روز جهاني ايمني و بهداشت حرفه اي2012

YASIN

New member
روزجهاني ايمني و بهداشت حرفه اي گرامي باد

28 آوریل امسال (2012)مصادف با 9 اردیبهشت ماه سال 1391 مصادف با روز جهانی ایمنی وبهداشت شغلی است .شعار امسال سازمان بین المللی کار متمرکز بر ارتقائ ایمنی وبهداشت حرفه ای در اقتصاد سبز است.
 
آخرین ویرایش:
بالا