..:: نکات بسیار مهم هماتولوژی پرسش و پاسخ گل افشان::..

شفق بانو

New member
سلام دوستان عزیز و هماتولوژیستان آینده

به توصیه یکی از دوستان رتبه ی برتر رشته هماتولوژی، کتاب بانک خون گل افشان به شیوه پرسش وپاسخ(انتشارات دانشگاه شیراز)

یکی از رفرنس های غیرمعروف این رشته هست.که اکثرا این کتاب رو مطالعه نمیکنن چون کمیاب هست و اینکه فکر میکنن جزء رفرنسها نیست.

من در این تاپیک سعی میکنم تمام نکات این کتاب رو برای شما بذارم. پیشنهاد میدم حتما این نکات رو روزانه مطالعه بکنید.

با آرزوی موفقیت شما دوستان خوبم:riz304::riz304:
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: IL-2

شفق بانو

New member
** مبحث ضدانعقاد**


1.ضدانعقاد سفارش شده از سوی کمیته استاندارد ساز در هماتولوزی(icsh) برای آزمون CBC کدام است؟

الف.K₂ EDTA ب. Na₂EDTA

ج.K₃EDTA د. Na₃EDTA


نکته:
- نمک دوپتاس EDTA( اتیلن دی آمین تترااستیک اسید) به میزان 1/5 ±/25 mg به ازای هز سی سی خون ، ضد انعقاد توصیه شده می باش.

- نمک Na₃EDTA به علت پ هاش بالا توصیه نمی شود.

- نمک K₂ EDTA محلول تر از Na₂EDTA می باشد.

- هرچند نمک K₃EDTA بسیار محلول در خون است اما باعث چروکیدگی گلبول های قرمز و کاهش 2 تا3 درصدی هاتوکریت می گردد.

- املاح لیتیم دارEDTA (Dilithium EDTA) هم برای آزمون CBC و هم برای اندازه گیری بیوشیمی پلاسما مانند الکترولیت ها بکار می رود.
 

شفق بانو

New member
2.همه موارد زیر دربازه ضدانعقاد هپارین صحیح است بجز:

الف. موجب تجمع پلاکیت و لکوسیت شده و از این رو برای شمارش سلولی مناسب نیست.

ب. به علت اینکه هپارین یک موکوپلی ساکاریدی اسیدی است، زمینه گسترده محیطی در رنگ امیزی با رنگ های رومانفسکی ابی می شود.

ج. لوله های کاپیلاری هپارینه با یک نوار ابی مشخص شده و حاوی 10 واحد هپارین هستند.

د. هپارین بازدارنده فعالیت انزیمی بوده و تداخل در واکنش زنجیره ای پلیمراز و اندونوکلئارها می کند.

نکته:

هپارین با غلظت 10 تا 20 واحد(iu) به ازای هر سیسی خون بعنوان ضد انعقاد برای ازمون شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز(oft)

بکار می رود. لوله های کاپیلاری هپارینه دارای نوار قرمز رنگ و حاوی دو واحد هپارین می باشند.
 

شفق بانو

New member
3.افزایش بیش از حداستاندارد edta به لوله آزمون cbc موجب کدام حالت میشود؟

الف. کاهش هماتوکریت یا حجم فشرده بعلت چروکیدگی گلبولهای قرمز

ب. تورم پلاکتی و پاره شدن انها و افزایش کاذب پلاکتها

ج. کاهش گلبولهای سفید بعلت از هم پاشیدگی فوری

د. همه موارد فوق

نکته:

افزایش بیش از حداستاندارد edta موجب تمام حالتهای فوق میگردد. بهترین زمان شمارش گلبولهای سفید وپلاکت درخون edta دار

حداکثر تا دوساعت است.
 

شفق بانو

New member
4. پدیده اقماری پلاکت ها بحالتی اشاره دارد که پلاکتها بواسطه احتمالی یک انتی کر که در حضور edta فعال میشود

به دور نوتروفیل ها و پاره ای موارد به دور مونوسیتها حلقه زده و موجب کاهش کاذب شمارش پلاکت میگردد.
 

شفق بانو

New member

5.هپارین با پیوند به پروتئینی بنام انتی ترومبین(at) موجب خنثی سازی فاکتورهای فعال انعقادی بویژه ترومبین و فاکتور ده فعال میشود.

گفتنی است که نمکهای اگزالات بعلت تغییرات فوری در مرفولوژی سلولها، کاربردی در ازمون cbcندارد.
 

شفق بانو

New member
6.املاح edta موجب ناپدید شدن انکلوزیونهای پارزوفیلیک استیپلینگ بویژه در مسمومیت باسرب میشود.

7.شمارش پلاکت بطور چشمگیر تحت تاثیر ذرات لخته قرار میگیرد.
 

شفق بانو

New member

8.

