نکاتی در نمونه گیری تست های آزمایشگاهی -تست های بیوشیمی خون و ادرار

factorVIII

New member
بیوشیمی خون

· نمونه گيري جهت تستهاي آنزيمي :

كليه تستهاي آنزيمي SGOT , SGPT, CPK , CKMB ,LDH, Aldolase , Lipase , Amylase , Gamma GT , ACE برروي نمونه سرم ويا پلاسماي گرفته شده بر روي EDTA قابل انجام مي باشند وليكن دو تست ALP, ACP فقط بر روي نمونه سرم قابل انجام مي باشند . همچنين آزمايش Colinestrase تنها برروي نمونه خون كاملي كه بر روي EDTA گرفته شده باشد قابل انجام است .

جهت آزمايش ACP چنانچه آزمايش قرار است بسرعت انجام گردد نمونه خون كامل بيمار راداخل يخچال گذاشته تا كاملا لخته شود (حدود يك ساعت ) سپس آنرا سانتريفوژ نموده آزمايش را سريعا برروي سرم انجام دهيد . چنانچه آزمايش با تاخير انجام مي گردد سرم را كاملا فريز نماييد ويا 1 ml از سرم را با 10 ميكرو ليتر اسيد استيك 0.1% اسيدي نماييد . بعلت افزايش قابل توجه اسيد فسفاتاز بطور كاذب در نمونه هاي هموليز لطفا از ارسال چنين نمونه هايي خودداري فرماييد .

· نمونه گيري جهت تستهاي Lipid Profile :

كليه تستهايTotal Lipid , Total Cholesterol , Triglycerides , ApoA1, ApoB , Lp (a) برروي نمونه سرم ويا پلاسماي گرفته شده بر روي EDTA قابل انجام مي باشند وليكن تست هاي HDL و LDL فقط برروي نمونه سرم و يا پلاسماي گرفته شده بر روي هپارين قابل انجام مي باشند .

· نمونه گيري جهت تستهاي Anemia :

كليه تستهاي, Folic acid Transferrin , TIBC ,Ferritin,Vit B12 , Haptoglobin برروي نمونه سرم وياپلاسماي گرفته شده برروي EDTA قابل انجام بوده وليكن دوتست Iron و Zn فقط برروي سرم قابل انجام مي باشند. لطفاجهت نمونه گيري براي تست هاي Iron و Zn فقط ازويالهاي يكبارمصرف نو بدون هرگونه الودگي استفاده شودوسرم بيماررا درويالهاي پلاستيكي شفاف و نو نگهداري نماييد. ازانجاييكه مقدار اهن خون درطي روزتغيير مينمايد بدين شكل كه در صبح ماكزيمم ودر هنگام شب مينيمم مي باشدلذا توصيه مي گردداندازه گيري اهن برروي نمونه اوايل صبح انجام گردد. جهت ازمايش Hb electrophoresis كه دراين مركزبجاي ان روش HPLCانجام ميگرددفقط نياز به 2mlخون كامل بيمار كه برروي EDTA گرفته شده مي باشد. لطفاازارسال نمونه هاي هموليزويانمونه هايي كه درحالت غيرهموژن جدا گرديده اندخودداري نماييد. جهت ارسال نمونه هاي خون كامل ترجيحا از ويالهاي استاندارد حاوي ضدانعقاد K3 EDTA مايع با نسبت مناسب استفاده نماييد و از ارسال نمونه داخل ويالهاي غير استاندارد نظير شيشه هاي پني سيلين و يا لوله هاي با درب نامناسب و بكار بري EDTA خشك با نسبت هاي نامناسب و همچنين بكاربري پارافيلم جهت بستن درب لوله ها جدا خودداري نماييد .

· جهت انجام آزمايش سرب (Pb ) Lead نيز 2 ml خون كامل بيمار را كه بر روي EDTA گرفته شده است ، ارسال نماييد.

· نمونه گيري جهت تستهاي پروتئين :

آزمايشات Total protein,Albumin,Globulinبرروي نمونه سرم ويا پلاسماي گرفته شده بر روي EDTA قابل انجام مي باشند.

ازمايش پروتئين بنس جونزبرروي نمونه ادرار صبحگاهي و ترجيحا 24 ساعته انجام ميگردد.

