رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس H-Index

biosta

Well-known member
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی براساس شاخص‌های استنادی در Scopus اعلام شد

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی ضمن اعلام این خبر گفت: این نتایج مربوط به هفته اول مارس 2015 میلادی می‌باشد

b0e18342-527e-474e-9529-19b5db907dd7.jpg
 
آخرین ویرایش:

biosta

Well-known member
رتبه
نام دانشگاه
تعداد مقالات
تعداد استنادات
H-Indexâ​
تعداد استتادات بدون خود استنادی
Citation/Paper​
1​
دانشگاه علوم پزشکی تهران
24320​
150508​
93​
113878​
6.189​
2​
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
8746​
46771​
67​
36809​
5.348​
3​
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6017​
31038​
61​
24426​
5.158​
4​
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7250​
38039​
55​
31157​
5.247​
5​
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4932​
23087​
47​
17244​
4.681​
5​
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4923​
22469​
47​
16803​
4.564​
6​
دانشگاه علوم پزشکی ایران
3287​
18427​
46​
15340​
5.606​
7​
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2012​
10720​
42​
8336​
5.328​
8​
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1866​
9523​
39​
7120​
5.103​
9​
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
2177​
10394​
37​
7115​
4.774​
10​
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1330​
6221​
31​
4675​
4.677​
11​
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
2376​
7712​
29​
6119​
3.246​
11​
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1408​
5601​
29​
4491​
3.978​
11​
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
962​
5179​
29​
3987​
5.384​
12​
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
800​
4071​
26​
2873​
5.089​
 

eeeeeeehsan

New member
تربیت مدرس چی ؟؟!!
تربیت مدرس جزو علوم پزشکی که محسوب نمیشه، میشه؟!

