نیایش های امام سجاد(ع)...(صحیفه سجادیه)

shayna

New member
دعای آن حضرت در طلب عاقبت خیر...

اى خداوندى كه ذكر تو گويندگان ذكر را شرف و بزرگى است،اى‏خداوندى كه شكر تو شكرگزاران را رستگارى و پيروزى است،اى‏خداوندى كه فرمانبردارى از تو فرمانبرداران را سعادت رهايى است،درود بفرست بر محمد و خاندانش و دلهاى ما را از ياد هر چيز ديگر به يادخود و زبانهاى ما را از شكر هر كس ديگر به شكر خود و اعضاى ما را ازفرمانبردارى از هر كس ديگر به فرمانبردارى خود مشغول دار.

خداوندا،اگر ما را آسايشى مقدر فرموده‏اى،چنان كن كه به هنگام‏آسايش در امان مانيم:نه گناهى ما را گرفتار سازد و نه ملالتى به ما رسد،تا فرشتگانى كه گناهان ما را مى‏نويسند،با صحيفه اعمال ما بى‏آنكه درآن گناهى نوشته شده باشد از نزد ما بازگردند و فرشتگانى كه ثوابهاى‏ما را مى‏نويسند،شادمان با صحيفه‏اى نوشته از اعمال نيك ما به نزد توآيند.

چون روزهاى زندگى ما سپرى شد و مدت عمر ما سر آمد و صلاى‏دعوت تو ما را فراخواند همان دعوتى كه از آن گريزى و از اجابت‏آن گريزى نيست بر محمد و خاندانش درود بفرست و سرانجام‏آنچه را كه كاتبان اعمال ما براى ما رقم زده‏اند توبه‏اى پذيرفته شده‏قرار ده كه زان پس ما را به كيفر گناهى كه مرتكب شده‏ايم يا پادافره ‏معصيتى كه كرده‏ايم باز ندارى.و در آن روز كه بندگانت را مى‏آزمايى،پرده‏اى را كه بر گناه ما كشيده‏اى در برابر همگنان بر مگير.تويى كه برهر كس كه تو را بخواند مهربانى و تويى كه به هر كس كه تو را ندا دهدپاسخ مى‏گويى..
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگام بيمارى و محنت و بلا...

اى خداوند،حمد باد تو را،به سبب آن مايه از تندرستى كه همچنان‏از آن بر خوردارم.و نيز حمد باد تو را به سبب اين بيمارى كه در تن من‏پديد آورده‏اى.

اى خداوند،ندانم كدام يك از اين دو حالت سزاوارتر به‏سپاسگزارى توست و كدام يك از اين دو وقت به شكر تو اولى است،آياآن روزگاران تندرستى كه مرا از نعم پاكيزه و گواراى خود روزى‏من ساختى و به طلب خشنودى و فضل خويش به تلاش وا مى‏داشتى وبراى فرمانبردارى خود توفيق مى‏دادى و نيرو مى‏بخشيدى،يا اكنون‏كه بيمارم و مرا به اين بيمارى آزموده‏اى و اين دردها را چونان نعمتى برمن ارمغان داشته‏اى،تا بار گناهانم را كه بر پشتم سنگينى مى‏كند سبك‏گردانى و از گناهانى كه در آن غرقه گشته‏ام پاكيزه سازى و مرا به توبه‏هشدار دهى و ياد كرد نعمت قديم را سبب زدودن گناهان كنى؟

اى خداوند،در خلال اين احوال بسا اعمال پسنديده است كه آن دوفرشته در نامه عمل من نوشته‏اند،اعمالى كه نه هيچ دلى در آن انديشيده‏و نه هيچ زبانى از آن سخن گفته و نه هيچ اندامى براى آن تحمل رنجى‏كرده است،بلكه همه اينها فضل و بخشايش تو بوده است در حق من واحسان و انعام تو بوده است براى من.

بار خدايا،بر محمد و خاندانش درود بفرست و در دل من بياراى‏آنچه را كه تو خود براى من خواسته‏اى و بر من آسان ساز آنچه را كه توخود بر سر من فرستاده‏اى.مرا از لوث گناهان پيشين پاك گردان وبديهايى را كه زين پيش مرتكب شده‏ام از من بزداى و حلاوت عافيت رادر من پديد آور و خنكى سلامت را به من بچشان و اكنون كه مرا شفاعنايت مى‏كنى بهبود مرا با عفو خويش دمساز كن و برخاستن از بسترم‏را با اغماض و گذشت خويش توأم فرماى و بيرون شدن از چنبراندوهم را با رحمت خود قرين گردان و رهاييم را از اين محنت باگشايش خويش همراه كن.تويى تو كه به فضل خويش احسان مى‏كنى‏و نعمتهاى بى‏كران مى‏بخشى.تويى تو بخشاينده كريم و صاحب جلال‏و بزرگوارى....
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: yara

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگامى كه چيزى كه از آن بيمناك بود,از او دور مى‏شد يا نيازى كه داشت روا مى‏گرديد...


اى خداوند،حمد باد تو را بر آن حسن تقدير كه نصيب من ساخته‏اى‏ و آن بلاها كه از من بگردانيده‏اى.چنان مباد كه اين تندرستى كه اكنون‏ مرا ارزانى داشته‏اى،همه بهره من از رحمت تو باشد،تا آنچه دوست‏ مى‏داشته‏ام سبب شوربختى من شود و ديگرى،از آنچه من ناخوش‏ مى‏داشته‏ام به سعادت رسد.