آزمايش پروتئين ادرارنيزبرروي نمونه ادرار24ساعته انجام ميگرددكه طريقه جمع اوري ان طي فرم شماره F-34 به بيمار اعلام مي گردد. چنانچه ادرار 24ساعته جهت اندازه گيري مقدار پروتئين جمع اوري مي گردد نيازي به افزودن نگهدارنده نداشته وتنها كافيست كه ظرف انرا داخل يخچال ويا در يك مكان خنك نگهداري نمود.در غير اينصورت 20 gr پودر اسيد بوريك بعنوان نگهدارنده به ظرف اضافه گردد .

ازمايش ميكروالبومين برروي نمونه ادرار12 ساعته شبانه ويا 24 ساعته (بنابه درخواست پزشك )صورت مي گيرد. طريقه جمع آوري ادرار 12ساعته شبانه طي فرم شماره F-33 به بيمار اعلام مي گردد.

به هنگام در خواست آزمايش CSF Protein Electrophoresis چنانچه تشخيص Oligoclonal Band (OCB) نيز مد نظر باشد مي بايست علاوه بر نمونه CSF سرم بيمار نيز جهت اندازه گيري همزمان IgG ارسال گردد .

· نمونه گيري جهت تستهاي TDM :

كلـيه تستهاي Phenobarbital, Phenytoin, Carbamazepin ,Valproic acid, Digoxin,Primidone, Lamotrigin و Ethosuximide برروي نمونه سرم ويا پلاسماي گرفته شده بر روي EDTA قابل انجام مي باشند وليكن تست Lithium فقط بر روي نمونه سرم قابل انجام بوده و جهت Cyclosporin نيز مقدار 2 ml خون كامل بر روي EDTA گرفته (همانند *CBC ) و چنانچه ازمايش تا قبل از يك هفته انجام گردد اين نمونه در دماي يخچال قابل نگهداري است . جهت نگهداري طولاني مدت نمونه سيكلوسپورين ميبايست خون كامل را درداخل فريزرقرار دهيم .

جهت ازمايش Phenobarbital و Phenytoin و Ethosuximide براي نمونه گيري زمان خاصي لازم نيست وليكن در مورد فنو باربيتال بالغين ميبايست از 25 روز قبل و اطفال 15 روز قبل دارو مصرف كرده باشند ودر مورد فني توئين بيمار ميبايست از يك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد. همچنين در مورد اتوسوكسيمايد بيمار مي بايست حداقل از دو هفته قبل دارو مصرف كرده باشد .

جهت ازمايش Carbamazepin , Valproic acid , Primidone نمونه گيري بلافاصله قبل ازاخرين دوز دارو صورت ميگيرد.بااين شرط كه درمورد كاربامازپين بيمار حداقل ازيك هفته قبل و در مورد والپروئيك اسيد حداقل از سه روز قبل ودر مورد پريميدون حداقل از دو روز قبل دارو مصرف كرده باشد.

جهت ازمايش Digoxin نمونه گيري درزمان 24-8 ساعت پس از اخرين دوز دارو صورت ميگردد.در صورتيكه بيمار حداقل بمدت يكماه دارو مصرف كرده باشد.

جهت تست Cyclosporin نمونه گيري دقيقا در زمان مشخص شده توسط پزشك انجام مي گرددو عمدتا بصورت ناشتا و دو ساعت پس از مصرف دارو انجام مي گردد .

جهت ازمايش Lithium نمونه گيري 12 ساعت پس از دوز شبانه انجام مي گردد در صورتيكه بيمار حداقل از يك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد.

· نمونه گيري جهت الكتروليت ها :

كليه تستهاي اين بخش از قبيل Na , K , Mg, Cl , Ca فقط بر روي نمونه سرم قابل انجام مي باشند . بدليل اهميت اين تستها وهمچنين مقادير بسيار پايين آنها لازم است تا نمونه خون بيمار را در ويال نووبدون هر گونه آلودگي ريخته وسرم آن را پس از جدا نمودن داخل ويالهاي نو بريزيم . لطفا از ارسال نمونه هاي فيبرينه و يا حاوي خون جدا خوداري نماييد .

در مورد تست كلر از آنجاييكه پس از صرف غذا مقدار آن كاهش مي يابد توصيه مي گردد تا در حالت ناشتا خونگيري شود . در مورد كلسيم نيز بيمار ترجيحا ناشتا باشد وهمچنين از بستن بيش از حد گارو بر روي دست بيمار خودداري نماييد چرا كه اين امر منجر به افزايش كاذب كلسيم سرم در حد 0.5-1.0 ميليگرم در دسي ليتر مي شود.

