دندون که قهر نمیکنه؟؟!

maxin

Well-known member

درمان دندانهای فاصله دار

دندانهائی که با فاصله از هم واقع هستند مشکلات زيادی از لحاظ زيبائی برای بيمار ايجاد ميکند که پرداختن به درمان آن دغدغه چنين افرای هست بخصوص برای اشخاصی که در سنين جوانی هستند و به زيبائی خود اهميت ميدهند .نخست به علت بوجودآمدن چنين عارضه میپردازيم

علت عمده رديف نبودن دندانها ارثی ميباشد به اين صورت که داشتن دندانهای درشت در يک فک کوچک باعث ميشود که دندانها فضای کافی برای رشد نداشته و در نتيجه دندانها در اصطلاح عاميانه روی هم درآمده و باعث نامرتب شدن دندانها ميگردد و بر عکس وقتی که دندانهای ريز و کوچک در يک فک بزرگ قرار گيرد دندانها نمائی فاصله دار پيدا کرده و بخصوص اين وضعيت بنا به علل خاصی بيشتر در دندانهای جلو بيشتر خوش را نشان ميدهد و در نتيجه از لحاض زيبائی مشکلاتی را برای فرد ايجاد ميکند.علت پديدآمدن اين ناهنجاری در روابط فک با دندان به اين خاطر است که کد ژنتيکی دندانها با فک و ضمائم آن در دو محل جداگانه قرار دارد و لذا يک فرد ممکن است دندانها ريز را از پدرش به ارث برده و فک بزرگ را از مادر به ارث ببرد يا برعکس و در نتيجه اين نوع ناهنجاريها بوجود ميايد

کلا برای درمان اين ناهنجاريها نيازمند ارتودنسی يا رديف کردن دندانها هستيم ولی برای مورد خاص مورد بحت که وجود دندانهای فاصله دار بخصوص در دندانهای جلوئی است صرفا با درمانهای ارتودنسی نميتوان به درمان آن اقدام کرد . بخصوص که در بعضی مواقع بستن چنين فضاهائی باعث ايجاد مشکلات ديگری از لحاظ زيبائی خواهد شد که از حوصله اين بحث خارج است .لذا بايد دنبال درمانهای ديگری برای اين نوع مشکلات بودبه اين عکس دقت فرمائيد

108d1370764275-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87%D8%9F%D8%9F-fasele2.jpg
..... بيمار دچار يک فاصله بين دو دندان پيشين خود ميباشد که اصلا نمای مطلوبی ندارد ..... اين بيمار هيچ مشکلی از لحاظ روابط فکی ندارد و ساير دندانهايش نيز به طور طبيعی ميباشد . البته در مورد اين بيمار مشکل بوجود آمده ناشی از عدم تناسب اندازه دندان با فک نيست و علت آن است که مهار لب اين فرد بزرگنر از حد بوده و تا ناحيه فضای بين دو دندان پيشين توسعه پيدا کرده و در زمان رويش دو دندان پيشين باعث ايجاد فضا بين اين دو دندان شده .در صورتی که مهار لب اين بيمار به موقع جراحی ميشد و کوچکتر ميشد اين مشکل از لحاض زيبائی برای بيمار بوجود نميامد ولی الان نميشد چنين کاری کرد و ناچار بايد از راههای ديگری برای تامين زيبائی اقدام کرد .

بهترين راه برای درمان اين فاصله استفاده از کامپوزيت نوری است . بدين صورت که با استفاده از مواد هم رنگ که برای ترميم دندانهای قدامی استفاده ميشود اين فضا ها پوشيده ميشود مانند عکس زير:در اين نوع ترميم از دندان هيچ مقدار برداشت نشده و تراش داده نميشود بلکه با استفاده از تکنيک هائی اين مواد چسبندگی محکمی با دندان پيدا ميکنند . با مراقبت معمولی سالهای سال ميتوان از آن استفاده کرد و خدای نکرده اگر به هر علتی اين نوع ترميم آسيب ببيند دوباره در عرض ۲۰ دقيقه دوباره قابل ترميم و باز سازی ميباشد و حسن ديگر آن اينست که در صورتی که نخواستيم دوباره ميشود برداشت و دندانها را به حالت اول برگرداند .چيزی که هيچوقت بيمار بعد از ديدن زيبائی ايجاد شده راضی نخواهد شد .با اين نوع ترميم ها بخوبی ميشود غذا خورد و مسواک زد و فعاليت های روزانه داشت وهمراه با جرمگيری سالانه بايک پاليش شفافيت اوليه خود را دوباره باز ميابد .
دندانپزشکی به زبان تازه
 
آخرین ویرایش:
بالا