کولی....همایون شجریان

mj1919

New member

48895.jpg


رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده

رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده

شب مانده است و باشد تاریکی ای فشرده

کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو

شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده

رفتم آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی

رفتم آن که پیش پایش. دریا ستاره کردی

چشمان مهربانش یک قطره نا سترده

رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده


می رفت و گرد راهش از دود آه تیره

نیلوفرانه در باد پیچیده تاب خورده

سودای همرهی را گیسو به باد دادی

رفت آن سوار و با خود یک تار مو نبرده

رفت آن سوار و با خود یک تاره مو نبرده


:)
 
آخرین ویرایش:
بالا