اى خداوند،اگر اين تندرستى كه مرا نصيب كرده‏اى و من شب و روزم را در آن به سر مى‏آورم نشانه بلايى باشد بر دوام يا وبالى پايدار، پس آنچه را كه واپس داشته‏اى پيش افكن و آنچه را كه پيش افكنده‏اى‏ واپس دار.زيرا چيزى كه به فنا انجامد بس ناچيز است هر چند فراوان‏ بود،و چيزى كه به بقا انجامد بسيارى است هر چند اندك نمايد.و بر محمد و خاندانش درود بفرست...
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگام طلب باران در خشكسالى...


اى خداوند،باران بفرست و سيرابمان ساز و همراه با بارانى‏فزاينده و ريزنده،از ابرى در آفاق رونده و گياهان زيبا روياننده،رحمت‏خود بر ما ارزانى دار.

اى خداوند،ميوه‏ها را برسان و بر بندگانت احسان فرماى،گلها راشكفته گردان و زمين خود زنده نماى.فرشتگان خود،آن فرستادگان‏بزرگوار را بفرماى تا از سوى تو،بارانى سودمند و پيوسته و فراوان وگسترده و تند بار بياورند و همه جا را سيراب سازند،تا زمين مرده را زنده‏نمايى و هر چه را از دست رفته است بازگردانى و آنچه روييدنى است‏برويانى و در روزى مردم گشايش دهى،با چنان ابرى انبوه،گرانبار،خوش و بى‏زيان و از كران تا كران،كه از آن آواز تندر آيد و بارانش ملايم‏و پر دوام بود و برقش فريبناك نبود.

اى خداوند،ما را از بارانى كه به فرياد رسنده،قحط زداينده،گياه‏روياننده و فراوان بارنده سيراب نماى،تا گياهان ايستاده راطراوت تازه دهى و گياهان بر زمين خفته را بر پاى دارى.

اى خداوند،بارانى برسان آن سان كه آبها از تپه‏ها روان دارى وچاهها از آبها پر سازى و رودها به خروش آرى و نباتات برويانى و درهمه شهرها ارزانى پديد آرى و چارپايان و مردمان به تن و توش آرى وبراى ما خوردنيهاى خوش و گوارا كامل گردانى و كشته‏هاى مابرويانى و پستانهاى ستوران پر شير سازى و بر نيروى ما نيرويى ديگرافزايى.

اى خداوند،سايه ابر بر ما باد سموم مگردان و خنكى‏اش را شوم‏منماى.چنان مباد كه به جاى باران بر سر ما سنگ ببارد و به جاى آب‏شيرين و گوارا آب تلخ و شور.

بار خدايا،بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را از بركات زمين وآسمانها روزى ده.انك على كل شى‏ء قدير....
 
آخرین ویرایش:

shayna

New member
دعاى آن حضرت است به هنگامى كه روزى بر او تنگ مى‏شد.

خداوندا،تو ما را آزمودى تا در كم و بيش روزيهايمان بدگمان شديم‏و در مدت عمرمان به آرزوهاى دور و دراز گرفتار آمديم،تا آنگاه كه‏روزى خود از درگاه ديگر روزيخواران طلبيديم و به عمرى دراز چون‏عمر پيران كهنسال طمع بستيم.

بار خدايا،بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را به يقينى صادق‏برسان كه ما را از رنج طلب معاش كفايت كند و اطمينانى خالص بخش‏كه ما را از شدت تعب معاف دارد.

خداوندا،آن وعده‏اى را كه در وحى خود بر پيامبر(ص)بدان تصريح‏كرده‏اى و در قرآن بر آن سوگند خورده‏اى سبب قطع دلمشغولى ما به‏رزقى كه خود آن را تكفل كرده‏اى قرار ده.

خداوندا،تو خود گفته‏اى«روزى شما و هر چه به شما وعده شده درآسمان است.» و در پى آن سوگند خورده‏اى كه«سوگند به پروردگارآسمانها و زمين كه اين سخن آن چنان كه سخن مى‏گوييد حتمى‏است.»اى خداوند گفته تو راست‏ترين گفته‏هاست و

سوگند تودرست‏ترين و كامل‏ترين سوگندهاست.
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگامى كه به ابر و برق مى‏ نگريست يا آواز رعد مى‏شنيد...

بار خدايا،اين دو،دو نشانه از نشانه‏هاى تو و دو كارگزار ازكارگزاران تواند،كه به فرمانبردارى تو مى‏شتابند،آنگاه كه بخواهى‏رحمت سودمند خود را فرستى يا عقوبت و عذاب زيانبار خويش را.

اى خداوند،به آن دو،باران عذاب بر ما مبار و جامه محنت و بلا بر مامپوشان.

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندانش و سود و بركت اين‏ابرها را بر ما بباران و آزار و زيانشان از ما دور گردان و به آفت آن گرفتارمساز و برگ معيشت ما دچار بلا مگردان.

اى خداوند،اگر اين ابر برانگيخته‏اى كه ما را بدان عذاب كنى،يااز سر خشم tرستاده‏اى،از خشم تو به تو پناه مى‏آوريم‏و به درگاهت زارى مى‏كنيم مگر عفوت را به ما ارزانى دارى.اى‏خداوند،خشم و سخط خويش بر سر مشركان بگمار و آسياب انتقامت‏را بر سر ملحدان به چرخش آر.

اى خداوند،باران بفرست و خشكى از زمينهاى تشنه ما ببر و به‏رزقى كه ما را ارزانى مى‏دارى وسوسه و اضطراب از دل ما بزداى و ما رااز خود به ديگرى مشغول مدار.ماده فضل و كرم خويش از ما همگان‏منقطع مفرماى،كه غنى كسى است كه تواش غنى گردانيده باشى وتندرست كسى است كه تواش از بلا نگه‏دارى.كس در برابر تو دفاع‏نتواند و كس در برابر سطوت تو پناهى نيابد .بر هر كس به هر چه‏خواهى حكم كنى و بر هر كس به هر چه خواهى قضا رانى.

