منابع کنکور ارشد مهندسی صنایع غذایی (وزارت علوم) و علوم وصنایع غذایی (وزارت بهداشت)

منابع ارشد وزارت علوم . مهندسی صنایع غذایی
ریاضیات : ریاضیات مهندسی صنایع غذایی رضا فرهمند فر

زبان انگلیسی : دکتر جزایری.504 واژه.

اصول مهندسی و طراحی : دکتر شاهدی. طرح ریزی واحد های صنعتی معتمدزادگان. اصول مهندسی پائول سینگ

شیمی مواد : دکتر فاطمی .بابک قنبر زاده(شیمی مواد دمان)

میکرومواد : میکروبیولوژی مدرن جی.ویلیام فریزر

لبنیات : مرتضوی. فراورده های شیر: گیتی کریم

روغن: فرشته مالک. دکتر آزادمزد دمیرچی

قند : دکتر کناری.شیخ السلام.معتمد زادگان

غلات: دکتر پیغمبر دوست. رجب زاده

اصول نگهداری : دکتر فاطمی

کنسرو : رسول پایان.دکتر حصاری

جزوات ارشد:

اصول مهندسی :شاهدی(اصفهان)

شیمی مواد: مهندس ایاسه (تبریز)

میکرو مواد :دکتر فخری شهیدی (مشهد)

لبنیات: پروفسور خسروشاهی ارومیه و شبستر).دکتر حصاری تبریز

روغن:آزادمرد (تبریز)

قند:ایاسه (تبریز).دکتر کناری (گلستان)

غلات:دکتر کدیور (اصفهان)

مابقی منابع کتاب های اساتید بهترین هستند

- - - Updated - - -

منابع ارشد وزارت بهداشت(صنایع غذایی کنترل کیفی و بهداشتی)


این منابع، منابعی هسش که توسط رتبه های برتر پیشنهاد شدن:

شیمی مواد غذایی: شیمی مواد 1و 2 دکتر مرتضویان- شیمی مواد دمان(ترجمه دکتر بابک قنبرزاده

میکروب: دست نویس دکتر هدایت حسینی-کتاب میکروبیولوژی جی و آدامز

قند: دست نویس دکتر موقری پور و پارسه

اصول نگهداری و روغن و غلات: دست نویس دکتر کوشان نائب زاده

گوشت: دست نویس دکتر رامین خاکسار

لبنیات: دست نویس مهندس مشایخ

کنترل کیفی: دست نویس دکتر محمدی فر و خانم دکتر عشرت آبادی- کتاب کنترل کیفی آماری دکتر نقندریان، کتاب خانم دکتر عشرت آبادی

زبان: زبان ارشد علوم پزشکی لزگی
 
بالا