واژه ساده و زیبای پرستار چه معنا دارد؟

واژه ی ساده و زیبایی پرستار چه معنا دارد؟

پ:به پروانه پر سوخته از آتش عشق.

پ: به پیمان به خون بسته میان تو و من.

پ: به پرواز وفای تو به تنهایی شب.

ر:به روئیدن مهر از دل تو

ر: به رفتن زپی خدمت خلق

ر: به راهی که تقدس در اوست.

آری، آری،

واژه ساده و زیبای پرستار چه معنا دارد؟

س:به سودای تو در عرصه ی عشق

س:به این سادگی نام تو، پرستاری تو

س:به آغاز سفر، سفری جانب تیمار دل خسته ی خلق

آری، این واژه زیبای پرستار پر از معنا نیست؟

ت:به تفریح تو در خدمت بی منت خلق

ت:به تاریخ درخشان تو در عرصه ی جنگ

ت:به تصویر پرستار به یک شاخه گل

آری، این واژه جانبخش پرستار، پر از زیبایی است.

آ:به آرامش جانها زتسلی شما

آ:به آزادی و ایمان و به ایثار شما

آ: به آیات خدایی که تو از آنهایی

آری این واژه ی زیبایی پرستار چه معنا دارد؟

ر:به رخشندگی چهره رخشان شما

ر:به رفتار نکوی تو به من

ر:به راهی که تقدس در اوست.

آری، این معنی اندک نبود لایق سيمای شفابخش پرستار

من به توصیف پرستار به این واژه ی کم دلگیرم

بیش از این، از تو پرستار سخن باید گفت

لیک، من نتوانم، نتوانم، نتوانم.......

 
بالا