویق کنید. برای او دست بزنید لبخند یا حتی با کلام او را تشویق کنید. این در واقع به شما کمک می کند که او را به کنترل خود درآورید.
۴- حریف ممکن است در لحظات بحرانی کارهایی را که مورد علاقه اش هستند را انجام دهد اگر شما آنها را بشناسید عکس العمل شما پس از آن بسیار مهم ست و شما می توانید با حالات روانی بر او مسلط شوید ولی اگر از علایق او مطلع نباشید و روی او شناختی نداشته باشید ممکن است کاری بکنید که به ضرر خودتان باشد.
۵- خودتان را بشناسید. شناخت بازی خود بسیار مهم است مثلاً اگر نسبت به سرویس قوی و کشنده ای که ارائه میدهید خیلی ضعیف عمل میکند مجدداً آنرا استفاده نکنید و برای پوین های حساس آنرا نگهدارید.
۶- می توان با واقعیت کنار آمد. در حالیکه ممکن است همیشه تصور کنید که مسابقات نزدیک و برابر را ازدست می دهید ولی ممکن است آن حقیقت نداشته باشد ممکن است این گونه باختن ها، باعث فراموش شدن پیروزیهای شما نیز باشد ولی شما پیروزیهای خوبی را نیز که بدست آورده اید را نباید فراموش کنید. سعی کنید نتایج ۶ ماه گذشته خود را یادداشت کنید و حقیقت کار را دریابید بیاد داشته باشید کیفیت تلاشی که در مقابله با کسانیکه از شما بهتر بوده و شما آنها را شکست داده اید چقدر بوده است.
۷- برای هر امتیازی که بدست می آورید لازم نیست خوشحالی کرده و برتری خود را به حریف نشان دهید. زحمتی که برای امتیازات بدست آمده می کشید متفاوت است لذا برای امتیازی خوشحالی خود را بروز دهید که ارزشش را داشته باشد.
۸- تماشاچیان برای تمام امتیازات بازیکن مورد علاقه خود،او را تشویق نمی کنند حتی اتفاق می افتد که بازیکن حریف را بخاطر امتیاز زیبائی که می گیرد تشویق می کنند در چنین لحظاتی حتی خودحریف هم شما را تشویق خواهد کرد.
۶ روش برای درست بازی کردن در پینگ پنگ


درس شماره ۳
چرا به بازیکنانی که ضعیف تر از ما هستند می بازیم؟

این یکی از عمومی ترین سئوالاتی است که بازیکنان تنیس روی میز در سرتاسر جهان از خودمی پرسند و با آن مواجه هستند. واقعاً از خود می پرسند که چه اتفاقی افتاد که بازی را از دست داده و باختیم. آنها نمی دانند که از حریفشان بهتر و قوی تر هستن ولی متأسفانه به او می بازند هرچند که مدت زیادی از آن مسابقه گذشته باشد همانند کابوسی ذهن او را مشغول می کند زمانی که شما از حریف از هرجهت بهتر هستید ولی بهرحال تحت شرایط مختلف به او می بازید.وقتی شما را با او مقایسه می کند نتیجه گیری می کنند که شما از هر جهت مناسب تر برای پیروزی بوده اید و روی کاغذ حداقل بسیار روشن و مشخص است که شما قوی تر هستید ولی بازی را می بازید چرا؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا به فلان بازیکن که از نظر تکنیکی مهارت، تاکتیک وحتی آمادگی جسمانی از او بهتر بوده اید بازی را واگذار کرده اید موارد زیر ممکن است بشما کمک کند:
*دلیل : اعتماد بنفس و اطمینان بیش از حد به خود راه حل: هیچ حریفی را ساده تصور نکنید همیشه بهترین بازی خود را با حریف به نمایش بگذارید هر چنداو ضعیف باشد.

* دلیل : حریف ممکن است قبل ازمسابقه خوب تمرین کرده باشد و علیه استیل و تاکتیک شما آماده باشد که هر کاری راانجام دهد.
راه حل: در این حالت با انتخاب بازی نوع دوم بازی راشروع کنید تا او را از تصمیم خود منصرف و او را دلسرد کنید. در آن حال اگر با بازی جدی خود شروع کننده بازی و مسابقه بودید انگیزه او را چند برابر کرده و احتمال دارد شکست بخورید.
* دلیل : حریف ممکن است از راههای قانونی و مهارت های صحیح علیه شما استفاده کند. بعضی بازیکنان تلاش می کنند ذهن حریفشان را با امتیازات غیرمنصفانه و شانسی آشفته کنند. مثلاً در زمان سرویس زدن شما، آنها طفره می روند و با چیزی خود را مشغول می کند یا بند کفش خود را محکم می کند حداقل ضرری که متوجه شما می شود کاهش انگیزه شماست و در ادامه باخت به حریف.
راه حل: مواظب حریف باشید. ببینید قصد چه کاری را دارد.تاکتیک خود را تغییر دهید مهم اینست که شما این راز را دریابید در آن حالت می توانید تلاش او را نادیده گرفته و با تمام توان با او مبارزه کنید و هرکدام که بهتر است را انجام دهید.
* دلیل : چون شما معتقدید از حریف بهترید ممکن است فشار زیادی به خود وارد کنید. این حالت ممکن است ترس از باخت رادر شما بوجود آورد تا اینکه شما را مشتاق به پیروزی کند. ممکن است همیشه به این فکر کنید و این خیلی سخت است که در چنین شرایطی بازی کنید و در مورد توپهایی که از دست خواهید داد نگران خواهید بود.
راه حل: سعی کنید ریلکس بوده و انعطاف لازم را داشته باشید. شما قبلاً تمرینات سختی را انجام داده اید پس نباید نگران باشید. مثبت بیاندیشید بازیهای خوب خود را بیاد آورید بردهای خوب خود را بیاد آورید. خود را دربازی بشدت تشویق کنید و به خود روحیه بدهید و نفس عمیق بکشید.

درس شماره ۴
برای فراموش کردن باخت چه کاری انجام دهیم؟
مثلاً دو گیم اول و دوم رابا اختلاف زیاد از حریف برده ایم ولی در گیم های سوم آموزش تنیس روی میز، چهارم و پنجم با نتایج ۹-۱۱و ۹-۱۱ و ۱۰-۱۲ مسابقه را از دست داده ایم. علت می تواند چه باشد. آیا برای شمااتفاق افتاده است.
* غالباًوقتی مسابقه نزدیک و حساسی داریم در پوین ها و آخر مسابقه مقداری محکم تر و عضلات سفت تر شده وحالت انعطاف از بازیکنی گرفته می شود که بسیار نامطلوب است بایددر چنین مواقعی راهی پیدا کرد که تا پایان مسابقه ریلکس باقی بمانید که در آن صورت میتوان تصمیمات صحیحی اتخاذ کنید. بعضی مواقع یک دم و بازدم عمیق به شما کمک میکندروی بازی تمرکز کرده و توپ را بخوبی نگاه کنید آنرا با وسواس بنگرید تا حواستان به جای دیگری معطوف نشود. حتی می توانید برای سر و سامان دادن به تمرکز خود به نقاط دور و نزدیکی برای چند ثانیه خیره شوید.
 
بالا