حمد باد تو را كه ما را از بلا در امان داشته‏اى.سپاس تو را كه نعم خودبه ما عطا فرمودى .حمدى كه حمد ديگر حمد گويان را واپس گذارد،حمدى كه زمين و آسمانها را بينبارد.

تويى كه انعامت،نعمتهاى بزرگ است.تويى كه بخشايشت،بخششهاى سترگ است.ستايشى اندك را پذيرنده‏اى و سپاسى ناچيزرا سپاسگوى.احسان كننده‏اى،نيكى رساننده‏اى،صاحب نعمتى،هيچ خدايى جز تو نيست و سرانجام همگان به سوى توست.
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت در پوزش خواستن از تقصير در اداى حقوق مردم...

بار خدايا،از درگاه تو پوزش مى‏طلبم:اگر در محضر من‏بر ستمديده‏اى ستمى رفته و من به يارى او بر نخاسته باشم،اگر كسى‏در حق من نيكيى كرده و من سپاسش نگفته باشم،اگر خطا كارى از من‏عذرى خواسته و من عذرش نپذيرفته باشم،اگر بينوايى از من چيزى‏طلبيده و من بر او ايثار نكرده باشم،اگر مؤمنى را بر من حقى بوده و من به‏تمامى ادايش نكرده باشم،اگر بر عيب مؤمنى آگاه شده‏ام و آن رانپوشيده باشم،اگر با گناهى روياروى شده‏ام و از آن دورى نگزيده‏باشم.


اى خداى من،از اين خطاها و همانند اين خطاها،همراه باپشيمانى،از تو عذر مى‏خواهم.تا چون بار ديگر چنان خطاهايى پيش‏آيد،مرا واعظى باشد.


بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و پشيمانى مرا در آن‏لغزشها كه مرتكب شده‏ام و عزم مرا بر ترك گناهانى كه بر من روى‏مى‏آورند،توبه من قرار ده،توبه‏اى كه دوستى تو را سبب شود.اى‏خدايى كه توبه‏كنندگان را دوست مى‏دارى.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: M@RY@M

shayna

New member
دعاى آن حضرت در طلب پرده ‏پوشى و نگهدارى از گناه...


بار خدايا،بر محمد و خاندانش درود بفرست و فرشهاى كرامت‏ خويش براى من بگستران و مرا به آبشخور رحمت خود درآور و در درون‏ بهشت جاى ده و از درگاهت مران كه رنجيده شوم و از خود نوميد مگردان كه محروم مانم.به آنچه مرتكب شده‏ام قصاص مكن.به آنچه‏ كرده‏ام خرده مگير.آنچه را نهان داشته‏ام آشكار منماى.از آنچه‏ پوشيده داشته‏ام پرده برمگير.اعمال من به ترازوى عدالت مسنج.

كردارهاى پنهانى‏ام را در برابر مردم فاش مگوى.هر چه را افشاى آن,‏مرا ننگين مى‏سازد از مردم پوشيده دار.هر چه را سبب رسوايى من نزدتو مى‏شود،از ايشان نهان كن.به خشنودى خود مقام و مرتبت من فرا بر و به آمرزش خويش كرامت من به كمال رسان.مرا در زمره اصحاب‏اليمين در آور و به راه ايمنى يافتگان بران.مرا در شمار رستگاران قرارده.مجالس صالحان را به من آبادانى و رونق بخش.آمين رب العالمين....
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت در اظهار خشوع و خضوع به درگاه خداوند....


اى پروردگار من،گناهانم زبانم را بند آورده‏اند و از گفتار عاجزآمده‏ام و ياراى آنم نيست كه عذرى آورم يا حجتى اقامه كنم.در وادى خطاى خود سرگردانم و ندانم‏ به كجا مى‏روم،چونان مسافرى از همه جا بريده و در راه مانده .

خود را در جايگاه گنهكاران ذليل بر پاى داشته‏ام،در جايگاه ‏شوربختانى كه در برابرت گستاخى كرده‏اند و وعده‏هاى عذابت را به‏ چيزى نشمرده‏اند.منزهى تو،اى خداوند.به كدام جرأت با تو گستاخى‏كردم؟ به دمدمه كدام فريب خود را در ورطه هلاكت افكندم؟

اى مولاى من،مى‏بينى كه چه سان لغزيده‏ام و به رو در افتاده‏ام،پس ‏بر من رحمت آور و به حلم خود بر جهل من و به احسان خود بر بدكرداريم ببخشاى،كه به گناه خود اقرار مى‏كنم و به خطاى خود معترفم.اين دست من و اين سر من كه اكنون براى قصاص از نفس‏خود تسليم كرده‏ام.بار خدايا،بر پيرى من و پايان يافتن روزگارمن و نزديك شدن اجل من و ناتوانى و بيچارگى من رحم كن.

اى مولاى من،بر من رحمت آور آنگاه كه نشان من از جهان برافتد و نامم از ميان آفريدگان محو شود و در زمره فراموش شدگان در آيم.

اى مولاى من،بر من رحمت آور آنگاه كه چهره‏ام و حالتم دگرگون‏ شود:آن هنگام كه پيكرم بپوسد و اعضايم پراكنده گردد و بند بندم از هم‏ بگسلند.اى واى بر غفلت من از آنچه برايم مهيا كرده‏اند.

اى مولاى من،رحم كن بر من در آن روز كه زنده شوم و براى حساب‏ حاضر آيم.در آن روز،جايگاه ايستادنم را در ميان اولياى خود قرار ده وچنان كن كه با دوستان تو باز گردم و مرا در جوار خود مسكن ده.يا رب‏العالمين...
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگام درخواست از ميان بردن غم و اندوه...

