گرایش های ارشد رشته بهداشت عمومی

setayesh71

New member
گرایش های ارشد بهداشت عمومی


می توان گفت رشته ی بهداشت عمومی یکی از رشته هایی است که برای کنکور کارشناسی ارشد دارای گرایش های زیادی می باشد. افرادی که به این رشته وارد می شوند باید در دروس زیست شناسی و ریاضی قوی باشند و درس اصلی آن اپیدمیولوژی می باشد که بیشترین واحد های این رشته را در بر گرفته است. گرایش های آن عبارتند از:

اپیدمیولوژی- آموزش بهداشت - حشره شناسی پزشکی -آمار زیستی- اقتصاد بهداشت - رفاه اجتماعی - علوم تغذیه - علوم بهداشتی در تغذیه - فیزیولوژی - کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- مدارک پزشکی - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - مدیریت توانبخشی - مهندسی پزشکی - نانو تکنولوژی پزشکی-آموزش پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی و سم شناسی- ارزیابی فناوری سلامت.

همچنین در مورد این موضوع که دانشجویان این رشته بتوانند در مقطع ارشد رشته ی بهداشت عمومی ادامه تحصیل بدهند صحبت هایی شد که مورد موافقت قرار نگرفت. ممکن است چند تا رشته مثل انگل و قارچ و ... به ارشد این رشته نیز اضافه شوند.
 
بالا