درخواست full text

sana nu

New member
لطفا در صورت امکان full text این مقاله را برام بگیرید:
Communication with parents in neonatal intensive care

October 2011, Vol. 24, No. S1 , Pages 135-137 (doi:10.3109/14767058.2011.607682)INFORMA

Marcello Orzalesi1, Lucia Aite2
:ahi5slcgm04mi8jqqkl
 
بالا