اى از ميان برنده غمها و اى زداينده اندوه ها.اى بخشاينده در دنيا وآخرت و اى رحمت آورنده بر بندگان خود هم در اين سراى و هم در آن‏ سراى.بر محمد و خاندان او درود بفرست و غمم از جان بردار و اندوهم‏از دل بزداى.

اى خداى يگانه،اى خداى يكتا،اى خدايى كه در نيازمندي ها به توپناه آورند،اى خداوندى كه نزاده‏اى و زاده نشده‏اى و تو را همسر وهمتايى نيست.مرا از گناهان نگه‏ دار و پاكيزه‏ام گردان و بليه از من‏دور نماى‏

بار خدايا،چونان كسى كه نيازمندى‏اش به غايت رسيده و نيرويش‏ به ضعف گراييده و گناهانش افزون شده،چونان كسى كه حاجت‏ خويش را فرياد رسى نمى‏يابد و ناتوانى‏اش را نيرو بخشنده‏اى وگناهانش را آمرزنده‏اى جز تو نيست،از تو مى‏خواهم اى صاحب‏ جلالت و اكرام كه مرا به كارى وادارى كه هر كس چنان كند،محبوب توشود و حق اليقينى عطا كنى كه هر كس در طريق مشيت تو بدان مقام‏فرا رود،به پاداشى نيكو رسد.

بار خدايا،بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا بر صدق و راستى‏ بميران و نياز من از دنيا ببر و رغبت مرا به آنچه در نزد توست شوق لقاى‏ خود قرار ده و مرا روزى ساز توكل به تو را از سر صدق.

بار خدايا،از تو مى‏خواهم سرنوشت نيكى را كه در گذشته براى من‏ رقم زده شده،و به تو پناه مى‏آورم از سرنوشت بدى كه براى من رقم زده‏ شده.از تو مى‏خواهم خوف و خشيت عابدان را به من ارزانى دارى وعبادت خاشعان را و يقين متوكلان را و توكل مؤمنان را.

بار خدايا،مرا برانگيز كه بدان رغبت از تو چيزى خواهم كه اولياى‏ تو از تو مى‏خواهند،و از تو چنان ترسم كه اولياى تو از تو مى ‏ترسند.مرادر راه رضاى خود چنان به كار دار كه چيزى از وظايف دينى تو را از بيم‏هيچ يك از آفريدگانت فرو نگذارم.بار خدايا،اين حاجت من است،پس رغبت مرا براى رسيدن به آن عظيم گردان و عذر من در اين ‏درخواست بپذير و حجت مرا در آن بر زبانم نه و جسمم را در آن عافيت‏ عطا كن.

بار خدايا،هر كس كه اعتماد و اميدى به جز تو داشته باشد،اعتماد واميد من در تمام احوال به توست.پس مقدر ساز براى من هر چه را كه ‏پايانى بهتر دارد،و مرا از فتنه‏هاى گمراه كننده وارهان،به رحمت خوداى مهربانترين مهربانان.

و صلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى و على آله‏ الطاهرين...
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت در حق پدر و مادرش.توضيح آنكه مادر ايشان به روايتى‏ شهربانو دخت يزدگرد سوم آخرين شهريار ساسانى بود...

بار خدايا،درود بفرست بر بنده‏ات و پيامبرت محمد و خاندان او كه‏همه پاكانند.و برترين صلوات خود و رحمت خود و بركات و سلام خود،خاص آنان گردان.

اى خداوند،پدر و مادر مرا نيز به كرامت خود و رحمت خودمخصوص گردان،اى مهربان‏ترين مهربانان .

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندانش و وظيفه‏ام را نسبت به‏پدر و مادرم به من الهام كن و همه دانش خدمتگزارى به آن دو را به من‏بياموز و مرا به گزاردن آنچه به من الهام كرده‏اى برگمار و توفيق ده تاآنچه را كه از علم به من ارزانى داشته‏اى به كار بندم،تا چيزى از آنچه‏مرا آموخته‏اى فرونگذارم و پيكرم از آنجا آنچه مرا الهام كرده‏اى‏مانده نگردد.

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندانش همچنان كه ما را به‏وجود او شرافت بخشيدى،و درود بفرست بر محمد و خاندانش‏همچنان كه به بركت وجود او براى ما بر ديگر مردم حقى واجب‏گردانيدى .

بار خدايا،چنان كن كه هيبت پدر و مادرم در دل من چنان باشد كه‏هيبت پادشاهى سخت مهيب،و به آن دو نيكى و مهربانى كنم آن سان كه‏مادرى مهربان به فرزند خود نيكى و مهربانى كند .خداوندا،فرمانبردارى از پدر و مادر و نيكى و مهربانى مرا در حق ايشان براى من‏شادى بخش‏تر گردان از به خواب رفتن بى‏خوابى كشيدگان و آب سردنوشيدن جگر سوختگان،تا ميل و خواهش ايشان را بر ميل و خواهش‏خويش برترى نهم و خشنوديشان را بر خشنودى خود پيش دارم.

خداوندا،چنان كن كه نيكى و مهربانى آن دو را در حق خود بسيار شمرم‏هر چند اندك بود و نيكى و مهربانى خود را در حق آن دو اندك شمرم‏هر چند بسيار بود.