الف.در خون حاوی edta تغییرات مرفولوژی تا سه ساعت اندک و در 12 تا 18 ساعت از نمونه گیری چمگیر میشود.


ب.شمارش گلبول قرمز، سفید وپلاکت و اندکس ها معمولا تا 8 ساعت پایدار است.


ج.با مانده شدن خون، گلبولهای قرمز متورم شده و موجب افزایش mcv و pcv و افزایش شکنندگی اسمزی میگردد.د.گلبول های قرمز هسته دار(nrbc) یکی دو روز بعد از نمونه گیری ناپدید میشوند.خ. گاهی در خون مانده، سلولهای نوتروفیل با یک لوب فشرده و سیتوپلاسم قرمز شبیه گلبول قرمز هسته دار میگردد.ح.چنانچه خون edta دار در یخچال 4 درجه نگهداری شود همه تغییرات فوق(ایجاد انشعاب در هسته لنفوسیتها منوسیتها

/ جداشدن لوبهای نوتروفیل وقرمز شدن سیتوپلاسم/ واکوئله شدن سیتوپلاسم نوتروفیل ومونوسیت/ کنگره دار شدن گلبولهای قرمز)

به کندی صورت گرفته و ازمون cbcحتی شمارش رتیکولوسیت و اندکس ها تا 24 ساعت قابل اطمینان است. حداکثر زمان تهیه

گستره محیطی تا 3 ساعت از نمونه گیری است.
 

شفق بانو

New member
9.

الف. شمارش گلبولهای قرمز در نمونه ای که بخشی از ان همولیز شده داری کاهش چشمگیر است

ب. خون همولیز شده دارای افزایش کاذب هموگلوبین و کاهش کاذب هماتوکریت است.(pcv=rbc× mcv)

ج.باتوجه با اینکه پارامتر mch از تقسیم هموگلوبین برتعداد گلبولهای قرمز و پارامتر mchc از تقسیم هموگلوبین بر هماتوکریت محاسبه میشود،

از این رو افزایش باورنکردنی این دو پارامتر در نمونه همولیز دیده میشود.

خ. باتوجه با اینکه مقدار mcv مستقیما از روی هیستوگرام گلبولهای قرمز بدست می اید، از این رو کمتر تحت تاثیر همولیز قرار میگیرد.

ح.شمارش گلبولهای سفید و افتراقی نیز نسبتا قابل قبول هستند.
 

شفق بانو

New member
10. ضدانعقاد مناسب برای انجام ازمونهای انعقادی تری سدیم سیترات(%3/2( Na₃ C₆H₅O₇ , 2H₂O است که به 9 حجم خون،

یک حجم انعقاد اضافه میشود. سیترات سدیم علاوه بر ازمونهای انعقادی بعنوان ضدانعقاد در اندازه گیری سرعت رسوب به روش وسترگرن بکار می رود.
 

شفق بانو

New member
11.در رابطه با زمان انجام ازمونهای انعقادی ، شرایط زیر صحیح هستند:

حداکثر تا دوساعت چنانچه نمونه خون یا پلاسما در حرارت اتاق باشد.

حداکثر تا 4 ساعت در 4 درجه

تا دو هفته در 20- درجه

تا 6 ماه در70- درجه
 

شفق بانو

New member
**مبحث رنگ امیزی:


12. مخلوطی از رنگ های متیلن بلوی کروم و ائوزین اساس رنگ های رومائوفسکی را شکل می دهد. تیازین قسمت بازی

رنگ بوده که شامل متیلن بلو 0 تترامتیل تیونین) و آنالوگ های آن به نام آژور می باشد .

ترکیبات آژور طی فرایند اکسیداتیو دمتیلاسیون از متیلن بلور به دست می آید.


آژور b(تری متیل تیونین) و آژور a ( دای متیل تیونین) و آژور c( مونو متیل تیونین ) است .

رنگ رایت حاوی متیلن بلو، آژور bو ائوزین است. اکثر رنگ های رومانوفسکی در متانول حل می شوند.

قسمت های اسیدی سلول مانند هسته با متیلن بلو و آژور رنگ گرفته و از این رو به رنگ بنفش یا آبی در می ایند.

قسمت های بازی سلول با ائوزین رنگ می گیرند. رنگ پرل برای رنگ آمیزی آهن بکار می رود و از خانواده رومانوفسکی نمی باشد.
 
آخرین ویرایش:

شفق بانو

New member
13.

ائوزینوفیل با داشتن پروتئین اصلی بازی تمایل به رنگ اسیدی ائوزین داشته و از این رو نارنجی می شود.

بازوفیل با داشتن هپارین اسیدی تمایل به رنگ بازی متیلن بلو داشته و آبی سیر می شود.

