لیست رشته های ph.dعلوم پایه پزشکی که دکتری عمومی دامپزشکی میتوانند شرکت کنند

varia

Well-known member

نام رشته تحصیلی
مدارک تحصیلی مورد پذیرش
موارد امتحانی وضرایب آن
1
اپيدميولوژي
دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي و كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
اصول و روشهاي اپيدميولوژي (6) آمار زيستي (3) اپيدميولوژي بيماريهاي شايع دركشور (3) نظام سلامت و
برنامه هاي جاري آن ( 2) رياضيات پايه (1)


2
آموزش بهداشت
كارشناسي ارشد آموزش بهداشت – آموزش پرستاري – آموزش مامايي - بهداشت مادر و كودك – دكتري پزشكي – دندانپزشكي و دامپزشكي
ارتباطات در آموزش بهداشت (2) اصول و فلسفه آموزش بهداشت (2) تكنولوژي آموزشي (2) پويايي گروه (2) آمارحياتي (2
3
انگل شناسي پزشكي
كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي – علوم آزمايشگاهي – ميكربيولوژي – پاتوبيولوژي – دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي پزشك – داروساز – دامپزشك
تك ياخته شناسي (3)كرم شناسي (3)
حشره شناسي پزشكي (1) ايمني شناسي (1) باكتري شناسي و قارچ شناسي و هماتولوژي(1) بيوشيمي (1)
4
ايمني شناسي پزشكي
كارشناسي ارشد ايمني شناسي – پاتوبيولوژي – هماتولوژي علوم آزمايشگاهي – بيوشيمي – ميكروبشناسي – انگل شناسي – زيست شناسي (غيراز گرايش گياهي )- قارچ شناسي – ويروس شناسي – باكتري شناسي – دكتري عمومي گروه پزشكي - دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
ايمني شناسي (5 ) بيوشيمي عمومي (5/1 )
ژنتيك مولكولي (1)
5
باكتري شناسي پزشكي
كارشناسي ارشد ميكروبشناسي پزشكي – پاتوبيولوژي – باكتري شناسي – بيولوژي سلولي و مولكولي - قارچ شناسي – انگل شناسي – ويروس شناسي – دكتراي عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
باكتري شناسي ( 5 ) ويروس شناسي (1)
انگل شناسي و قارچ شناسي (1)بيوشيمي (1)
ژنتيك مولكولي (1) ايمني شناسي (1)
6
بيولوژي توليد مثل
دكتري پزشكي عمومي - دامپزشكي - دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يا كارشناسي ارشد پرستاري - مامايي - فيزيولوژي - بيوشيمي باليني - ژنتيك انساني – ويروس شناسي پزشكي - ميكروب شناسي پزشكي- ايمني شناسي پزشكي - خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون - علوم تشريحي - بيولوژي (كليه گرايش ها)
جنين شناسي (2) فيزيولوژي غدد (1) بيولوژي سلولي و مولكولي (3) بافت شناسي غدد (2) آناتومي لگن و پرينه(2)
7
بيوشيمي باليني
كارشناسي ارشد داروسازي- بيوشيمي باليني – بيوشيمي - شيمي (كليه گرايش ها) – علوم تغذيه –زيست شناسي (گرايش بيوشيمي )-دكتري عمومي پزشكي، دامپزشكي , داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
بيوشيمي عمومي (ساختماني ) (4) فيزيولوژي عمومي (2 ) متابوليسم و اختلالات آن (4)
8
پزشكي مولكولي
دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي داروسازي دامپزشكي و مقاطع تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي باكتري شناسي، بيوفيزيك ، فيزيولوژي ، ژنتيك انساني، بيوتكنولوژي پزشكي ، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، ويروس شناسي ، ميكروبيولوژي ، زيست شناسي با گرايش غير گياهي ، انگل شناسي - ايمونولوژي ، بيوشيمي و تغذيه – دكتري علوم آزمايشگاهي
اپيدميولوژي و آمار حياتي ( 1) فيزيولوژي پزشكي ( 1) بيوشيمي و ژنتيك ( 2) ايمونولوژي و ميكروب شناسي (2)
9
پروتئوميكس كاربردي
كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي بيوشيمي باليني ، شيمي ( گرايش هاي تجزيه و كاربردي ) ، زيست شناسي ( گرايش هاي سلولي و مولكولي ، ژنتيك ، بيوفيزيك ، ميكروبيولوژي ،بيوشيمي)‌ايمني شناسي پزشكي ، ميكروب شناسي پزشكي ، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون ، فرآورده هاي بيولوژيك ، ويروس شناسي پزشكي ، بيوتكنولوژي ، فيزيولوژي ، نانوتكنولوژي پزشكي ، ژنتيك انساني ، دكتري عمومي گروه پزشكي ( پزشكي، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ) زيست فناوري پزشكي ، نانوتكنولوژي ، دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
مباني پروتئوميكس (4)- بيولوژي سلولي و ملكولي(2) – روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك (2)- بيوانفورماتيك(2)