خداوندا،آواز مرا در پيشگاه ايشان پست گردان و سخنم راخوشايندشان نماى و با ايشان نرم خوييم ده و دل من بر ايشان مهربان‏ساز و چنان كن كه با آنان به مدارا رفتار كنم و بر آنان مشفق باشم. خداوندا،آن دو را پاداش ده كه مرا پرورده‏اند و از ثواب بهره‏مندگردان كه مرا گرامى داشته‏اند،و حق ايشان نگه‏دار كه مرا در خردى‏محافظت كرده‏اند.

بار خدايا،هر آزار كه از من به آن دو رسيده و هر ناپسند كه از من‏در حق آن دو سر زده و هر حقى از آن دو كه من ضايع كرده‏ام،همه را سبب‏كاستن از گناهانشان و علو درجاتشان و افزونى حسناتشان قرار ده،اى‏خداوندى كه سيئات را به چند برابر حسنات بدل مى‏فرمايى .

خداوندا،هر تعدى كه در گفتار و هر تجاوز كه در رفتار بر من رواداشته‏اند و هر حقى كه از من تباه كرده‏اند و هر قصور كه در وظايف خودنسبت به من ورزيده‏اند،همه را به ايشان بخشيدم و به احسان ارزانى‏داشتم.از تو خواهم كه بار عواقب آن از دوش آن دو بردارى،كه مرا به‏آن دو ادعايى نيست و نمى‏گويم كه در نيكى و مهربانى با من دستخوش‏مسامحه گشته‏اند و از آنچه بر من روا داشته‏اند ملول نيستم،اى‏پروردگار من.

اى خداوند،حق ايشان بر من واجب تر است و احسانشان در حق‏من ديرينه‏تر و نعمتشان بيش از آن است كه من بخواهم به عدالت‏قصاص كنم يا به مثل مقابله.اى خداوند،اگر چنين كنم،پس آن همه‏سالها كه در پرورش من سر كردند و آن همه رنج كه در نگهدارى من برخود هموار ساختند و آن همه سختى كه به جان خريدند تا من در آسايش‏باشم،چه خواهد شد؟ نه!هرگز نتوانند همه حقى را كه بر گردن من‏دارند به تمامى استيفا كنند و من نيز آن سان كه شايسته آنهاست‏هرگز نتوانم حقشان شناخت و هرگز نتوانم حق خدمتشان را به جاى‏آورم.پس درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا يارى دهـاى بهتر ازهر كس ديگر كه از او يارى خواهند و توفيقم دهـاى راه‏نماينده‏ترين كسان كه بدو روى مى‏نهند و مرا در روزى كه هر كس در برابر عملش جزا داده مى‏شود و بر كس ستم نرود،در شمار آن گروه كه‏پدر و مادر را نافرمانى كرده‏اند قرار مده.

بار خدايا،بر محمد و آل او و ذريه او درود بفرست و پدر و مادر مرا به‏برترين موهبتهايى كه خاص پدران و مادران بندگان مومن خودگردانيده‏اى،مخصوص گردان.اى مهربان‏ترين مهربانان .

خداوندا،پس از هر نماز من و در هر وقت ديگر از اوقات شب و در هرساعت از ساعات روز،پدر و مادرم را از ياد من مبر.

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا به سبب دعايى‏كه در حق ايشان مى‏كنم بيامرز و آن دو را به سبب نيكى و مهربانى كه درحق من كرده‏اند به مغفرت خويش بنواز و به شفاعت من از ايشان‏خشنود شو و نيك خشنود شو.و آنان را گرامى دار و به جايهاى امن وآسايش بهشت رسان.

خداوندا،آن دو را شفيع من گردان اگر پيش از من آمرزيده‏اى،ومرا شفيع ايشان گردان اگر پيش از ايشان آمرزيده‏اى،تا من و پدرم ومادرم در سايه لطف و رأفت تو،در سراى كرامت و جايگاه مغفرت ورحمت تو،همنشين هم گرديم،كه تو را بخشايش بزرگ است و نعمت‏دير ساله.و انت ارحم الراحمين.
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگام ياد كردن از همسايگان و دوستانش...

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا يارى فرما كه‏حق آن گروه از همسايگان و دوستان خود را كه حق ما را مى‏شناسند و بادشمنان ما دشمنى مى‏ورزند به وجهى نيكوتر بگزارم.

بار خدايا،همسايگان و دوستان مرا يارى ده كه سنت تو بر پاى دارندو رهنمودهاى نيكوى تو را فرا گيرند:در يارى ناتوانانشان و رفع نياز ازنيازمندانشان و عيادت بيمارانشان و راهنمايى رهجويانشان و اندرز به‏مشورت كنندگانشان و ديدار مسافرانشان به هنگامى كه باز مى‏گردند ونهان داشتن اسرارشان و پوشيدن عيبهايشان و يارى ستمديدگانشان ودستگيرى از ايشان به اطعام و سود رسانيدن به ايشان به عطايا وبخششها و بر آوردن نيازهايشان زان پيش كه لب به سؤال بگشايند.

بار خدايا،مرا برگمار كه همسايگان و دوستان بد كردار خود را به‏نيكى پاداش دهم و از ستمكارشان در گذرم و از بد گمانى در حق ايشان‏بپرهيزم و با همگان مشفق و مهربان باشم و پاس پاكدامنى را ديده ازنگريستن بر بندم و با آنان از روى تواضع به نرمى سر كنم وبر دردمندانشان به رحمت نظر كنم و در غيبت ايشان مودت خويش‏نشان دهم و از روى خير خواهى خواستار دوام نعمتشان باشم و هر چه‏براى خويشاوندان خود مى‏خواهم براى ايشان بخواهم و هر چه براى‏خاصان خود منظور مى‏دارم براى ايشان منظور دارم.

