دانلود كتاب پوسیدگی دندان ترجمه دكتر صميمي

jereni

New member
پوسیدگی دندانی بیماری پیچیده ایست که در نتیجه واکنشهای ما بین پلاک دندان ، محیط مناسب و دندان ایجاد میگردد. osler پاتولوژیست علوم پزشکی اظهار میدارد : دانش پاتولوژی پزشک نحوه کار پزشکی وی را مشخص میسازد....
# دانلود حجم دانلود
1 پوسیدگی دندان-فایل کامل کتاب (2,18 MB)
2 پوسیدگی دندان-صفحات ابتدایی (15,47 KB)
3 پوسیدگی دندان-پیشگفتار (35,88 KB)
4 پوسیدگی دندان-بخش 1 (0,82 MB)
5 پوسیدگی دندان-فهرست مطالب (25,97 KB)
6 پوسیدگی دندان-بخش 2 (328,92 KB)
7 پوسیدگی دندان- بخش 3 (0,52 MB)
8 پوسیدگی دندان- بخش 4 (106,53 KB)
9 پوسیدگی دندان-منابع (345,57 KB)
10 پوسیدگی دندان-ضمیمه (45,67 KB)
11 پوسیدگی دندان-صفحه پایانی (11,89 KB)
 
بالا