10
حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين
كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي – انگل شناسي – زيست شناسي ( به غير از گرايش گياهي ) – دكتراي عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي آزمايشگاهي
حشره شناسي پزشكي (2) مالارياي پيشرفته (2) ليشمانيوز پيشرفته (2) زيست شناسي (2) حشره كش ها، بيوشيمي آفت كشها و مبارزه با بندپايان (2) اصول سيستماتيك حشرات (1) اكولوژي حشرات (2) اپيدميولوژي بيماريهاي منتقله به وسيله بندپايان (2)
11
زيست فناوري پزشكي
كارشناسي ارشد باكتري شناسي، بيوشيمي، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، ايمني شناسي، ويروس شناسي، ژنتيك ، زيست فناوري پزشكي ( بيوتكنولوژي پزشكي)، بيوتكنولوژي كشاورزي –بيوتكنولوژي ميكروبي-مهندسي علوم دامي (گرايش ژنتيك)- زيست شناسي (كليه گرايشها)، انگل شناسي، ميكروب شناسي، قارچ شناسي، دكتراي عمومي رشته هاي پزشكي، دامپزشكي ، داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
بيوشيمي (2) ايمني شناسي (1) ميكروب شناسي (1)
زيست شناسي سلولي – مولكولي (3) ژنتيك (3)
12
ژنتيك پزشكي
كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته ژنتيك – بيوشيمي- ايمني شناسي – زيست شناسي (گرايش هاي علوم سلولي و مولكولي – ژنتيك وبيوشيمي)-زيست فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)- دكتري عمومي گروه پزشكي و يا متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي - دكتراي علوم آزمايشگاهي
ژنتيك پزشكي و باليني (3) ژنتيك سرطان (1) ژنتيك ايمني و ژنتيك جمعيت (1) سيتوژنتيك پزشكي(1) ژنتيك مولكولي و بيوشيميائي (2) مهندسي ژنتيك وبيوتكنولوژي مولكولي (2)

13
سياستگذاري سلامت
كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني – اقتصاد بهداشت ( تمام گرايش ها) – مديريت توانبخشي-رفاه اجتماعي-اپيدميولوژي – بهداشت محيط – بهداشت حرفه اي – آموزش بهداشت – mba –مديريت اجرايي و دكتراي عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي – دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي – دكتراي دامپزشكي
رفتار سازماني ( 1)- نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني (3)- برنامه ريزي راهبردي (1)- مديريت مالي و بودجه(1)- اقتصاد بهداشت(2)- اپيدميولوژي و روش تحقيق (2)
14
علوم تشريحي
كارشناسي ارشد علوم تشريحي ( آناتومي ) – جنين شناسي- بافت شناسي – دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي ، دامپزشكي
تشريح ( كالبد شناسي) (5) بافت شناسي (3)
جنين شناسي (3) تكنيك هاي ميكرو آناتومي (2)
بيولوژي سلولي و مولكولي (2)
15
علوم تغذيه
كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه – علوم بهداشتي در تغذيه – علوم وصنايع غذايي-بيوشيمي باليني –مهندسي كشاورزي (گرايش صنايع غذايي)-دكتري عمومي پزشكي و دامپزشكي
تغذيه (5) بيوشيمي (3) فيزيولوژي (2)
 

varia

Well-known member
16
فارماكولوژي

كارشناسي ارشد فارماكولوژي – دكتري عمومي گروه پزشكي دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
فارماكولوژي (5) فيزيولوژي (2) بيوشيمي پزشكي (3)

17
فيزيولوژي

كارشناسي ارشد فيزيولوژي –فيزيولوژي (انساني - جانوري و دام) - زيست شناسي ( گرايش جانوري و سلولي و مولكولي) - پرستاري ( از جمله بيهوشي) - مامايي – دكتري عمومي گروه پزشكي
فيزيولوژي (4 ) فارماكولوژي (2) آناتومي (2)
بيوشيمي (2)
18
مديريت خدمات بهداشتي و درماني
كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني – مديريت بيمارستان – اقتصاد بهداشت –مديريت توانبخشي-رفاه اجتماعي- دكتراي عمومي گروه پزشكي