·نمونه گيري جهت HbA1C :

جهت آزمايش هموگلوبين گليكوزيله كافيست كه 2 ml از خون بيمار را برروي ضد انعقاد EDTA (همانند CBC ) بگيريم . لازم بذكر است كه جهت نمونه گيري اين آزمايش ناشتا يي لزومي نداشته ودر هر وضعيتي مي توان از بيمار خون گرفت .

· نمونه گيري جهت Lactate , Ammonia :

اين دو آزمايش فقط بر روي نمونه پلاسماي هپارينه ويا EDTA قابل انجام بوده و در ضمن نمونه پلاسما مي بايست ظرف كمتر از نيم ساعت ارسال ويا در فريزر (20- )درجه نگهداري شود . در مورد آمونياك لازم است تا نمونه گيري در يك محيط با هواي كاملا تميز وعاري از دود سيگار انجام گردد .

· نمونه گيري جهت Cardiac Markers :

تستهاي CKMB , Homocystein بر روي سرم ويا پلاسماي گرفته شده بر روي EDTA قابل انجام مي باشند وليكن تستهاي Myoglobin , Troponin I فقط برروي نمونه سرم انجام پذير بوده وبه هيچ وجه نبايد از پلاسماي EDTA جهت آنها استفاده نمود .

· نمونه گيري جهت Copper , Ceruloplasmin : اين آزمايشات برروي نمونه سرم ويا پلاسماي هپارينه قابل انجام مي باشند .

· آزمايش Vitamin C Ascorbic Acid,Vitamin A Retinol Vitamin E a- Tocopherol در حالت ناشتا و برروي نمونه سرم قابل انجام است . در مورد ويتامين E,A نمونه ارسالي مي بايست دور از نور نگهداري شود .
 

factorVIII

New member
بیوشیمی ادرار
[
SIZE=1]·دستورالعمل نمونه گيري ادرار جهت انجام تستهاي بيوشميايي :

نمونه هاي ادراري كه در آمايشگاه جهت انجام تستهاي بيوشميايي جمع آوري مي شوند بر حسب نوع آزمايش در خواستي به چهار گروه ذيل تقسيم مي گردند .

گروه اول : نمونه ادرار تصادفي (Random ) : اگر چه همانطور كه از عنوان آن مشخص مي گردد كه اين نمونه ها را مي توان بصورتي كاملا تصادفي جمع آوري نمود وليكن حتي الامكان بدليل آنكه غلظت مواد شيميايي در نمونه هاي صبحگاهي بيش از ساير زمانهاست ، جمع آوري نمونه ادرار صبحگاهي بر جمع آوري نمونه اتفاقي و كاملا تصادفي ارجح است . آزمايشات مربوط به اين گروه عبارتند از :

Amino Acid Chromatography

Phenylalanin- Thyrosin - Cysteine -PKU

MPS - MSUD

Reducing Substances Chromatography

Delta Aminolevulinic Acid (DALA ) (نمونه ادرار داخل ظرف تيره نگهداري شود )

Bence Jones Protein

Urea- Creatinin- Ca- Ph- Uric acid- Na- K- Cl- Mg- Oxalate - Citrate (بنا به در خواست پزشك )

Glucose (Qualitative )

Protein ( Albumin ) & Protein Electrophoresis

Osmolality (نمونه ادرار فريز گردد )در ارتباط با اين گروه لازم بذكر است كه جهت هيچ يك از آزمايشات فوق نيازي به ماده نگهدارنده وجود ندارد.