بار خدايا،بر محمد و خاندانش درود بفرست و آنچه من براى ايشان‏خواسته‏ام،مرا نيز از سوى ايشان،همانند آن،روزى ده.به فراوانى ازايشان بهره‏مند گردان.و بر بصيرتشان بيفزاى كه حق مرا رعايت كنندو فضل مرا بشناسند،تا ايشان به من نيكبخت شوند و من به ايشان.آمين‏رب العالمين...
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگام زارى به درگاه خداوند عزوجل...

اى خداوند،من از روى اخلاص،تنها و تنها تو را برگزيده‏ام و با همه‏وجودم به تو روى آورده‏ام و از هر كس كه خود نيازمند توست‏رو بر تافته‏ام و به هر كس كه از نعمت تواش بى‏نيازى نيست تمنايى‏نكرده‏ام.و بر آنم كه در خواست نيازمندى از نيازمند ديگر سفاهت رأى‏است و ضلالت عقل.

چه بسا اى خداوند من ديده‏ام كسانى را كه عزت "نه" از توطلبيده‏اند و به ذلت افتاده‏اند و جز از خزانه فضل تو توانگرى جسته‏اند و بينوا شده‏اند و آهنگ بلندى كرده‏اند و به پستى گراييده‏اند.پس آن‏دورانديش كه از سر اعتبار نگريسته و چنين كسان را ديده،دردور انديشى خويش به راه خطا نرفته است و اختيارش به راه صواب ‏رهنمون گشته است.

تویی ای سرور و مولاى من که تنها و تنها پيشگاه توست كه ‏بايد دست طلب به سوى آن دراز كرد،نه هر كس ديگر كه از او چيزى‏ مى‏طلبند،تنها و تنها درگاه توست كه بايد از آنجا حاجت خواست،نه‏هر كس ديگر كه از او حاجت مى‏خواهند.

پيش از آنكه ديگرى را بخوانم تنها و تنها تو را مى‏خوانم و تنها به تواميد مى‏بندم و تنها دست دعا به آستان تو بر مى‏دارم و تنها تو را ندامى‏دهم.

تويى اى خداوند من كه به شمار يكتايى و آن توانايى كه در آن‏ناتوانى راه نيابد،تنها و تنها صفت توست.قدرت و نيرومندى و علودرجت و رفعت،تنها و تنها از آن توست.

هر كس جز تو،در زندگى‏اش خواستار ترحم است،در كارش‏مغلوب است و مقهور،دستخوش گونه‏گون حالات است و سرگشته‏گونه‏گون صفات.

اى خداوند،تو برتر از آنى كه تو را همتايانى باشند يا اضدادى،بزرگ‏تر از آنى كه تو را همانندانى باشند يا اقرانى.منزهى تو و هيچ‏خدايى جز تو نيست...
 
آخرین ویرایش:

shayna

New member
نيايش در پناه جستن به خدا از ناملایمات و اخلاق ناستوده و كردارهاى ناپسنديده...

خدايا، من به تو پناه مى‏برم از طغيان حرص، و تندى خشم، و غلبه حسد. و ضعف نيروى صبر، و كمى قناعت، و سوء خلق، و افراط شهوت، و غلبه عصبيت، و پيروى هوس، و مخالف هدايت، و از خواب غفلت، و اقدام بر تكلف، و گزيدن باطل بر حق، و پافشارى بر گناه، و خرد شمردن معصيت، و بزرگ شمردن طاعت، و تفاخر توانگران، و تحقير نسبت به درويشان، و كوتاهى در حق زيردستان. و ناسپاسى نسبت به كسى كه بر ما حقى داشته باشد. و از آنكه به ستمكارى كمك دهيم. يا ستمزده‏اى را خوار گذاريم. يا آنچه را كه حق ما نيست بخواهيم. يا در علم از روى بى‏اطلاعی و بر خلاف عقيده سخنى گوئيم.
و پناه مى‏بريم به تو از آنكه قصد خيانت با كسى داشته باشيم. و از آنكه در اعمالمان خود پسندى كنيم، و آرزوهاى خود را دراز سازيم و پناه مى‏بريم به تو از بدى باطن، و كوچك شمردن گناه خرد، و از آنكه شيطان بر ما چيره گردد، يا روزگار ما را واژگون بخت سازد، يا سلطان در بازه ما ستم كند. و پناه مى‏بريم به تو از دست آلودن به اسراف، و از نايافتن رزق كفاف و پناه مى‏بريم به تو از شماتت دشمنان و احتياج به همگنان، و زيستن در سختى، و مرگ بدون آمادگى، و پناه مى‏بريم به تو از عظيم ترين حسرت و بزرگترين مصيبت و بدترين بدبختى، كه حسرت قيامت و مصيبت در دين و دخول به دوزخ است و از بدى عاقبت، و نوميدى از ثواب و نزول عقاب.
خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا و همه مؤمنين و مؤمنات را از همه اين شرور پناه ده، اى مهربان‏ترين مهربانان...
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: M@RY@M

shayna

New member
دعاى حضرت هنگامى كه مهمى برايش رخ مى‏داد، يا حادثه اى بر او نازل مى‏شد و در هنگام اندوه...

اى كسى كه گره‏هاى سختيها بوسيله تو گشوده مى‏شود، و اى كسى كه تندى شدائد به تو مى‏شكند، و اى كسى كه بيرون شدن از تنگى به راحتى فرج از تو طلبيده مى‏شود. دشواريها به قدرت تو هموار شده و سلسله اسباب به لطف تو بر قرار گشته، و قضا به قدرت تو جريان يافته و اشياء بر وفق اراده تو روان شده‏اند، پس همه چيز به مجرد خواست توبى‏گفتنت فرمان پذيرند، و به محض اراده تو بدون نهى كردنت، باز داشته شده‏اند.
تویى خوانده شده براى حل مشكلات و تویى پناه در بليات. جز بلائى كه تو دفعش كنى بلائى دفع نمى‏شود، و غير از آنچه تو بر طرف سازى بر طرف نمى‏گردد.