تئوريهاي مديريت (3) برنامه ريزي در نظام بهداشت و درمان (2) آمار زيستي (1) سازمان و مديريت بهداشت و درمان (2) اقتصاد بهداشت و درمان (2)
19
مهندسي بافت
كارشناسي ارشد علوم تشريحي (آناتومي ، بافت شناسي و جنين شناسي ) ، زيست شناسي ( گرايش هاي علوم سلولي و مولكولي ، ژنتيك ، ميكروبيولوژي ، بيوشيمي و بيوفيزيك)، بيوتكنولوژي ، ايمني شناسي پزشكي ، مهندسي پزشكي ( كليه گرايشها)- فيزيولوژي ، بافت شناسي ، فارماكولوژي ، بيوپليمر ، بيومواد ، بيوشيمي باليني ، ژنتيك انساني – خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون – فيزيك پزشكي- نانوتكنولوژي – نانوتكنولوژي پزشكي و زيست فناوري پزشكي و دكتراي عمومي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي – دامپزشكي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
علوم تشريحي شامل آناتومي و جنين شناسي (1)
بافت شناسي(2)- فيزيولوژي سلول (1)- بيولوژي سلولي و مولكولي (2)- مباني مواد( 2)- بيوفيزيك (1)- بيوشيمي ماكرومولكول ها (1)
20
نانوفن آوري پزشكي

كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي - نانوتكنولوژي پزشكي - فيزيك ( همه گرايش ها) - شيمي ( همه گرايش ها) – مهندسي شيمي – زيست شناسي ( همه گرايش ها )- مهندسي مواد ( كليه گرايش ها) –مهندسي نساجي- بيوتكنولوژي – ايمني شناسي -0 اعضاي مصنوعي - انگل شناسي - بيوشيمي - بهداشت حرفه اي - حشره شناسي پزشكي - ژنتيك انساني – علوم تغذيه – علوم و صنايع غذايي - علوم بهداشتي در تغذيه – فيزيولوژي – فيزيوتراپي – قارچ شناسي – ميكروب شناسي – ويروس شناسي پزشكي مهندسي بهداشت محيط – فيزيك پزشكي - سم شناسي - هماتولوژي - مهندسي پزشكي - دكتراي عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي-دكتراي حرفه اي دامپزشكي
نانوفن آوري زيستي (3)- بيوشيمي (2) - شيمي تجزيه دستگاهي ( 1)- زيست شناسي سلولي – مولكولي وفيزيولوژي (2) - بيوفيزيك ( 2)

21
ويروس شناسي پزشكي
كارشناسي ارشد ويروس شناسي – پاتوبيولوژي – باكتري شناسي - علوم آزمايشگاهي - دامپزشكي – ايمني شناسي – بيولوژي سلولي و مولكولي – ميكروب شناسي – دكتري حرفه اي گروه پزشكي - دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
ويروس شناسي (6) ايمني شناسي (1) بيوشيمي عمومي (1) بيولوژي سلولي و ژنتيك مولكولي (1)
آمار حياتي و اپيدميولوژي (1)
22
هماتولوژي
كارشناسي ارشد هماتولوژي – علوم آزمايشگاهي – پاتوبيولوژي – بيوشيمي – ايمني شناسي – دكتري عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
هماتولوژي ( 4) ايمنوهماتولوژي و بانك خون( 2)
ايمني شناسي ( 2) بيولوژي سلولي و مولكولي ( 2)
23
توکسین های میکروبی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی – میکروب شناسی مواد غذایی- زیست شناسی(گرایش میکروب شناسی)- انگل شناسی پزشکی-ایمنی شناسی پزشکی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین-زیست فناوری پزشکی(بیو تکنولوژی پزشکی)- بیوشیمی بالینی- سم شناسی و دکترای عمومی پزشکی – داروسازی- دندانپزشکی و دامپزشکی
زیست شناسی عمومی (1)- بیو شیمی (2) – ایمنی شناسی(2)- کلیات میکروب شناسی(2)- باکتری شناسی پزشکی(3)

دکتری گروه پزشکی شامل پزشکی،دامپزشکی،دندانپزشکی و داروسازی است.
 
