زخم سیاه یا زخم بستر

مجید دیجی

مدیر بخش
همان طور که می دانید زخم بستر با یک سیاهی ساده در پوست شروع می شود و بعد از گسترش و تخریب بافت های زیرین دوباره به رنگ سیاه در می آید . یکی از راه های پیش گیری استفاده فراوان از ویتامین c است . اما ویتامین های E ، B ، وهمچنین منیزیم ، منگنز سلنیوم نیز می تواند از طریق مکمل برای بیماران در معرض خطر استتفاده شود .:rolleyessmileyanim:
 

مجید دیجی

مدیر بخش
روغن ماهي داراي ترکيبات اسيدچرب، امگا3، ويتامين a و d وجود دارد که اين روغن با وجود امگا 3 فراوان در خود به سلامت بافت‌هاي بدن، پوست و به سلامت مغز و اعصاب فرد کمک مي‌کند و علاوه بر اين در پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي و عروقي مقيد است و نقش يک آرامبخش قوي را ايفا مي‌کند.

- - - Updated - - -

محققان پس از يک دوره سه هفته اي از اضافه کردن هشت گرم روغن ماهي در رژيم غذايي به بيماران دريافتند نه تنها کاهش قابل توجهي در درد و ناراحتي ناشي از زخم بستر ديده مي‌شود بلكه بيماران 20 تا 25 درصد هم بهبود مي‌يابند.

محققان اظهار كردند: مکمل روغن ماهي در رژيم غذايي، سطح اکسيژن در بافت‌هاي بدن را افزايش مي‌دهد. زخم بستر مي‌تواند به علت فقدان اکسيژن، كاهش جريان فشارخون و خشكي پوست ايجاد شود.

روغن ماهي، مملو از اسيدهاي چرب امگا 3 و آنتي اکسيدان‌ها است. همچنين مي‌تواند به کاهش فشار خون کمک كند و در کاهش التهاب در پوست و مفاصل نيز تاثير گذار باشد.
 

مجید دیجی

مدیر بخش
از عسل می توان جهت درمان زخم های بستری که درجه ی 1 و 2 هستند استفاده کرد ؛ زخم درجه ی 1 و 2 به زخم هایی گفته می شود که فقط یا پوست سطحی از بین رفته و عمق ندارند و یا اگر عمق دارند در حد نیم و نهایتاً یک سانتی متر است . که ابتدا با آب و صابون می شوییم و بعد از محلول رقیق شده بتادین استفاده می کنیم و در آخر با سرم فیزیولوژی آب کشی کرده و بعد لایه ی ضخیمی از عسل را روی آن قرار داده و بعد پانسمان می کنیم . عسل خاصیت تغذیه کنندگی و ضد عفونی کننده گی برای پوست دارد . و این کار بایستی هر روز انجام شود . این روش زمانی که فشار از روی زخم برداشته نشود قابل استفاده نمی باشد .
 

مجید دیجی

مدیر بخش
نقش کیوی در درمان زخم
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺟﺪﻳﺪ و اﻧﻘﺒﺎض زﺧﻢ در ﮔـﺮوه
ﻣﺪاوا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﻮي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻫـﻴﭻ
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي از ﺧﻮاص ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻮي ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ زﺧـﻢ ، ﺗـﺮﻣﻴﻢ
زﺧﻢ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﻴﻮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ
اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﻮي در درﻣﺎن
زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﻮﻻﻧﻲ دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﻗﺪم
ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﺛﺮات در ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل
ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺰ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ، زﺧـﻢ
دﻳﺎﺑﺘﻲ و زﺧﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ورﻳﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻮيﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟـﺪا
ﺷﺪن اﺳﻜﺎر از ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻢ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ
ﺟﺮاﺣﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺤـﺪود
درﺟﻪ 2 ﻋﻤﻘﻲ و درﺟﻪ 3 ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﻮد .
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ درﻣـﺎن
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮم ﺟﺪﻳـﺪ و اﻧﻘﺒـﺎض
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ زﺧﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم آﺳﻴﺐرﺳﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮي ﺑﻪ ﻧﺴـﺞ
ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺮﻳﻦ زﺧﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

این مطلب گرفته شده از یک مقاله به آدرس زیر هست مقاله جالبی هست و مطالعه اش خالی از لطف نیست
http://www.ijs.ir/library/upload/article/1 Rat-Dr.Hafezi.pdf
 