گروه دوم : نمونه ادرار 2 ساعته : جهت انجام آزمايش آميلاز ادرار لازمست بيمار ابتدا مثانه خود را كاملا تخليه نموده و تمامي ادرار خود را دور بريزد و در طي دو ساعت پس از آن كليه ادرار خود را داخل ظرف مخصوص ، جمع آوري نموده و به آزمايشگاه تحويل نمايد . جهت اين نمونه نيز نيازي به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه سوم : نمونه ادرار 12 ساعته شبانه : جهت انجام آزمايش ميكرو آلبومين بر روي نمونه ادرار 12 ساعته شبانه ، به بيمار توصيه مي گردد تا هنگام شب در ساعت معيني (مثلا 7 شب ) ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بريزد و دقيقا از اين ساعت جمع آوري ادرار را اغاز نموده و در تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و فردا صبح درست 12 ساعت پس از ساعتي كه شب قبل ادرار خود را دور ريخته است ،مثانه خود را بطور كامل تخليه نموده و ادرار را داخل ظرف بريزد ( ساعت 7 صبح) و در طول اين 12 ساعت به هيچ وجه قطره اي از ادرار را دور نريزيد و در طول مدت نمونه گيري ظرف ادرار را در محل خنك نگهداري نمايد و در پايان آنرا به آزمايشگاه تحويل دهد . جهت اين نمونه نيازي به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه چهارم : نمونه ادرار 24 ساعته : جهت جمع آوري اين نمونه به بيمار توصيه مي گردد تا هنگام صبح در ساعت معيني ادرار كرده و انرا مطابق معمول دور بريزد و دقيقا ازآن ساعت جمع آوري ادرار را آغاز نموده و در تمامي دفعات ، تخليه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و درست در ساعتي كه روز قبل ادرار را دور ريخته است مثانه خود را بطور كامل تخليه نموده و آنرا داخل ظرف بريزد . در طول اين 24 ساعت به هيچ وجه قطره اي از ادرار خود را دور نريزد .

· در مورد تست VMA به بيمار توصيه شود كه طي 72 ساعت قبل از نمونه گيري و همچنين در طول مدت نمونه گيري از مصرف مواد غذايي حاوي وانيل از قبيل قهوه ، شكلات ، موز و چاي خودداري نمايد .· جهت نمونه هاي ادرار حداقل 10 سي سي (ترجيحا 50-40 سي سي ) از نمونه را در ظروف استاندارد نظير ليوان هاي جمع آوري ادرار پلاستيكي نو ريخته و پس از حصول اطمينان از محكم بودن درب آن و عدم امكان نشتي از آن ارسال نماييد . خواهشمند است از ارسال نمونه هاي ادرار داخل ظروف غير استاندارد نظير قوطي هاي پلاستيكي متفرقه همچون ظروف پلاستيكي مربوط به كيت هاي مختلف جدا خودداري نماييد .


· به هنگام ارسال نمونه هاي ادرار حجم دار ( 2 ساعته ، 12 ساعته و يا 24 ساعته ) ميزان حجم كلي نمونه را در فرم مربوطه قيد نماييد . در غير اينصورت نتايج بصورت غلظت در واحد حجم گزارش خواهد شد و محاسبه نهايي جواب بر عهده آزمايشگاه ارسال كننده خواهد بود .


ارسال نمونه سنگ جهت آناليز :

·كليه نمونه هاي سنگ را داخل ظروف پلاستيكي مناسب (بعنوان مثال قوطي مدفوع ) وبا ذكر محل آن ( كليه ، لگنچه ، كيسه صفرا و غيره ) ارسال نماييد . لطفا از ارسال نمونه سنگ داخل دستمال كاغذي ، كاغذ ويا ظروف غير معمول خودداري نماييد .
[/SIZE]
 

oooookh

New member
بیوشیمی ادرار
[
SIZE=1]·دستورالعمل نمونه گيري ادرار جهت انجام تستهاي بيوشميايي :

نمونه هاي ادراري كه در آمايشگاه جهت انجام تستهاي بيوشميايي جمع آوري مي شوند بر حسب نوع آزمايش در خواستي به چهار گروه ذيل تقسيم مي گردند .

گروه اول : نمونه ادرار تصادفي (Random ) : اگر چه همانطور كه از عنوان آن مشخص مي گردد كه اين نمونه ها را مي توان بصورتي كاملا تصادفي جمع آوري نمود وليكن حتي الامكان بدليل آنكه غلظت مواد شيميايي در نمونه هاي صبحگاهي بيش از ساير زمانهاست ، جمع آوري نمونه ادرار صبحگاهي بر جمع آوري نمونه اتفاقي و كاملا تصادفي ارجح است . آزمايشات مربوط به اين گروه عبارتند از :

Amino Acid Chromatography

Phenylalanin- Thyrosin - Cysteine -PKU

MPS - MSUD

Reducing Substances Chromatography

Delta Aminolevulinic Acid (DALA ) (نمونه ادرار داخل ظرف تيره نگهداري شود )

Bence Jones Protein

Urea- Creatinin- Ca- Ph- Uric acid- Na- K- Cl- Mg- Oxalate - Citrate (بنا به در خواست پزشك )

Glucose (Qualitative )

Protein ( Albumin ) & Protein Electrophoresis

Osmolality (نمونه ادرار فريز گردد )در ارتباط با اين گروه لازم بذكر است كه جهت هيچ يك از آزمايشات فوق نيازي به ماده نگهدارنده وجود ندارد.

