فسخ اجاره به چه معناست؟

yasna1

New member
فسخ به معنای پایان دادن یکجانبه به یک قرارداد است . دارنده حق فسخ می تواند بدون رضایت طرف مقابل اقدام به برهم زدن قرار داد اجاره کند البته باید گفت که قراردادهای اجاره ای دارای شرایط و قوانین مصرحی هستند که در این شرایط موجر می تواند اجاره را فسخ نماید و تخلیه عین مستاجره را از دادگاه بخواهد . در مواردی از قبیل : انتقال ملک مورد اجاره به غیر بدون کسب رضایت موجر، عدم پرداخت اجاره بها در تاریخ مقرر ، تعدی یا تفریط نسبت به عین مستاجره ، استفاده از ملک مورد اجاره به کاربری دیگر که در این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت و می تواند عین تخلیه مستاجر را از دادگاه بخواهد . برای هر گونه کسب اطلاعات بیش تر و طرح دعوای فسخ اجاره می توانید با وکیل ملکی یسنا مشورت نمایید .
yasnalawfirm.com
 
بالا