مجید دیجی

مدیر بخش
تاثیر عناب در درمان زخم بستر
عناب یک گیاه دارویی با خواص فوق العاده است که می توان یکی از روش های اساسی و اصلی در درمان زخم بستر از آن استفاده کرد. این گیاه دارای خواص ضد میکروبی است. که می تواند بدن میزبان را در برابر حجوم انواع میکروب تا حد قابل توجهی ایمن و حتی درمن کند. چای این گیاه می تواند کمک قابل توجهی در درمان و التیام بافت آسیب دیده باشد.
ین میوه منبع خوبی از ویتامین c و حاوی مقادیر قابل ملاحظه‌ای مواد معدنی است. همچنین دارای پروتئین، کربوهیدرات و مواد معدنی کلسیم، فسفر، آهن، کاروتن، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین و فلور می‌باشد
 

مجید دیجی

مدیر بخش
تاثیر آب به زخم بستر
یکی از دلایل شایع در زخم بستر کمبود مواد غذایی یا بهتر بگویم سوء تغزیه است این سوء تغذیه ممکن است در اثر کمبود آب باشد
به منظور غذا رسانی کافی به پوست، در روز دست کم نوشیدن هشت لیوان آب و غذایی متناسب حاوی مقدار کافی پروتئین از جمله ماهی می تواند پاسخگوی نیازهای جسمی فرد باشد، لذا علاوه براینکه پروتئین ترمیم کننده بافت های بدن است، می‌تواند جهت حفظ سلامتی پوست مفید باشد.
 

مجید دیجی

مدیر بخش
زخم بستر
درمان خوراکی:
سرکه شاه پسند عناب همیشه بهار بنفشه ی سه رنگ بومادران اکلیل کوهی
درمان گیاهی:
1_ضماد بلخ ضد زخم می باشد.
2_پاشیدن گرد پوست درخت تمرهندی روی زخم سودمند است.
3_گرد گل سوخته ی انار برای التیام جراحت ها و خشک شدن آن ها مفید است.
4_مخلوط نعناع و آرد جو ضماد خوبی است.
درمان با عرقیات:
روزانه 1الی3 فنجان یکی از عرقیات زیر را میل نمایید:
عرق بومادران بابا آدم هویج شنبلیله و آویشن
درمان با آبمیوه جات:
آب آلبالو


این قسمت رو از وبلاگ درمان بیماری ها با خوراکی ها - زخم بستر گرفته شده است . سندیت علمی این موضوع رو هر چی گشتم پیدانکردم.. ........ :smilies-azardl (181
 

مجید دیجی

مدیر بخش
پودر آب پنیر یا V.M.Protein یا پودر آب ماست


یکی از مکمل های بسیار خوب برای افرادی که به زخم بستر مبتلا هستند، وی.ام.پروتئین است
این مکمل غذایی که در تمام داروخانه ها یافت می شود حاوی ویتامین های A-D3-C-E-B1-B2-B6-B12 و کلسیم ، آهن ،فسفر،منگنز،زینک،نیکوتین آمید،پوتاسیم،کوپر، آلانین ،سیستئین ، ترئونین ،آسپارتیک اسید ، گلوتامیک اسید ، ایزولوسین ، والین ، متیونین ، سرین ، تیروزین ، تریپتوفان ، هیستدین ، فنیل آلانین ، لیزین ، لیوسین ، گلیسین ، پرولین
 

هلنا

New member
جالب بود مرسی. روغن زیتون هم برا ترمیم بدسور موثره ما تو بخشمون فوایدشو به عینه دیدیم و عسلم هم استفاده میکنیم.
 

مجید دیجی

مدیر بخش
جالب بود مرسی. روغن زیتون هم برا ترمیم بدسور موثره ما تو بخشمون فوایدشو به عینه دیدیم و عسلم هم استفاده میکنیم.

بله روغن زیتون تصویه نشده هم میتونه خوب باشه هنگام مالش قسمت هایی که احتمال درگیر شدن هست باید به صورت دورانی و با کمی فشار این کار را انجام داد.
نکته اگر تاول ایجاد شده باشد باید نظر پزشک رو هم پرسید

من در مورد ریختن روغن مایع به صورت مستقیم روی زخم چیزی نشنیدم اگر اطلاعات دقیق تری دارید بگید تا استفاده کنیم.
 
بالا