گروه دوم : نمونه ادرار 2 ساعته : جهت انجام آزمايش آميلاز ادرار لازمست بيمار ابتدا مثانه خود را كاملا تخليه نموده و تمامي ادرار خود را دور بريزد و در طي دو ساعت پس از آن كليه ادرار خود را داخل ظرف مخصوص ، جمع آوري نموده و به آزمايشگاه تحويل نمايد . جهت اين نمونه نيز نيازي به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه سوم : نمونه ادرار 12 ساعته شبانه : جهت انجام آزمايش ميكرو آلبومين بر روي نمونه ادرار 12 ساعته شبانه ، به بيمار توصيه مي گردد تا هنگام شب در ساعت معيني (مثلا 7 شب ) ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بريزد و دقيقا از اين ساعت جمع آوري ادرار را اغاز نموده و در تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و فردا صبح درست 12 ساعت پس از ساعتي كه شب قبل ادرار خود را دور ريخته است ،مثانه خود را بطور كامل تخليه نموده و ادرار را داخل ظرف بريزد ( ساعت 7 صبح) و در طول اين 12 ساعت به هيچ وجه قطره اي از ادرار را دور نريزيد و در طول مدت نمونه گيري ظرف ادرار را در محل خنك نگهداري نمايد و در پايان آنرا به آزمايشگاه تحويل دهد . جهت اين نمونه نيازي به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه چهارم : نمونه ادرار 24 ساعته : جهت جمع آوري اين نمونه به بيمار توصيه مي گردد تا هنگام صبح در ساعت معيني ادرار كرده و انرا مطابق معمول دور بريزد و دقيقا ازآن ساعت جمع آوري ادرار را آغاز نموده و در تمامي دفعات ، تخليه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و درست در ساعتي كه روز قبل ادرار را دور ريخته است مثانه خود را بطور كامل تخليه نموده و آنرا داخل ظرف بريزد . در طول اين 24 ساعت به هيچ وجه قطره اي از ادرار خود را دور نريزد .

· در مورد تست VMA به بيمار توصيه شود كه طي 72 ساعت قبل از نمونه گيري و همچنين در طول مدت نمونه گيري از مصرف مواد غذايي حاوي وانيل از قبيل قهوه ، شكلات ، موز و چاي خودداري نمايد .· جهت نمونه هاي ادرار حداقل 10 سي سي (ترجيحا 50-40 سي سي ) از نمونه را در ظروف استاندارد نظير ليوان هاي جمع آوري ادرار پلاستيكي نو ريخته و پس از حصول اطمينان از محكم بودن درب آن و عدم امكان نشتي از آن ارسال نماييد . خواهشمند است از ارسال نمونه هاي ادرار داخل ظروف غير استاندارد نظير قوطي هاي پلاستيكي متفرقه همچون ظروف پلاستيكي مربوط به كيت هاي مختلف جدا خودداري نماييد .


· به هنگام ارسال نمونه هاي ادرار حجم دار ( 2 ساعته ، 12 ساعته و يا 24 ساعته ) ميزان حجم كلي نمونه را در فرم مربوطه قيد نماييد . در غير اينصورت نتايج بصورت غلظت در واحد حجم گزارش خواهد شد و محاسبه نهايي جواب بر عهده آزمايشگاه ارسال كننده خواهد بود .


ارسال نمونه سنگ جهت آناليز :

·كليه نمونه هاي سنگ را داخل ظروف پلاستيكي مناسب (بعنوان مثال قوطي مدفوع ) وبا ذكر محل آن ( كليه ، لگنچه ، كيسه صفرا و غيره ) ارسال نماييد . لطفا از ارسال نمونه سنگ داخل دستمال كاغذي ، كاغذ ويا ظروف غير معمول خودداري نماييد .
[/SIZE]
سلام...ببخشید نمونه برای چه تستهایی نباید فریز بشه؟
 
بالا