پیشکش به شیرخوار مرد کربلا؛ علی اصغر

mohammad63

Well-known member
اين اشکهای سر زده خواهي نخواهي است

يعني تمام شعرم اسير دو راهي استاین واژه های تب زده غرق تلاطم اند

در های و هوی تشنگی و العطش گم اندباید ز هرم آه دلی شعله ور کنیم

با چلچراغ اشک شبی را سحر کنیمباید دخیل دل به پر جبرئیل بست

آری به قلب معرکه باید سفر کنیمپس از کدام حادثه باید شروع کرد

پس از کدام واقعه صرف نظر کنیمميدان پر از صداي کف و طبل و هلهله است

خيمه اسیر شیون و آشوب و ولوله استآرام دیده‌ي تری از دست می رود

صبر و قرار مادری از دست می رودبی‌تاب می شود ز تلظی اصغرش

با دیدن کبودی لب های پرپرشدر مشک های تشنه نَمی هم نمانده است

آبی به غیر اشک دمادم نمانده استاین اشکهای سر زده خواهی نخواهی است

بانوی دل شکسته اسیر دو راهی استماتم گرفته کودکش آخر چه می‌شود

لب‌های خشک سوره‌ي کوثر چه می‌شودیک جرعه آب گرچه دگر در خیام نیست

او را توان خواهش آب از امام نیستبا دست عمه هر گرهی باز می شود

قلب علی هوائیِ پرواز می شودتا عرش دست های پدر پر کشیده تا ...

تا قلّه‌ي های عشق و شهادت رسیده تا ــ محشر به پا کند همه جا با صدای خود

این بار با صدای رجز گریه های خوداما سپاه کوفه جوابش شنيدني است

تصوير آب دادن اين غنچه ديدني استچشمان تير محو سيپيدي حنجرش

رحمی کند خدا به دل خون مادرشای وای التهاب سه شعبه چه می کند؟

با اين گلو شتاب سه شعبه چه مي کند؟تيري که روي دست پدر کرد پرپرش

حالا دخيل بسته به رگهاي حنجرشاين اشکهای سر زده خواهي نخواهي است

حالا امام خسته اسير دو راهي استاين گونه عاقبت پسر از دست مي رود

بيرون کشد سه شعبه سر از دست مي رود«يک گام رو به پيش و يکي رو به پس رود

حالا مردد است به سوي چه کس رود»دیده میان قلب حرم اضطراب را

ديده کنار خيمه غروب رباب راديدند پشت خيمه پدر قبر مي‌کند

قبري براي اين دل بي صبر مي‌کنداما چگونه خاک بريزد بر این گلو

بر چشمهاي بي رمق و نيمه باز اوبهتر که پشت خيمه اي آرام خفته است

بهتر که راز جسم نحيفش نهفته استبر ساحت تنش که جسارت نمي شود

اعضاش عصر واقعه غارت نمي شودديگر به شام شوم تماشا نمي‌رود

ديگر سرش به نيزه‌ي اعدا نمي‌رودتا شام و کوفه همسفر آفتاب نيست

بر نيزه ها مقابل چشم رباب نيستاين اشکهای سر زده خواهي نخواهي است

شاعر هنوز هم به سر اين دو راهي استگفتند که نيامده دشمن به سوي او

سر نيزه اي نبوده پی جستجوي اواما چه کرد کینه‌ي این قوم با تنش

شد سینه‌ي شکسته‌ي ارباب مدفنش *

 
بالا