لسیت دروس هماتولوژی

شفق بانو

New member
ردیف
نام درس
۱
آمار حیاتی
۲
ایمنی شناسی پایه
۳
ایمنی شناسی پیشرفته
۴
ایمونولوژنتیک
۵
ایمونوهماتولوژی و انتقال خون
۶
بانک خون
۷
بیولوژی مولکولی پیشرفته
۸
بیولوژی مولکولی و سلولی
۹
پایان‌نامه
۱۰
خون شناسی ۱
۱۱
خون شناسی ۲
۱۲
خون شناسی ۳
۱۳
سمینار
۱۴
کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی
۱۵
کارورزی هماتولوژی و بانک خون
۱۶
کنترل کیفی خون شناسی و بانک خون
۱۷
مبانی کشت سلول و سلولهای مغز استخوان
 
بالا