آخرین ویرایش:

varia

Well-known member
16
فارماكولوژي

كارشناسي ارشد فارماكولوژي – دكتري عمومي گروه پزشكي دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
فارماكولوژي (5) فيزيولوژي (2) بيوشيمي پزشكي (3)

17
فيزيولوژي

كارشناسي ارشد فيزيولوژي –فيزيولوژي (انساني - جانوري و دام) - زيست شناسي ( گرايش جانوري و سلولي و مولكولي) - پرستاري ( از جمله بيهوشي) - مامايي – دكتري عمومي گروه پزشكي
فيزيولوژي (4 ) فارماكولوژي (2) آناتومي (2)
بيوشيمي (2)
18
مديريت خدمات بهداشتي و درماني
كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني – مديريت بيمارستان – اقتصاد بهداشت –مديريت توانبخشي-رفاه اجتماعي- دكتراي عمومي گروه پزشكي

تئوريهاي مديريت (3) برنامه ريزي در نظام بهداشت و درمان (2) آمار زيستي (1) سازمان و مديريت بهداشت و درمان (2) اقتصاد بهداشت و درمان (2)
19
مهندسي بافت
كارشناسي ارشد علوم تشريحي (آناتومي ، بافت شناسي و جنين شناسي ) ، زيست شناسي ( گرايش هاي علوم سلولي و مولكولي ، ژنتيك ، ميكروبيولوژي ، بيوشيمي و بيوفيزيك)، بيوتكنولوژي ، ايمني شناسي پزشكي ، مهندسي پزشكي ( كليه گرايشها)- فيزيولوژي ، بافت شناسي ، فارماكولوژي ، بيوپليمر ، بيومواد ، بيوشيمي باليني ، ژنتيك انساني – خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون – فيزيك پزشكي- نانوتكنولوژي – نانوتكنولوژي پزشكي و زيست فناوري پزشكي و دكتراي عمومي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي – دامپزشكي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
علوم تشريحي شامل آناتومي و جنين شناسي (1)
بافت شناسي(2)- فيزيولوژي سلول (1)- بيولوژي سلولي و مولكولي (2)- مباني مواد( 2)- بيوفيزيك (1)- بيوشيمي ماكرومولكول ها (1)
20
نانوفن آوري پزشكي

كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي - نانوتكنولوژي پزشكي - فيزيك ( همه گرايش ها) - شيمي ( همه گرايش ها) – مهندسي شيمي – زيست شناسي ( همه گرايش ها )- مهندسي مواد ( كليه گرايش ها) –مهندسي نساجي- بيوتكنولوژي – ايمني شناسي -0 اعضاي مصنوعي - انگل شناسي - بيوشيمي - بهداشت حرفه اي - حشره شناسي پزشكي - ژنتيك انساني – علوم تغذيه – علوم و صنايع غذايي - علوم بهداشتي در تغذيه – فيزيولوژي – فيزيوتراپي – قارچ شناسي – ميكروب شناسي – ويروس شناسي پزشكي مهندسي بهداشت محيط – فيزيك پزشكي - سم شناسي - هماتولوژي - مهندسي پزشكي - دكتراي عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي-دكتراي حرفه اي دامپزشكي
نانوفن آوري زيستي (3)- بيوشيمي (2) - شيمي تجزيه دستگاهي ( 1)- زيست شناسي سلولي – مولكولي وفيزيولوژي (2) - بيوفيزيك ( 2)

21
ويروس شناسي پزشكي
كارشناسي ارشد ويروس شناسي – پاتوبيولوژي – باكتري شناسي - علوم آزمايشگاهي - دامپزشكي – ايمني شناسي – بيولوژي سلولي و مولكولي – ميكروب شناسي – دكتري حرفه اي گروه پزشكي - دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
ويروس شناسي (6) ايمني شناسي (1) بيوشيمي عمومي (1) بيولوژي سلولي و ژنتيك مولكولي (1)
آمار حياتي و اپيدميولوژي (1)
22
هماتولوژي
كارشناسي ارشد هماتولوژي – علوم آزمايشگاهي – پاتوبيولوژي – بيوشيمي – ايمني شناسي – دكتري عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
هماتولوژي ( 4) ايمنوهماتولوژي و بانك خون( 2)
ايمني شناسي ( 2) بيولوژي سلولي و مولكولي ( 2)
23
توکسین های میکروبی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی – میکروب شناسی مواد غذایی- زیست شناسی(گرایش میکروب شناسی)- انگل شناسی پزشکی-ایمنی شناسی پزشکی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین-زیست فناوری پزشکی(بیو تکنولوژی پزشکی)- بیوشیمی بالینی- سم شناسی و دکترای عمومی پزشکی – داروسازی- دندانپزشکی و دامپزشکی
زیست شناسی عمومی (1)- بیو شیمی (2) – ایمنی شناسی(2)- کلیات میکروب شناسی(2)- باکتری شناسی پزشکی(3)

دکتری گروه پزشکی شامل پزشکی،دامپزشکی،دندانپزشکی و داروسازی است.