هم اكنون، اى پروردگار من بلایى بر من فرود آمده كه سنگينيش مرا به زانو در افكنده و گرفتارى به من رو آورده كه تحملش مرا از پا در آورده، و آن را تو به قدرت خود وارد آورده‏اى و به اقتدار خود بر من متوجه ساخته‏اى، پس براى آنچه تو وارد كرده‏اى برگرداننده‏اى، و براى آنچه تو پيش آورده‏اى تغيير دهنده‏اى، و براى آنچه تو فرو بسته‏اى گشاينده‏اى، و براى آنچه تو مشكل ساخته‏اى آسان كننده‏اى، و براى آنكه تو خوار كرده‏اى، يارى دهنده‏اى نيست.

پس بر محمد و آلش رحمت فرست، و به رحمت خود در آسايش را اى پروردگار من به رويم بگشاى، و مرا در شكوايم به توجه كامل نائل فرماى، و در آنچه مسئلت كرده‏ام شيرينى احسان خود را به من بچشان، و از نزد خود رحمت و گشايش آسان ارزانى دار، و از لطف خود نجات و خلاصى سريع مقرر ساز و مرا به سبب غلبه غم از رعايت واجبات و به كار بستن مستحبات خود باز مدار زيرا كه من اى پروردگار به علت آنچه برسرم آمده بى تاب و توان شده‏ام و قلبم از تحمل آنچه بر من رخ داده لبريز از غم شده است و تو بر رفع گرفتارى من و دفع آنچه در آن افتاده‏ام قادرى. پس قدرتت را در باره من به كار بر، اگر چه از جانب تو سزاوار آن نباشم.اى صاحب عرش عظيم...
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگامى كه از خدا طلب عافيت مى‏كرد و شكر بر عافيت...

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و جامه عافيت خويش‏بر تن من بپوش و مرا در عافيت خود فروپوشان و در حصار عافيت خودجاى ده و به عافيت خود گرامى دار و به عافيت خود بى‏نياز فرماى وعافيت خود به من بخش و عافيت خود به من ارزانى دار و عافيت خودبراى من بگستران و عافيت خود در خور من گردان و ميان من و عافيت‏خود در دنيا و آخرت جدايى ميفكن.

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافيت ده،عافيتى كفايت كننده و شفا بخش و عالى و افزاينده،عافيتى كه از آن درتن من تندرستى زايد،عافيت اين جهانى و آن جهانى .

اى خداوند،بر من احسان نماى به اعطاى تندرستى و امنيت وسلامت در دين من و جسم من.و مرا به ارزانى داشتن بصيرت دل و خشيت در برابر عظمت تو و خوف از تو بنواز و نيرويم ده بر طاعتى‏كه بدان فرمان داده‏اى و اجتناب از هر معصيت كه از آن نهى فرموده‏اى.

اى خداوند،بر من احسان نماى به اعطاى نعمت اداى حج و عمره وزيارت قبر پيامبرت صلوات تو و رحمت تو و بركات تو بر او و آلش‏باد و زيارت خاندان پيامبرت بر ايشان سلام باد همواره تا هرگاه‏ كه مرا زندگى بخشيده‏اى در اين سال و هر سال ديگر،زيارتى كه مقبول ‏و مشكور تو افتد و تو را در نظر آيد و در نزد تو ذخيره روز بازپسين باشد.

اى خداوند،زبانم را به حمد خود و شكر خود و ذكر خود و ثناى نيك‏خود گويا كن و دريچه‏هاى دلم را در برابر مقاصد دين خود بگشاى.

اى خداوند،مرا و ذريه مرا از شيطان رجيم در پناه خود دار و از آسيب‏هر گزنده زهر دارنده و هر بيم و هراس و بلا و چشم زخم در امان دار و ازشر هر شيطان سركش و هر پادشاه ستمگر كينه توز و هر مخدوم غرقه‏در ناز و نعمت و هر ناتوان و نيرومند و هر بلند پايه و فرومايه و هر خرد وكلان و هر نزديك و دور و هر كس از پريان و آدميان ـكه به خلاف‏ رسول تو و اهل بيت او برخاسته و هر جنبنده‏اى كه زمامش به دست‏قدرت توست،پناه ده.تو كه فرمانرواى دادگر و راستكارى.

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و هر كس را كه با نيتى‏پليد آهنگ من كند،از من بازگردان و مكر او از من دور دار و آسيبش ازمن دفع فرماى و نيرنگش را بر سر او زن .

بار خدايا،در برابر او سدى بر آر تا ديده‏اش از ديدن من نابينا گردد و گوشش از آنچه درباره من گويند ناشنوا.و در قلب او را قفل بر نه كه يادمن بدان در نيايد.و زبانش را از بردن نام من لال كن و سرش فروكوب وعزتش را به ذلت آور و باد غرور از سرش بيرون بر و از همه زيانهاى او وبديهاى او و غمازى او و غيبت كردن او و عيب جويى او و رشك بردن او وعداوت او و بندها و دامهاى او و پيادگان و سواران او،مرا در امان دار.

انك عزيز قدير...
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت در يارى خواستن بر اداى وام...

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافيت بخش ازوامى كه بدان چهره‏ام دژم شود و خاطرم پريشان گردد و فكرم پراكنده‏ماند و تلاش من در اداى آن به دراز كشد.