گرانول های نوتروفیل هم خاصیت اسیدی و هم بازی ( خنثی ) دارند و رنگ خرمایی می گیرند.

اجسام هاینز که رسوب دی ناتوره شده هموگلوبین است با رنگ رایت رنگ نمی گیرد.
 

شفق بانو

New member
14.اسیدی بودن بافر موجب رنگ قرمز گستره می شود چنانچه متانول موجود در رنگ رایت نیز اکسید و به اسید فرمیک

تبدیل شود موجب قرمز شدن گستره می گردد.


افزایش پروتئین های فاز حاد در بیماری مزمن و پروتئین های مونوکلونال در سرطان پلاسما سل با تمایل به رنگ آژور موجب

آبی شدن گستره محیطی شده و در این موارد می توان تصویر رولکس را مشاهده کرد.

برای نگهداری اسلاید بایستی نخست آنرا با متانول فیکس کرد.
 

شفق بانو

New member
15.

کرایوگلویولین پروتئین هایی هستند که در سرما و خارج بدن در لوله آزمایش رسوب می کنند و به صورت ذرات آبی رنگ در

سرتاسر گستره و بصورت اجسام کروی درون منوسیت یا نوتروفیل مشاهده می شود.
 

شفق بانو

New member
16.
وقتی که آب یا رطوبت محیط به رنگ رایت سرایت می کند ، موجب واکوئله شدن گلبول های قرمز می شود .

قرار گرفتن واکوئل در هاله مرکزی موجب گزارش اشتباه هیپوکروم می گردد.گلبول های قرمز توروسیت نام این خطای آزمایشگاهی است.

افزایش پروتئین های فاز حاد و گلوبولین ها موجف کاهش پتانسیل زتاو نیروی دافعه ی الکتروستاتیک گلبول های قرمز می گردد.

با کاهش پتانسیل زتا ، گلبول های قرمز مثل ستون سکه روی هم انباشته شده و رولکس را به وجود می اورند.

رولکس دارای سطح کم و وزن زیاد است و موجب روسوب گلبول های قرمز میشود.

ماکروسیت سریعتر از میکروسیت رسوب میکند.

 

شفق بانو

New member
18. در رابطه با ازمون ( ESR:

الف. مقدار تقریبی رسوب برای خانم ها 0 - ( age+10)/2 و برای آقایان 0 - age/2 می باشد.

البته میزان اندک یا صفر معمولا در پلی سیتمین و سندروم هیپروسیکوزیته یافت می شود.

ب. سرعت رسوب نسبتا مستقیم با تشکیل شبکه های رولکس دارد.

تغیرات شکل گلبول های قرمز بویژه اسفروسیت و داسی مانع از تشکیل رولکس مشود.

 

شفق بانو

New member
19. افزایش دمای اتاق موجب تشکیل بیشتر رولکس و در نتیجه افزایش سرعت رسوب میشود.

ذارت لخته در خون با مصرف فیبرینوژن موجب کاهش سرعت رسوب میشود.

فیبرینوژن یک پروتئن فاز حاد و عامل قوی در تشکیل شبکه های رولکس است.
 

شفق بانو

New member
20. در رابطه با ازمون ESR :

واحد سرعت رسوب mm/H می باشد. سرعت رسوب در کم خونی افزایش دارد و بایستی انرا تصحیح کرد، بدین مفهوم که میزان

افزایش بعلت کم خونی از کل سرعت رسوب کسر گردد. روش وینتروب دارای جدول مخصوص است، یک راه ساده ان استفاده از رابطه زیر است:

⟨((45 یا 42-HCT ) ×2)¦( )⟩ - سرعت رسوب تام =سرعت رسوب تصحیح شده

عدد45 برای اقایان و 42 برای خانمها، معادل هماتوکریت طبیعی بکار می رود.

اگر برای افزایش تدریجی سرعت رسوب بیماری خاصی پیدانشده باشد ارزیابی بیماریهای کلیه با سونوگرافی توصیه شده است.

سرعت رسوب نیز با استفاده از سانتری فوژ ویژه ای بنام رتافیوز انجام میشود و با محاسبه زتاکریت نسبت رسوب زتا(ZSR)

گزارش میگردد. این روش تحت اثر کم خونی قرار ندارد.
 
سپاس شفق جان
بسیار استفاده کردم
اما یه سوال برام پیش اومد که اگه کمکم کنی سپاس
اگه درست بگم سندروم هیپر ویسکوزیته یعنی افزایش شدید ایمنوگلوبین ها (فکر کنم ایمنوگلوبین ام) باید باعث کاهش پتانسیل زتا بشه و در نتیجه افزایش Esr
اگر درست بگم ایمنوگلوبین جز گلوبین ها باید در نظر گرفته بشه و فیبرینوژن و گلوبین هم باعث کاهش پتانسیل زتا میشه
 
بالا