عشق تو می کشاندم...(رفعت سمنانی)

saba20

New member
عشق تو می کشاندم شهر به شهر , کو به کو
مهر تو می دواندم پهنه به پهنه ، سو به سو
سیل سرشک و خون دل ، از دل و دیده شد روان
قطره به قطره ، شط به شط ، بحر به بحر ، جو به جو
بافته با محبتم رشته ی تار و پود جان
تار به تار ، نخ به نخ ، رشته به رشته ، پو به پو
آن چه دل از فراق تو کرد به من , نمی کند
آتش هجر من به من ، آب وصال او به او
نیست جز او چو بنگری در صحف ولای من
آیه به آیه ،خط به خط،صفحه به صفحه،توبه تو
بود و , نبود جز دلم ، در خم زلف او نهان
طره به طره ، خم به خم ، رشته به رشته ، مو به مو
رفعت و شرح عشق او تا ننهد نمی کند
سینه به سینه ، لب به لب ، چهره به چهره ، رو به رو
 

ROJO

New member
هر چه گويم عشق را شرح و بيان
چون به عشق آيم خجل باشم از آن


گر چه تفسير زبان روشنگر است
ليك عشق بي‌زبان روشن‌تر است


چون قلم اندر نوشتن مي‌شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت

:smiliess (7):​
 
بالا