لیپین چیست؟

m.maleki

New member
ليپين*ها خانواده جديدي از فسفاتازهاي ليپيدي هستند كه در اوايل قرن اخير شناخته شده*اند. اين پروتئين*ها عمدتاً در بافت*هاي محيطي و يا بافت*هايي كه از نظر متابوليكي فعال هستند بيان مي*شوند و موجب دِفسفريله شدن اسيد فسفاتيديك مي*گردند تا دي آسيل گليسرول (dag) توليد شود.
ليپين*ها عملكردهاي كليدي در بيوسنتز تري آسيل گليسرول*ها و فسفوليپيدها و بيان ژن دارند.
اين پروتئين*ها به عنوان خانواده آنزيم*هاي فسفاتاز فسفاتيدات وابسته به (pap1) نيز تعريف شده*اند، كه روي حجم بافت چربي، حساسيت انسوليني، هموستاز گلوكز، سنتز گليسرولپيدها ، تنظيم ژني و جهش*هاي ژني كه منجر به ليپوديستروفي، تداخل در متابوليسم ليپيدها، ميوگلوبينوريا و بيماري*هاي التهابي مي*گردند، موثر مي*باشند.
فعلا، اگر کسی از دوستان اطلاعات بیشتری خواست می تونم ادامه بدم!
 
بالا