فهرست رشته هاي مورد تأييد شركت در آزمون دوره هاي تخصصي داروسازي
1
سم شناسی
دكتري عمومي داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، كارشناسي ارشد و فوق ليسانس در رشته هاي (داروسازي- سم شناسي-داروشناسي)
سم شناسی،داروشناسي،بيوشيمي
2
نانو فناوری دارویی
دكتري عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، دندانپزشكي ودكتري علوم آزمايشگاهيكارشناسي ارشد: نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي(كليه گرايش ها)، نانوتكنولوژي پزشكي،زيست فنآوري پزشكي، فارماكولوژي، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه، علوم بهداشتي درتغذيه، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك،مهندسي ژنتيك، زيست شناسي (كليه گرايش ها)، ميكروب شناسي پزشكي،مهندسي پزشكي (كليه گرايش ها) شيمي (كليه گرايش ها) ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، بيومواد و بيوانفورماتيك
نانوتكنولوژي فيزيكال فارماسي ،سيستمهاي نوين دارورساني بيوفيزيك ،فارماكولوژي،بيوشيمي ،بيوفارماسي و فارماكوكنتيك ،نانوبيوتكنولوژي ،بيولوژي سلولي و مولكولي
 

varia

Well-known member
حذف دامپزشکی از لیست رشته های ثبت نامی در دکتری زیست فناوری پزشکی

وزارت بهداشت امسال دامپزشکان را از شرکت در آزمون ورودی دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی حذف نموده است / سال گذشته نیز دامپزشکان در میانه راه از شرکت در آزمون ورودی رشته فارماکولوژی منع شده بودند...
حکیم مهر - در حالی که این روزها صنف دامپزشکی سرگرم مسایل سازمان نظام دامپزشکی از یک سو و صدور مجوز عرضه شیر فله توسط سازمان دامپزشکی از سوی دیگر است و از مسایل آموزشی و پژوهشی هم غافل؛ وزارت بهداشت امسال دامپزشکان را از شرکت در آزمون ورودی دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی حذف نموده است.
به گزارش حکیم مهر، سال گذشته نیز دامپزشکان در میانه راه از شرکت در آزمون ورودی رشته فارماکولوژی منع شده بودند.
این در حالی است که از پیگیری مسئولین سازمان های مرتبط در صنف دامپزشکی خبری در دست نیست!


این در حالی هست که دامپزشکی در دورهphd تخصص بیوتکنولوژی دامپزشکی دارد و بیان از اختصاص این رشته برای علاقه مندان به این رشته میباشد.

 

fearlord

New member
دوستان تخصص هماتولوژی با پایه دامپزشکی میتونه بالینی کار کنه ؟
 

saharandishe

New member
سلام ,به نظرتون چرارشته ی ارشدفیزیولوژی نبایدبتونه دکتری فارماکولوژی شرکت کنه؟
باوجوداینکه اکثرواحدهای درسی فارماکولوژی مربوط به پاتوفیزیولوژی هست؟وبه نظرمن خیلی میتونه مرتبط باشه,به نظرتون دراین باره اعتراض نتیجه ای می ده؟
 

vet lab sciences

New member
سلام ,به نظرتون چرارشته ی ارشدفیزیولوژی نبایدبتونه دکتری فارماکولوژی شرکت کنه؟
باوجوداینکه اکثرواحدهای درسی فارماکولوژی مربوط به پاتوفیزیولوژی هست؟وبه نظرمن خیلی میتونه مرتبط باشه,به نظرتون دراین باره اعتراض نتیجه ای می ده؟

سلام. بله که می تونه مرتبط باشه. بله که نتیجه میده فقط باید پیگیری هاتون پیوسته باشه نه این که یه درخواستی بدید ولش کنید به حال خودش! برای مثال امسال با پیگیری های مداوم یکی از دوستان، ارشد ایمونولوژی وزارت علوم (دامپزشکی) برای Ph.D ایمونولوژی پزشکی مجاز شد.
 

nut rition

New member
سلام دوستان این گروه تازه ساخته شده در ارتباط با حمایت از مصوبه جدید وزارت بهداشت و نظام پزشکی دور خصوص اینکه دیگه مجوز مطب به افرادی که از رشته دیگه اومدن به رشته تغذیه و ژنتیک پزشکی اومدن نمیدن. یه گروه دیگه مخالف این مصوبه ساخته شده قراره شنبه برن جلوی وزارت خونه. ماهم نباید بزاریم اونا به نتیجه برسن. هر گروهی که میشناسید لینک این گروه رو بزارید لطفا.
https://telegram.me/joinchat/BMhWyD79zSnVuKlY2fJ77Q
 
بالا