کلیپ عمل جراحی تعویض مفصل زانو

maxin

Well-known member
202d1380954085t-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-bm-eng.ir-zanoo1.jpg

تعویض مفصل زانو که به آن آرتروپلاستی زانو Knee arthroplasty هم میگویند نوعی جراحی است که با استفاده از آن سطح مفصلی استخوان های ران و ساق در مفصل زانو را با یک سطح مصنوعی جایگزین میکنند. مهمترین هدف تعویض مفصل زانو از بین بردن دردی است که در زانو براثر ساییدگی و آرتروز، روماتیسم و یا تخریب سطح مفصلی ایجاد شده است. بدست آوردن دامنه حرکتی مطلوب در مفصل زانو و اصلاح تغییر شکل های ایجاد شده در زانو از دیگر بکار گیری مفصل مصنوعی زانو است.

مشاهده کلیپ
 
بالا