این رنکینگ جدید:
Top Universities in Iran | 2015 Reviews & Rankings


1 University of Tehran
2 University of Applied Science and Technology
3 Ferdowsi University of Mashhad
4 Tarbiat Modares University
5 Tehran University of Medical Sciences
6 Mashhad University of Medical Sciences
7 Isfahan University of Technology
8 Amirkabir University of Technology
9 Shahid Beheshti University
10 Shiraz University of Medical Sciences
11 Islamic Azad University, Science and Research Branch
12 Iran University of Science and Technology
13 Isfahan University of Medical Sciences
14 Shiraz University
15 Sharif University of Technology
16 University of Isfahan
17 University of Tabriz
18 Tabriz University of Medical Sciences
19 Islamic Azad University of Mashhad
20 Shahid Beheshti University of Medical Sciences
21 Islamic Azad University, Qazvin
22 The University of Guilan
23 Islamic Azad University Central Tehran Branch
24 K. N. Toosi University of Technology
25 University of Kashan
26 Urmia University
27 Islamic Azad University, Karaj Branch
28 Islamic Azad University Khorasgan Branch
29 Islamic Azad University, Tabriz
30 Zanjan University
31 Islamic Azad University, South Tehran
32 Imam Sadiq University
33 Semnan University
34 University of Sistan and Baluchestan
35 Allameh Tabatabai University
36 Bu-Ali Sina University
37 Imam Khomeini International University
38 Golestan University
39 Hadith Science College
40 Alzahra University
41 Shahed University
42 Kermanshah University of Medical Sciences
43 Islamic Azad University, Kermanshah
44 Shahid Bahonar University of Kerman
45 Urmia University of Medical Sciences
46 Arak University
47 University of Mazandaran
48 Islamic Azad University, Najafabad
49 Hamadan University of Medical Sciences
50 Shahid Chamran University of Ahvaz
51 Shahrekord University
52 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
53 Islamic Azad University, Shahr Rey
54 Kerman Medical University
55 Persian Gulf University
56 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
57 Razi University
58 Islamic Azad University, North Tehran
59 Institute for Research in Fundamental Sciences
60 Al Mustafa International University
61 Zanjan University of Medical Sciences
62 University of Birjand
63 Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
64 Ilam University
65 Petroleum University of Technology
66 Ardabil University of Medical Sciences
67 Kashan University of Medical Sciences
68 University of Kurdistan
69 Islamic Azad University, Eslamshahr
70 Power and Water University of Technology
71 Babol Noshirvani University of Technology
72 Islamic Azad University of Arak
73 Mohaghegh Ardabili University
74 University of Yazd
75 University of Art
76 Mofid University
77 Birjand University of Medical Sciences
78 Shahrood University of Technology
79 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
80 Arak University of Medical Sciences
81 Islamic Azad University, Hamedan
82 Kharazmi University
83 Islamic Azad University of Roudehen
84 Hormozgan University of Medical Sciences
85 Sahand University of Technology
86 Mazandaran University of Medical Sciences
87 University of Qom
88 Fasa University of Medical Sciences
89 Islamic Azad University, Marvdasht
90 Shahid Rajaee Teacher Training University
91 Lorestan University
92 Baqiyatallah Medical Sciences University
93 Islamic Azad University, Birjand
94 Islamic Azad University, Neyshabur
95 University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
96 Hormozgan University
97 Bushehr University of Medical Sciences
98 Hamadan University of Technology
99 Shahid Madani University of Azarbaijan
100 Imam Reza University
101 ValiAsr University of Rafsanjan
102 Islamic Azad University, Sabzevar
103 Hakim Sabzevari University
104 Gilan University of Medical Sciences
105 Islamic Azad University, Saveh
106 Islamic Azad University, Kerman
107 Islamic Azad University, Bandar Abbas
108 Golestan University of Medical Sciences
109 Shiraz University of Applied Science and Technology
110 Islamic Azad University, Tehran Medical
111 Islamic Azad University, Ahar
112 Islamic Azad University, Falavarjan
113 Malek-Ashtar University of Technology
114 Lorestan University of Medical Sciences
115 Qom University of Medical Sciences
116 Islamic Azad University, Shabestar
117 Islamic Azad university, Dezful
118 Islamic Azad University, Mahabad
119 University of Malayer
120 Islamic Azad University, Mahshahr
121 Islamic Azad University, Sanandaj Branch
122 Semnan University of Medical Sciences
123 Islamic Azad University, Science and Research of Fars
124 Islamic Azad University, Khomeinishahr
125 Islamic Azad University, Rasht
126 Zahedan University of Medical Sciences
127 University of Zabol
128 Islamic Azad University of Bojnourd
129 Islamic Azad University, Quchan
130 Islamic Azad University, Varamin
131 Yasuj University
132 Babol University of Medical Sciences
133 Islamic Azad University, Shahreza
134 Damghan University
135 Islamic Azad University, Ardabil
136 Islamic Azad University, Garmsar
137 Qazvin University of Medical Sciences
138 Islamic Azad University, Semnan
139 Islamic Azad University, Arsanjan
140 Islamic Azad University, Zahedan
141 Shiraz University of Technology
142 Rafsanjan University of Medical Sciences
143 Medical University of Ilam
144 Sabzevar School of Medical Sciences
145 Islamic Azad University of Lahijan
146 Yasuj University of Medical Sciences
147 Islamic Azad University, Naragh
148 Islamic Azad University, Shoushtar
149 Kurdistan University of Medical Sciences
150 Islamic Azad University, Mobarakeh
151 Islamic Azad University, Majlesi
152 Islamic Azad University, Yazd
153 Iran University of Industries and Mines
154 International University of Chabahar
155 Gonabad University of Medical Sciences
156 Bagher Aloloum University
157 Islamic Azad University of Urmia
158 Jahrom University of Medical Sciences
159 Islamic Azad University, Parand
160 University of Economic Sciences
161 Urmia University of Technology
162 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli
163 Iran Polymer and Petrochemical Institute
164 Shahroud University of Medical Sciences
165 Islamic Azad University, Estahban
166 Islamic Azad University, Babol
167 Shahrekord University of Medical Sciences
168 Islamic Azad University, Khomain
169 Mazandaran University of Science and Technology
170 Islamic Azad University, Damavand
171 Islamic Azad University, Shirvan
172 Zabol University of Medical Sciences
173 Islamic Azad University, Tafresh
174 Islamic Azad University of Golpayegan
175 Islamic Azad University, ShahreQods
176 Islamic Azad University, Shahrood
177 Sheikhbahaee University
178 Islamic Azad University, Astara
179 Islamic Azad University, Abarkouh
180 Shomal University
181 Islamic Azad University, Khoy
182 Islamic Azad University of Ilam
183 Islamic Azad University, Naein
184 Islamic Azad University, Shiraz
185 Islamic Azad University of Jahrom
186 Islamic Azad University, Kashan
187 Islamic Azad University, Darab
188 Imam Hossein University
189 Islamic Azad University, Sirjan
190 Islamic Azad University, Bushehr
191 Islamic Azad University, Eghlid
192 Islamic Azad University, Abadan
193 Islamic Azad University, Ashtian
 
بالا