راست و دروغ

mexin

New member
کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فيلسوف است.


کسی که راست و دروغ برای او يکی است متملق و چاپلوس است.


کسی که پول ميگيرد تا دروغ بگويد دلال است.

کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد گداست.

کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد قاضی است.

کسی که پول می گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکيل است.

کسی که جز راست چيزی نمی گويد بچه است.

کسی که به خودش هم دروغ می گويد متکبر و خود پسند است.

کسی که دروغ خودش را باورمی کند ابله است.

کسی که سخنان دروغش شيرين است شاعر است.


کسی که اصلا دروغ نمی گويد مرده است.

کسی که دروغ می گويد وقسم هم می خورد بازاری است.

کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.

کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سياستمداراست.

کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به اومی خندند ديوانه است.

 
بالا