خداوندا،به تو پناه مى‏آورم از اندوه وامدارى و انديشه آن ودلمشغولى براى آن و بى‏خوابى كشيدن در غم آن.پس درود بفرست برمحمد و خاندانش و مرا از وام در پناه خوددار.اى پروردگار من،از توزنهار مى‏خواهم از ذلت وامدارى در اين جهان و از تبعات و عواقب آن‏پس از مرگ .پس درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا در امان خودگير،يا به مالى سرشار يا به كفافى ناگسستنى.

بار خدايا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا از اسراف وزياده‏روى دور دار و به بخشش همراه با ميانه‏روى از كجروى بازدار و به‏من بياموز آن روش نيكو را كه هزينه‏ام از درآمد بيش نبود و به لطف‏خويش از تبذير نگه‏دار و روزى من از حلال روان گردان و انفاقهاى مرابه راههاى خير متوجه ساز و از من بستان آن مال كه مرا مغرور سازد يا به‏ستمگرى اندازد يا به طغيانم كشاند.

اى خداوند،محبوب من گردان همنشينى با درويشان را و يارى‏ام ده‏كه بر مصاحبت آنان شكيبا باشم.هر چه از متاع اين جهانى از من‏گرفته‏اى،در خزاين باقى خود براى من اندوخته گردان .و آنچه را ازخواسته دنيوى نصيب من ساخته‏اى و در اين جهان به من عطا كرده‏اى‏وسيله‏اى ساز براى رسيدن من به آستان عز خود و پيوستن من به مقام‏قرب خود و دست يافتن من به بهشت جاويد خود.انك ذو الفضل العظيم‏و انت الجواد الكريم.
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت در طلب خير...

بار خدايا،از تو راه خير را مى‏طلبم،كه تو به آن آگاهى.پس درودبفرست بر محمد و خاندان او و هر چه خير است براى من مقدر فرماى.وبه ما الهام كن شناخت راهى را كه بايد اختيار كنيم.و آن را وسيله‏اى سازكه به آنچه براى ما مقرر كرده‏اى راضى باشيم و در برابر حكم تو تسليم‏شويم.پس غبار ترديد از دل ما بزداى و ما را به يقينى چون يقين‏مخلصان يارى فرماى.

بار خدايا،براى ما مخواه كه در شناخت آنچه براى ما گزيده‏اى‏عاجز آييم،آنگاه تقدير تو را حقير شماريم و آنچه را خشنودى تو در آن‏است مكروه داريم و به راهى رويم كه ما را از سرانجام نيك دور دارد و به‏غير عافيت نزديك گرداند.

خداوندا،ناخشنودى ما را از قضاى خود به خشنودى بدل فرماى وهر حكم تو را كه دشوار مى‏شماريم بر ما آسان گردان.در دل ما انداز كه‏مطيع اراده و منقاد مشيت تو باشيم،تا در گزاردن هر كار كه فرمان داده‏اى‏در آن شتاب ورزيم درنگ نكنيم و در هر كار كه خواسته‏اى درنگ كنيم‏شتاب نورزيم و آنچه را كه تو دوست مى‏دارى ناخوش نينگاريم و آنچه‏را تو ناخوش مى‏دارى اختيار نكنيم.

بار خدايا،كار ما به راهى انداز كه فرجامش پسنديده‏تر بودو سرانجامش بهتر،كه هر فايدت كه از تو رسد گرانبهاست و هربخشش كه كنى عظيم است و هر چه خواهى كنى،و انت على كل شى‏ء قدير.
 

shayna

New member
دعاى آن حضرت به هنگام ابتلا و يا به هنگامى كه كسى را به رسوايى گناهى گرفتار مى‏ديد...

اى خداوند،حمد باد تو را كه گناهان را مى‏دانى و مى‏پوشانى.

حمد باد تو را كه بر حال درون ما آگاهى و ما را عافيت عطا مى‏كنى.

اى خداوند،ما همگان در پى عيب و عار بوده‏ايم و حال آنكه تو ما رابر زبانها نيفكنده‏اى،مرتكب گناهان بزرگ شده‏ايم و حال آنكه تورسوايمان نساخته‏اى.در نهان بديها كرده‏ايم و حال آنكه تو كسى را بربديهاى ما راه ننموده‏اى.

بسا كارها كه نهى فرموده‏اى و ما به جاى آورده‏ايم.بسا كارها كه‏فرمان داده‏اى و ما را بر آنها آگاه ساخته‏اى،و ما تجاوز ورزيده‏ايم.

بسا گناهان كه در كسب آن كوشيده‏ايم و بسا خطاها كه مرتكب‏شده‏ايم و تنها تو از آن آگاه بوده‏اى نه نگرندگان و تو از هر كس ديگر به‏افشاى آن تواناتر بوده‏اى.اى خداوند،عافيت تو چونان پرده‏اى برروى چشمانشان فرو افتاد و چون سدى راه گوشهايشان را بگرفت.

اى خداوند،چنان كن كه هر عيب ما كه پوشيده داشته‏اى و هر گناه‏كه نهان كرده‏اى،ما را اندرز دهنده‏اى شود كه از اخلاق بد و ارتكاب‏خطاها بازمان دارد و به سوى توبه‏اى محو كننده گناهان براند و به آن راه‏كه پسند توست بكشاند.

اى خداوند،زمان توبه ما نزديك گردان و به غفلت گرفتارمان مساز،كه ما به تو مى‏گراييم و از گناهان توبه مى‏كنيم.

بار خدايا،درود بفرست بر آن برگزيدگان از ميان آفريدگانت:

محمد و عترت او،آن پاكان و گزيدگان،و چنان كه خود فرمان داده‏اى مارا شنونده سخن ايشان و فرمانبردار حكم ايشان قرار ده.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ZOT
بالا